MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

30.9.19 / dotaz č. 111890
Dobrý den, obracím se na Vás s dvěma dotazy ve věci dodávek tepla na vytápění a přípravu teplé vody v objektu bytového družstva.
1)
V roce 2011 byla uzavřena smlouva s firmou XY (dále dodavatel, resp. DOD) na dodávku jejich TČ vzduch/voda do našeho objektu s tím, že jej budou provozovat na svůj náklad a prodávat tepelnou energii.Od roku 2011 do roku 2014 uváděla firma XY na fakturách množství GJ celkem za teplo (VYT+TV), ale bez nainstalovaného kalorimetru či jiného měřidla a bez doložení náměru či výpočtu. Od roku 2015 byl na faktuře uveden náměr na elektroměru, opět bez vysvětlení, jak a dle čeho byly vypočteny náklady na dodávku tepelné energie. Od roku 2016 byly nainstalovány kalorimetry, nicméně DOD účtoval dle výpočtu dle vyhl. ERÚ č. 59/2012 Sb. opět celkovou částku za dodávku tepelné energie (VYT+TV) vyšší než by bylo vypočteno dle náměrů na kalorimetrech částky za GJ uvedené ve Smlouvě o dodávce tepelné energie a jejích dodatcích.
Po podání výpovědi bytovým družstvem se DOD v písemném dodatku ke "Smlouvě" účtovat spotřebu tepla dle náměrů na kalorimetrech za rok 2016 a dál tak bude prováděno vyúčtování. Po urgencích dodavatel konečně vyúčtování dodal s výpočtem nákladů na dodávky tepelné energie dle náměru na kalorimetru a ceny dle dodatku, ale u nákladů na dodávku tepelné energie na ohřev TV dodavatel cenu navýšil oproti smlouvě o 90 Kč/GJ s DPH a takto fakturoval. Na reklamaci, že cena neodpovídá smlouvě DOD odpověděl, že je vše účtováno dle zákona a v souladu se "Smlouvou" a tedy účtovali řádně. Na další korespondenci již nereagovali a na bytové družstvo byla podána žaloba o zaplacení.
Postupuje DOD při výpočtu a fakturaci nákladů na dodávky tepelné energie v souladu s legislativou ?
2)
V roce 2018 si bytové družstvo nechalo vyhotovit PENB. DOD o tomto dokumentu ví a zamýšlí použít tento PENB jako podklad pro doložení účtovaných nákladů na dodávky tepelné energie. V případě, že by nebyl PENB protistranou poskytnut, smí si DOD nechat PENB vyhotovit na své náklady i když není vlastníkem objektu, jež by byl posuzován ? Resp. může zhotovitel vyhotovit PENB bez souhlasu vlastníka objektu a poskytnout je jinému subjektu, který v tomto objektu provozuje technologie ? Doplňuji, že v době instalace TČ do objektu nebyl PENB vyhotoven (nebyla povinnost při změněn majoritního zdroje vytápění objektu). Velice děkuji za odpověď.
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz.
Ve Vašem případě se jedná o vztah mezi dodavatelem a odběratelem tepelné energie
Ve Vašem dotazu nejsou uvedeny podrobnější údaje, na při zda je dodavatel tepelné energie držitelem licence na výrobu tepelné energie, dodávané množství, technické údaje o dodávce a další údaje.
V každém případě se na vzájemný vztah dodavatel-odběratel vztahuje zákon č 458/2000 Sb. v platném znění, (energetický zákon), který uvádí v § 76 a v § 77 v odst. (2) a v následujících:
§ 77 Smlouva o dodávce
(2) Dodávat tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. Dodavatel tepelné energie je povinen vyúčtovat dodávku tepelné energie v souladu s prováděcím právním předpisem;
a dále pak v odst. (3).
(3) Smlouva o dodávce tepelné energie musí obsahovat pro každé odběrné místo
a) výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo předání,
b) základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými jsou teplota a tlak,
c) místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením,
d) cenu tepelné energie stanovenou v místě měření, termíny a způsob platby za odebranou tepelnou energii včetně záloh,
e) při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělování,
f) v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií nebo teplou vodou objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, způsob rozdělení nákladů mezi ně

