MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.9.20 / dotaz č. 120244
Jsem správce domu který je v katastru označen jako bytový dům. Jsou zde ale pronajímány kanceláře, byt a chodí sem děti do zájmových kroužků. Vlastník zatí nenechal rekolaudovat dům na stavbu občanské vybavenosti. Plynové kotle 2 x dakon 18 KW. revize není a ani výchozí. Ani na instalaci. Co mám dělat. Budu zase přinucen topit.
Přeji dobrý den a děkuji za dotaz, ke kterému uvádím:

Základní podmínkou provozu je zajištění bezpečnosti provozu kotelny. To je podmíněno provedením výchozí revize podle dále uvedené části vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978, která uvádí v § 2 odst. (1) a odst. (2).

(1) Provedením revizí (§ 4) nebo zkoušek (§ 9) zařízení pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "revizní technik"). Toto osvědčení2) vydává inspektorát bezpečnosti práce3) (dále jen "inspektorát") příslušný podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.
(2) Organizace může zajistit provádění revizí nebo zkoušek zařízení prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění4) vydané inspektorátem.
O provedení revize je nutno požádat revizního technika s platným oprávněním. O výsledku zpracuje revizní technik revizní zprávu.
Další podmínkou je revize spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 § 3, odst. (1) a odst. (2)
(1) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
(2) Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Revizi spalinové cesty může provádět revizní technik spalinových cest, napři. Podle § 3 odst. (1)

Další podmínkou uvedení do provozu je kontrola účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie podle vyhlášky MPO č. 194/2013 Sb. Tuto kontrolu může provádět pouze pracovník s osvědčením energetického specialisty. Tato kontrola může být součástí výchozí revize, nebo pravidelné roční kontroly.

Ing. Jar. Winkler
energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk