MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.6.20 / dotaz č. 117859
Dobrý den,
v budově kterou pronajímáme cca 35 firmám (žádné byty) odebíráme teplo od firmy Distribuce tepla Třinec. Následně ve výměníkové stanici teplo transformujeme, vytápíme budovu a zajišťujeme dodávku teplé vody. V roce 2019 jsme rekonstruovali výměníkovou stanici a nyní bychom chtěli tuto investici rozúčtovat jednotlivým nájemníkům.
Dotaz:
1. Mohu investici zahrnout do ceny tepla, popř. jakým způsobem bych měl vyúčtovat cenu investice nájemníkům?
2. Potřebuji k rozúčtování licenci dle energetického zákona - jedná se o podnikání dle energetického zákona?
Děkuji za odpověď
Přeji dobrý den a děkuji za dotaz, ke kterému uvádím:
Vstupní podmínky: Budova je pronajímána cca 35 firmám a nejsou v ní žádné byty. Teplo je odebíráno od cizího dodavatele, přivedeno do výměníkové stanice a používáno k vytápění a přípravě teplé vody.
Rozúčtování nákladů na dodané teplo uváděným cca 35 odběratelům (příjemcům služeb), je možno provést podle vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody pro dům (dále jen vyhláška).
Jako první krok je nutno rozdělit spotřebu odebraného tepla na spotřebu pro vytápění a spotřebu pro ohřev vody. Rozdělení je možno provést podle vyhlášky č 194/2007 Sb. vč. změn podle vyhl. č. 237/2015 Sb.
Rozúčtování nákladů na vytápění.
Spotřeba tepla na vytápění se rozdělí na složku základní a složku spotřební. Základní složka se rozúčtovává podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých odběratelů. Spotřební složka se rozúčtovává podle hodnot zjištěných při odečtu poměrových měřičů na jednotlivých otopných tělesech Tato možnost předpokládá vybavení všech otopných těles poměrovými měřiči spotřeby tepla (indikátory spotřeby), jejich odečítání 1 x ročně a rozúčtování podle odečtených údajů způsobem stanoveným uvedenou vyhláškou. Tímto způsobem lze rozúčtovat pouze náklady na odebrané teplo, účtované dodavatelem tepla. Náklady spojené s provozem výměníkové stanice, např. spotřebu el. energie na její provoz, mzdu obsluhy, odpisy, opravy a další je nutno vyúčtovat jiným způsobem, na př. formou nájemného na základě smluvního vztahu. Tento způsob rozúčtování nevyžaduje licenci podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, protože se nejedná o podnikání.
Výměníková stanice je součástí tepelných rozvodů. Pokud by její provozovatel byl držitelem licence na rozvod tepla, vydané Energetickým regulačním úřadem, zpracovával by každoročně kalkulaci ceny tepla, do které by zahrnoval cenu nakoupeného tepla a další náklady spojené s provozem výměníkové stanice, např. náklady na el. energii, na mzdu obsluhy, odpisy, opravy, spotřebu vody pro technologické účely, správní a provozní režii a případný zisk. V takovémto případě by se jednalo o podnikání. Podrobnosti stanovují Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Tímto způsobem by bylo možno do ceny tepla zahrnout investici na rekonstrukci výměníkové stanice a to formou odpisů. Podmínkou je licence na rozvod tepla.
Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody s řídí rovněž vyhláškou. Pokud by měl každý z odběratelů instalován vlastní vodoměr na měření spotřeby teplé vody, bylo by rozúčtování jednoduché. Spotřeba vody jako takové se nedělí na jednotlivé složky, ale účtuje se jednotlivým odběratelům v poměru hodnot naměřených na jednotlivých vodoměrech ku hodnotě naměřené centrálním vodoměrem.
Spotřeba tepla pro ohřev vody se opět dělí na složku základní a složku spotřební - 30 / 70 %. Podrobnosti stanovuje opět vyhláška.
Pokud v jednotlivých nebytových prostorech nejsou instalovány vodoměry spotřeby teplé vody, rozdělí poskytovatel spotřební složku podle průměrného počtu osob rozhodných pro pro rozúčtování služeb, nebo podle poměru velikosti podlahové plochy nebytového prostoru k celkové podlahové ploše nebytových prostorů. V nebytových prostorech stanoví poskytovatel služeb průměrný počet osob nebo odpovídající velikost podlahové plochy na základě odborného posouzení podle způsobu odběru a rozsahu využívání teplé vody.
Způsob rozúčtování nákladů na vytápění i nákladů na poskytování teplé vody je vhodné uvést do smlouvy o pronájmu pronajímaných prostor.

Ing. Jaroslav Winkler, energetický poradce Energy Centre České Budějovice