MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

19.11.08 / dotaz č. 11731
Dobrý den,prosím o radu.Rekonstruuji podlahy ve starším cihlovém domku.Navrhuji následující skladbu:na hlínu podkladový beton cca 5cm(je nutná kari síť?),na beton izolace ipou proti vlhkosti spojená s izolací zdí,na to hranoly 10na12,mezi hranoly tepelná izolace(vata nebo polystyren?)a na konec podlahové palubky.Je tento postup správný? Pokud tato problematika není ve vaší kompetenci,sdělte mi prosím případně kontakt na jiného odborníka Děkuji
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o úspory energie.

Z hlediska tepelné izolace v ploše podlahy je tato skladba na hranici toho, co požaduje norma. Jedná se však o poměrně složitější problematiku a to především z důvodu vlivu tepelných mostů.
Pokud jde o normové požadavky - současná platná norma ČSN 73 0540-2 stanovuje dvě hodnoty tepelné izolace - požadovanou a doporučenou. Jedná se o hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro podlahu na terénu 0,45 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,30 (W/m2.K). Avšak pro konstrukci podlahy do vzdálenosti 1m od vnějšího líce obvodové stěny (pruh 1m po obvodu budovy) je potřeba dodržet hodnoty tepelné izolace pro vnější stěny. A zde je minimální požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U 0,38 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,25 (W/m2.K). Vámi uváděné skladba bude na hodnotě U kolem 0,40 až 0,45 (W/m2.K).
Hlavní rizika ve skladbě vidím v použití vláknité, tedy poměrně nasákavé izolace. Druhým nebezpečím je tepelný most u obvodové zdi. Jedná se o starší rodinný domek, patrně z plných cihel nebo podobných pálených výrobků, které nebudou mít příliš dobré tepelně izolační vlastnosti. Pokud nebudou vnější stěna a především soklová část stavby a vnější líc základu z vnější strany dodatečně zateplovány, dojde k promrzání tohoto detailu a velkému riziku kondenzace ve vatě s následkem možného vzniku dalších problémů (plísně a hniloba dřevěných hranolů). Kromě toho, přerušování tepelné izolace souběžnými hranoly znamená snížení její účinnosti. Dřevo je 3x horší izolant než minerální vata a trámy vytváří tudíž v ploše podlahy jakési lineární tepelné mosty. Výhodnější by byla tepelná izolace položená v ploše podlahy souvisle.
Doporučil bych spíše skladbu:
Na hlínu podkladní beton 5 cm. Zde by bylo výhodné pro zvýšení tepelné izolace použít beton plněný polystyrénem, například Prostyren nebo Ekostyrenbeton s objemovou hmotností 350 až 500 kg/m3. Armatura netřeba.
Izolace proti vlhkosti spojená s izolací ve zdech.
Tepelná izolace – v pruhu cca 0,5 m podél zdi 10 cm desky z extrudovaného polystyrénu (XPS) o součiniteli tepelné vodivost λ 0,032 W/m.K (součinitel prostupu tepla U skladby bude do 0,3 W/m2.K), v ploše místnosti desky z podlahového polystyrénu EPS o součiniteli tepelné vodivost λ 0,042 W/m.K. (součinitel prostupu tepla U skladby bude do 0,4 W/m2.K).
Deska z betonu 5 cm s ocelovou Kari sítí z drátu 5 mm, oka 10/10 cm. Od obvodové zdi oddělit betonovou desku pásem izolace z XPS alespoň 6 cm. Spáru by bylo dobré přelepit shora parotěsnou fólií (mezi betonem a zdí).
Podlahové palubky položit na rošt z prken, případně použít prkenné lamely, které by bylo možno nalepit přímo na beton (nutno nechat dostatečně vyschnout).
Skladba podlahy je sice o 3 až 5 cm vyšší, ale určitě bezpečnější a o lepších tepelných vlastnostech. Pokud by se skladba provedla dle Vašeho návrhu, je potřeba dobře chemicky ošetřit dřevo, nepřikládat dřevěné prvky přímo k chladné obvodové zdi a dle možnosti v kontaktu se zdí nahradit vatu jinou méně nasákavou izolací.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

"*go200809"