MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.7.20 / dotaz č. 118953
Dobrý den, mám následující dotaz a prosím, pokud je to možné, o kvalifikovanou odpověď, abych měla v ruce fakta a argumenty. Bydlím v nájemním bytě 3+1, já + 2 děti. Majitel nám předkládá vyúčtování za vodu, elektřinu a odpady vždy každé čtvrtletí, prý má strach, aby nájemníci neměli najednou velký dluh. Platím zálohy na energie 2000 Kč měsíčně. Většinou v posledních letech jsem doplácela cca 2000 až max. 3000 Kč za čtvrtletí, když nám majitel předložil vyúčtování.
TEď ale za vyúčtování 04-06/2020 máme nedoplatek více než 5000 Kč! Prý je to tím, že byla karanténa a byla větší spotřeba. Mně se to ale nezdá. Za vodu nám počítá celkem 8504,52 Kč a to je za 3 měsíce! Můj syn se sprchuje cca obden, dcera také a já se sprchuji každý den, někdy i dvakrát, občas - vyjímečně- si děti napustí vanu. ale kolik van by to muselo být, abychom spotřebovali 8500 Kč jen za vodu za 3 měsíce...!!!??? To je skoro 3000 Kč za měsíc jen voda!
Zde jsou fakta z vyúčtování:
STudená voda: celkem odběr 26,3 m3
teplá voda: celkem odběr 26,7 m3
1 m3 studená voda: 75,12 Kč
studená voda celkem: 53 m3
studená voda celkem: 3981,36 Kč

ohřev vody:
1 m3 je 0,35 GJ 9,345 GJ
1GJ je za 428,8 Kč 4007,136 Kč
DPH 10 % 4407,85 Kč

poplatky za měsíc 70 Kč
poměr 0,477477
poplatky poměr + DPH: 115,3108 Kč

celkem voda: 8504,52 Kč

Vyznáte se v tom, prosím? Je to správně? Prosím o Váš propočet/odborný odhad a informaci, jednak zda vyúčtování je správně sestaveno a jednak zda je možné, že 1 dospělý člověk a 2 děti mají takovou vysokou spotřebu.

Děkuji mnohokrát.
Dobrý den a děkuji za dotaz.
Způsob rozúčtování dodávky tepla, teplé vody a studené vody se řídí í zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění. Zákon č. 67/2013 Sb. je zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
§1 zmiňovaného zákona uvádí, na jaké domy se tento zákon vztahuje:
(1) Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.

§ 3 tohoto zákona stanovuje rozsah služeb
(1)  Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

§ 5 pak stanovuje způsob rozúčtování studené vody mezi jednotlivé odběratele v domě:
a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody,
Dalším předpisem určujícím způsob rozúčtování je vyhláška č. 269/2015 o rozúčtování nákladů na vytápěn´a společnou přípravu teplé vody pro dům. Pro rozúčtování pro jeden byt se oba uvedené předpisy použijí přiměřeně. V každém případě ale platí, že je možno rozúčtovat náklady pouze v takové výši, v jaké byly účtovány dodavatelem. Není možno do rozúčtování zahrnout jakékoliv jiné náklady nebo jejich výši libovolně zvyšovat.
K jednotlivým položkám Vašeho rozúčtování:
Rozúčtování vychází z uvedených údajů
úhrada za studenou vodu: 3 981,36 Kč
spotřeba studené vody domu: 53 m3
cena l m3: 3 981,36: 53 = 75,12 Kč/ m3
spotřeba studené vody bytu: 26,3 m3
úhrada za odebranou studenou vodu: 26,3 x 75,12 = 1 975,70 Kč

U dodávky teplé vody je nutno úhradu rozdělit ve smyslu uvedené vyhlášky na dvě části: úhradu za vlastní vodu a za úhradu teplo spotřebované k jejímu ohřevu.
vlastní spotřeba ohřáté vody: 26,7 m3
cena l m3: 75,12 Kč/ m3
úhrada za vodu: 26,7 m3 x75,12 Kč = 1 975,70 Kč

za teplo k ohřátí vody
při ceně tepla 471,68 Kč/GJ vč. DPH
při měrné spotřebě 0,35 GJ/m3
spotřeba tepla: 0,35 x 26,7 = 9,345 GJ
úhrada za teplo: 9,345 x 471,68 = 4 407,80 Kč

Výsledná úhrada:
za studenou vodu: 1 975,70 Kč
za teplou vodu 4 407,80 Kč
celkem 6 383,50 Kč


Úhrady vycházejí z údajů uvedených v dotazu, tj. zejména z měrné spotřeby tepla na ohřev vody 0,35 GJ/m3, ceny tepla 471,68 Kč/GJ a ceny vody 75,12 Kč/ m3. Za předpokladu, že uváděné ceny jsou vč. DPH. Při jiných výchozích údajích se mohou částky k úhradě lišit

Způsob rozúčtování.
Způsob rozúčtování, tj. měsíční zálohy a jejich výše je vhodné stanovit dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem. Dohoda by měla mít písemnou formou. Výsledné vyúčtování by mělo být provedeno jednou ročně a mělo by obsahovat v přiměřené míře údaje stanovené v § 6 vyhlášky č. 269/2015 Sb. Vždy by mělo vycházet z naměřených hodnot spotřeb.

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECCB