MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

19.5.19 / dotaz č. 107419
Dobrý den,

jsme SVJ v Ostravě a rozhodujeme se pro variantu rekonstrukce našeho bytového domu. Jedná se o bytový dům v původním stavu v centru Ostravy. V objektu se nachází 9 bytových jednotek. Tímto bychom Vás chtěli požádat o informaci, zda je možné při rekonstrukci tohoto objektu čerpat finanční prostředky z některého z dotačních programů. Děkuji.
Dobrý den,
pro bytové domy existuje dotační titul z Ministerstva pro místní rozvoj IROP. Spoluúčast na dotované aktivity je od 30%. Aktuální výzva končí ale 29.11.2019 a k žádosti je třeba podat mj. projektovou dokumentaci a vyřízené stavební povolení a mít již vyřešené výběrové řízení. Čili pokud nyní nemáte k dispozici projekt, není při obvyklé vytíženost projektantů reálné tuto výzvu stihnout. Snad bude výzva další, ale zatím nemáme žádné info. Níže uvádím rozsah uznatelných nákladů:

S pozdravem

Pavel Štajnrt

Stavby
 zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot);
 výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou (náklady na vnější parapety, vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří);
 výměna střešní krytiny;
 instalace exteriérových prvků stínění;
 renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů – v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
 sanace statických poruch v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními
 sanace zdiva v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
 opravy hydroizolace v případě, že přímo souvisí se zateplením obvodových konstrukcí;
 zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí;
 přesuny sutě a vybouraných hmot související s podporovanými opatřeními;
 odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi);
 výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
 opatření na sanaci azbestových konstrukcí v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními.
Pořízení majetku
 instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 výměna stávajícího hlavního zdroje tepla za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
instalaci nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla);
 instalace solárních termických kolektorů;
 instalace solárních fotovoltaických soustav;
 instalace akumulační nádrže (pokud je součástí některého z výše uvedených opatření);
 výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů;
 pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor bytového domu a čidla pohybu;
 Pořízení nebo výměna předávací stanice a náklady spojené s připojením k soustavě zásobování tepelnou energií.