MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.5.19 / dotaz č. 107524
Dobrý den,chci Vás poprosit o radu stavíme patrový domek cca 70m2. u lesa Bude mít dřevěnou fasádu,dům je vyzděný ze systému BS Klatovy livetherm (polystyren beton).Nyní budu dělat dvojitý rošt na dřevěnou fasádu mezera od zdi 4cm vodorovná střešní lať přes ní folie pak svisle prkna 2,5-3cm na ty modřínová provětrávaná fasáda .Mám ještě přidat mezi zdí a fólii přidat ještě 4cm izolace (polystyren - minerální vatu)nebo nechat mezeru ? Děkuji za váš názor.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.
Vámi uváděný stavební systém řeší tepelně izolační zdivo vrstvenými tvárnicemi šířky 400 mm. Ty se skládají z nosné části tvárnice na vnitřní straně, cca 200 mm, pak je integrovaná vrstva izolantu a následuje vnější betonová část zdícího prvku, na kterou se obvykl provádí omítkový systém fasády.
Zdící systém je stavebnicový s kompletními doplňky.(věncové tvárnice, rohové, překladové).
Dle informací přístupných na webu výrobce jsou vyráběny 3 základní typy, které se liší druhem betonu (beton nebo liaporbeton) tvárnice a typem izolantu (polystyrén nebo šedý polystyrén). Pro přehled uvedu včetně hodnot tepelného odporu R a součinitele prostupu tepla U z údajů výrobce.
Základní tvárnice Z400:
Styropor, značení tvárnic TOB+S - R = 4,12 m2.K/W, U = 0,23 W/m2.K
Liaporbeton + styropor značení TOL+S - R = 4,56 m2.K/W, U = 0,21 W/m2.K
Liaporbeton + neopor značení TOL+N R = 4,83 m2.K/W, U = 0,20 W/m2.K
Pokud to porovnáme s požadavky příslušné normy - jedná se o ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky:
Norma stanovuje a doporučuje v jaké kvalitě stavět a zateplit, řeší samozřejmě i kondenzaci v konstrukci a tepelné vazby (řekněme tepelný most). Pokud jde o zateplení. Norma stanovuje tři hodnoty pro stanovení potřebné tepelné izolace – požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoenergetickou výstavbu. Jedná se o hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor).
Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou stěnu vnější 0,30 (W/m2.K). Doporučená hodnota je 0,25 (W/m2.K). Pro nízkoenergetickou výstavbu je U 0,15 až 0,10 (W/m2.K).
Z toho vyplývá, všechny typy těchto tvárnic splní doporučenou hodnotu podle ČSN a typ s neoporem je na půl cesty mezi doporučením a hodnotou pro nízkoenergetickou stavbu.
Co se očekává od jednotlivých konstrukcí domu po stránce tepelných izolací, musí řešit projektová dokumentace. Ta navrhuje stavbu jako celek. Pokud je zadáním projektu splnění současné legislativy na energetickou náročnost budov, pak pravděpodobně tato konstrukce vyhoví i bez dalšího zateplení. Prokazuje se to výsledkem výpočtu Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), který je povinně součástí příloh projektové dokumentace. Pak by obklad fasády již nebyl řešen jako další tepelně izolační vrstva, ale jedná se více méně o architektonické řešení.
V případě zadání na stavbu pasivního domu by typová konstrukce systému, výše popisovaná nestačila a projekt by tedy logicky navrhoval nějaké další zateplení. To by se mohlo provést jednak kontaktním zateplením za použití EPS, toto by ovšem vyžadovalo podrobnější výpočet na průběh kondenzace v konstrukci a samozřejmě vyjádření výrobce, zda toto řešen je vůbec doporučované.
Pokud se zvolí Vámi popsaný systém s provětrávanou fasádou, bude použit izolant na bázi minerální vlny (nebo jiný dostatečně paropropustný, ale určitě ne EPS). Tloušťka se pak určí podle toho, jakou výslednou hodnotu chceme dosáhnout. Při tloušťce 4 cm vaty se hodnoty tepelného odporu R zvýší o max. 0,6 až 0,7 m2.K/W a pro hodnoty U to bude znamenat změnu v řádu snížení do 1 až 2 setin hodnoty. Nutno použít správně navrženou a provedenou protivětrnou fólii. Tedy celkem zanedbatelné zlepšení.
Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk