MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.2.20 / dotaz č. 115329
Vážený Pane Svobodo,
Obracím se na Vás s dotazem ohledně správného chápaní legislativy. Konkrétně se jedná o zákon č. 406/2000 Sb . Zákon o hospodaření s energií
Jedná se mi o užití výše uvedeného zákona v praxi a konkrétně o vyhotovení PENB

1)Pokud řeším novou výstavbu pro rodinné bydlení tak PENB musí být vždy.
2)Pokud stavím například novu malou prodejnu třeba květinářství – tak jako novostavba musí PENB také obsahovat.
3)Pokud řeším rekonsturkci ( dle zákona 183/2006 Sb) stavenbní úpravu tak musí štítek být vyhotoven?
V konkrétní situaci například rekonstrukce stávajícího domu ve stáří cca 150 let. Jedná se částečně o cihelné a kamenné zdivo s nezatepleným krovem. Půdorysná plocha domu 96M2. Představa je z neobytného podkroví udělat zateplené a obytné. Zdivo zatepené nebude, okna částečně nová, částečně repas původních. Půdorysná plocha domu se nemění.
Chápu-li znění zákona, tak pokud stávající stav změním, například zateplím střechu, nebo stěny, vyměním okna, či změním stávající zdroj vytápění, či jen jedno z toho tak tím měním paramery domu a pro úřad musím mít k stavebnímu povolení také nový PENB. Stávající PENB při koupi nemovitosti tím vlastně měním.
Pokud budeme realizovat jen samotné zateplení podlah na terénu a zateplené podkroví musí navržené hodnoty konstrukcí pro rekonstrukci vyhovovat minimálně požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla. Tabulka 3 – ČSN 73 0540-2. To platí u všech staveb nejen u novostaveb?

4)Pokud bych teoreticky řešil rekonstrukci (stavební úpravu) například nástavbu , či přístavbu k stávající stavbě, tak PENB bude muset být také vyhotoven pokud se nepletu.
5)Pokud bych realizoval obytnou stavbu, nebo třeba tu zmíněnou prodejnu do podlahové plochy 50m2, tak bych PENB nepotřebuji
6)Pokud bych
Pokud je úředně změněn účel používání domu, může být domu odebráno číslo popisné a nahrazeno číslem evidenčním (typicky při změně chalupy z trvalého bydlení na rekreační účel),
tak PENB u rekreačních objeků potřebovat nebudeme.Při rekonstrukci rekreačního objektu budeme muset při návrhu zateplení vycházet z
Tabulka 3 – ČSN 73 0540-2? Nebo v tomto případě se uvedenou normou řídit nemusíme?

7) poslední můj dotaz by byl na vytápění – pokud řešíme rekonstrukci, kde se stávající krb chci nahradit novým vytápěním – leze nahradit u stávajích domů například elektrokotlem a novými tělesy? Nebo vhledem k legislativě musí být elekrické výtápění bráno jako doplněk, takže bychom uvažovali třeba krbová kamna s tepelným výměníkem a k tomu ten elektro kotel jako doplněk.
Mnohokrát vám děkuji za Váš čas a odpověď.
S pozdravemVážený pane, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující :
a/ Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií prošel novelou a jeho novelizované znění je ve Sbírce zákonů uvedeno jako zákon č. 3/2020, publikovaný zde 10.1.2020, s účinností od 25.1.2020. Námi níže uvedené odpovědi se již vztahují k tomuto novelizovanému znění. Současně s tímto zákonem probíhá v současnosti i novela prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., která není dosud ukončena a proto samozřejmě pracujeme s textem stávajícím, dosud nenovelizovaným.
b/ K Vašim jednotlivým dotazům –
- k dotazu ad1/ - Dle § 7a odst.(1), písm. a) zákona je „Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni
opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov“,
-k dotazu ad 2/ - Podle §7a odst. (5) zákona se povinnosti opatřit si PENB nevztahuje na případy, které jsou uvedeny v §7 odst. (5) zákona…kde v odst. (5) písm. a) je uvedeno – „ budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2“,
(Pozn.: v případě energeticky vztažné plochy se jedná v zásadě o vnější půdorysnou plochu všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím ve všech podlažích budovy…)
-k dotazu ad3/ - viz znění u dotazu ad1/ - „Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni
opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
(Pozn. : Větší změnou dokončené budovy rozumíme - změnu dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Obálkou budovy potom soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, nebo sousední budově).
Dle §7a odst. (4) zákona PENB platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován,..
K další části dotazu ad 3/ - V případě zákonné povinnosti zpracování PENB vyplývají požadavky na hodnoty souč. prostupu tepla konstrukcí „U“ z prováděcí vyhlášky č.78/2013 Sb. k citovanému zákonu č.406/2000 Sb. Z té potom vyplývá při postupu „pro měněné stavební prvky obálky budovy“ požadavek na splnění doporučené hodnoty souč. prostupu tepla „U“ dle ČSN 73 0540-2:2011, tedy ne hodnoty požadované. I samotná ČSN 73 0540-2:2011 ve svém čl. 5.2 doporučuje použití hodnot doporučených.
-k dotazu ad 4/ - K této části dotazu opět uvádíme výše uváděné znění vztahující se i na přístavby a nástavby - „Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

-k dotazu ad5/ - viz dtto jako odpověď k dotazu ad2/,
k dotazu ad6/ - Podle §7a odst. (5) zákona se povinnosti opatřit si PENB nevztahuje na případy, které jsou uvedeny v §7 odst. (5) zákona…kde v odst. (5) písm. d) je uvedeno – „ u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání “.
V tomto případě se při návrhu tep. technických parametrů upravovaných konstrukcí nemusí uplatnit požadavky prováděcí vyhl. č.78/2013 Sb., ale musí se postupovat dle tep. technické ČSN 73 0540-2:2011, což vyplývá z čl. 1 této normy, který vymezuje její použití a to ve stručnosti v zásadě pro všechny budovy s požadavky na stav (tj. především teplotní a vlhkostí) vnitřního prostředí, tj. i pro budovy sloužící obecně pro rekreaci. V čl. 5.2 potom tato ČSN doporučuje hodnoty souč. prostupů tepla „U“ navrhovat a realizovat v úrovni hodnot doporučených (dle tab. 3 této normy) a to všude tam, kde tomu nebrání technické, ekonomické nebo legislativní překážky ( i tento dokument v současnosti prochází novelizací, odkazy a znění jsou ze stávajícího, dosud nenovelizovaného znění),
k dotazu ad7/ - ve smyslu předchozího textu vašich dotazů, předpokládáme, že v rámci rekonstrukce obálky budovy, bude prováděna i rekonstrukce topného systému. Vyhovující způsob řešení při takovéto rekonstrukci topných systémů hodnotí zpracovávaný PENB, popř. při hodnocení postupem pro měněné technické systémy, se uplatní požadavky pro měněné technické systémy budovy dle vyhlášky č.78/2013 Sb. (§6 odst. 2 písm. c).

S pozdravem Ing. P.Svoboda, 0012 EKIS Olomouc