.V § 77 jsou uvedena práva odběratele

§ 77 Odběratel
Odběratel tepelné energie
(1) Odběratel tepelné energie má právo na připojení ke zdroji tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení v případě, že
a) se nachází v místě výkonu licencované činnosti,
b) má zřízenou tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení v souladu s technickými předpisy,
c) splňuje podmínky týkající se výkonu, místa, způsobu, základních parametrů teplonosné látky a termínu připojení stanovené dodavatelem, a
d) dodávka tepelné energie je v souladu se schválenou územní energetickou koncepcí.
(2) Odběratel tepelné energie má právo na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie. Právo na náhradu škody je vyloučeno v případech podle § 76 odst. 4.
(3) Oznámí-li dodavatel tepelné energie odběrateli tepelné energie změnu teplonosné látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení, má odběratel tepelné energie právo od smlouvy o dodávkách tepelné energie odstoupit s účinky k oznámenému termínu změn. Změnu teplonosné látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení je povinen dodavatel tepelné energie oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem. Neodstoupí-li odběratel tepelné energie od smlouvy o dodávce tepelné energie, je povinen upravit na svůj náklad odběrné tepelné zařízení nebo rozvodné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo oznámeným změnám. Odběratel tepelné energie je dále povinen na svůj náklad upravit odběrné tepelné zařízení pro instalaci měřicího zařízení v souladu s technickými podmínkami výrobce měřicího zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie.
(4) Odběratel tepelné energie může zřídit a provozovat náhradní nebo jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením nebo může ovlivnit jeho provoz, teplonosnou látku v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry, pouze po písemné dohodě s držitelem licence na rozvod tepelné energie.
(5) Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.
(6) Vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím osobám, jsou povinni umístění a provozování tohoto zařízení nadále strpět.
(7) Na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená tepelná energie, je zakázáno provádět jakékoliv úpravy bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie. Odběratel tepelné energie je na žádost dodavatele tepelné energie povinen umožnit přístup k částem odběrného tepelného zařízení, kterými prochází neměřená tepelná energie.
(8) Zákazník má právo poskytovat jiné osobě odebranou tepelnou energii, a to prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného tepelného zařízení; náklady na nákup tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým způsobem.

A v § 78 pak povinnosti dodavatele

§ 78
Měření
(1) Povinností dodavatele tepelné energie je dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a vyúčtovat odběrateli tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření v souladu se zvláštním právním předpisem. Odběratel tepelné energie má právo na ověření správnosti odečtu naměřených hodnot. V případě, že předávací stanice slouží pro dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt, lze instalovat měření tepelné energie na vstupu nebo na výstupu z této předávací stanice.
(2) Vznikla-li pochybnost o správnosti údajů měření nebo byla-li zjištěna závada na měřicím zařízení, je dodavatel tepelné energie povinen na základě písemné žádosti zákazníka do 30 dnů ověřit správnost měření a v případě zjištěné závady měřicí zařízení vyměnit. Zákazník je povinen poskytnout k výměně měřicího zařízení nezbytnou součinnost. Je-li zjištěna závada měřicího zařízení, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel tepelné energie. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady zákazník. Toto ustanovení se použije obdobně též na dodávky tepelné energie distributorům tepelné energie, pokud smlouva o dodávce tepelné energie nestanoví jinak.
(3) Jakýkoli zásah do měřicího zařízení bez souhlasu dodavatele tepelné energie se zakazuje.

Tolik uvádí k Vašemu dotazu text příslušného zákona

Stručně k podstatným dotazům:
1) Dodávku tepla lze uskutečňovat pouze na základě smlouvy. Smlouva musí obsahovat údaje stanovené zákonem.
2) Dodavatel je povinen dodávku tepla měřit a vyhodnocovat.
3) Dodavatel je povinen dodávku tepla účtovat podle skutečných parametrů teplonosného media, ve vašem případě podle kalorimetru a podle ceny uvedené ve smlouvě
Další a podrobnější ustanovení je možno nalézt v zákoně č.458/2000 Sb. (energetický zákon), případně si na tel 387 312 580 dohodnout osobní konzultaci v našem poradenském středisku
Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.