MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.12.08 / dotaz č. 12223
Dobý den,
prosím o odpověď na následující dotazy.
Podle dostupných informací usuzuji, že ohřev TUV je vhodnější řešit plynem oproti elektrickému boileru.Zajímá mě jaký způsob ohřevu TUV plynem je výhodnější.
Zda plynový kotel s průtokovým ohřívačem, nebo plynový kotel se zásobníkem TUV, či samostatný plynový průtokový ohřívač.

RD je postaven z cihel. bloků POROTHERM 44 CB.Oknení rámy jsou šíře 90 mm s jednou vypěněnou komorou osazená izolačním trojsklem.
Poměr okem k podlahové ploše činí cca 14%.Jejich orientace je směrem na J a Z. Podlaha v přízemí je izolována polystyrenem o síle 10 cm a jedná se o kombinaci podlahového topení a radiátorů. Střešní konstrukce pak je izolována minerání vatou o síle 30 cm.
V budoucnu uvažuji o rekuperaci vzduchu.
Dotaz zní: Jak provést zateplení vnějšího pláště stavby, aby byly jednotlivé části konstrukce z hlediska tepelných ztrát vyvážené a nedocházelo ke kondenzaci vodních par pod zateplení?
Děkuji
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Jeli dům už postaven, tak otázka zateplení jeho pláště je jaksi „s křížkem po funuse“. Základní rozvaha energetické náročnosti budovy je věcí projektového řešení.

Bohužel praxe je taková, že dům se nějak navrhne a , v uvozovkách „nakreslí“. Pak se hledají cesty, jak projekt vylepšit a to neřešené dohnat. To je ale špatně. Výsledkem jsou promrhané investice, a technické řešení „ani ryba ani rak“.
Nicméně dle Vašeho popisu se jedná o poměrně kvalitní návrh tepelných izolací. Další zateplení zdiva Porotherm 44 CB je otázkou k diskusi. Obvodové cihlové zdivo Porotherm 44 CB je spíše určeno pro zdění bez následného zateplování. Jeho izolační vlastnosti uváděné výrobcem však nejsou až tak velké. Výrobce uvádí pro zdivo bez omítek hodnoty součinitele prostupu tepla U 0,31 (W/m2.K), a v případě na maltu Porotherm TM s tepelně izolačními omítkami pak hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,29 (W/m2.K). Pro rozhodnutí jak postupovat dále je nutno vědět, jakého standardu stavby chcete dosáhnout – zda splnění požadovaných normových hodnot, nebo doporučených, případně zda stavíte dům nízkoenergetický či dokonce pasivní. Od toho se pak odvíjí návrh izolací ve skladbě různých obvodových konstrukcí, typ oken a i řešení obvodových zdí.
Pokud jde o normové požadavky - současná platná norma ČSN 73 0540-2 stanovuje dvě hodnoty tepelné izolace - požadovanou a doporučenou. Jedná se o hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor). Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou zeď 0,38 (W/m2.K). Hodnota doporučená je pro zdivo obvodové z cihel 0,25 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií doporučujeme, aby u novostaveb RD byla naplněna alespoň hodnota doporučená, tedy 0,25 (W/m2.K). U nízkoenergetických domů se však doporučují hodnoty ještě nižší.
Pokud chcete znát energetickou náročnost vyprojektované stavby, lze doporučit výpočet „Energetického průkazu ECČB“. Jedná se o poměrně přesné vypočtené hodnocení energetické náročnosti domu. Tepelná ztráta je vypočtena pro celek, nikoli pro jednotlivé místnosti. Podrobnější informace o rozsahu a výsledku tohoto výpočtu (obrázky výstupních formulářů) včetně potřebných podkladů naleznete na webových stránkách, včetně ceníku – jedná se o placenou službu, cena je paušální pro RD 750 Kč. Výsledek EP ECČB slouží především k orientaci majitele domu o tepelných ztrátách jednotlivých konstrukcí při plánování zateplení, novostavby nebo stavebních úprav domu.
Výpočet tepelné ztráty se provádí obálkovou metodou dle zapůjčené projektové dokumentace (možno poslat poštou včetně objednávky, nejlépe přinést osobně). Spotřeby tepla jsou spočteny dle běžně používaných výpočetních a fyzikálních vztahů. Součinitele prostupu tepla U se porovnávají s českou ČSN. Průkaz je vždy vypočtený na základě zapůjčených stavebních výkresů objektu (půdorysy, řezy, pohledy, situace) - měly by souhlasit dle skutečnosti a musí obsahovat podrobný popis jednotlivých konstrukcí - např. přesnou skladbu stěn, materiál, tloušťku izolací, u oken jejich hodnotu „U“. a pod. To vše jsou základní věci, které ovlivňují výsledek. Na základě těchto vstupů je proveden výpočet tepelného odporu všech ohraničujících konstrukcí. Výpočet se provádí pro objekt jako celek obálkovou metodou - to znamená, že se vychází z celkové plochy jednotlivých ohraničujících konstrukcí spočtených dle dokumentace - zvlášť se hodnotí plocha stěn, oken, stropů, podlah a pod. Výsledkem je pak celková tepelná ztráta objektu, členěná do ztráty prostupem pro tyto jednotlivé konstrukce a větráním. Dá se potom poznat, kde má dům slabiny, kde lze něco vylepšit, kam je nutno izolace ještě přidat. Tento výpočet se pak provede ještě jednou, pro alternativu se zateplením nebo na základě našeho doporučení, co by se mělo nebo mohlo vylepšit, nebo dle Vámi zvolené varianty. Znamená to, že pro stávající dům nebo návrh projektu spočteme současný stav a pak jednu variantu návrhu se zateplením, nebo vylepšením projektového návrhu. Výsledek pak dle Vašeho rozhodnutí s Vámi probereme na osobní hodinové poradě, která je zdarma a kde již mohou být doporučeny i vhodné typy materiálů. Telefonicky je možno domluvit zaslání výkresů a smlouvy na výpočet energetického průkazu poštou. Po provedení výpočtu Vám výsledek s písemným komentářem opět pošleme poštou a vrátíme zapůjčenou dokumentaci. Lepší je však jistě osobní porada.
Pokud jde o ohřev TUV – v případě elektrického boileru na noční proud se jedná o službu využívající výhodnou sazbu, ale jen v určité době a stálá sazba se jistě prodraží. Komfortnější příprava TUV je přes plyn, v kombinaci s akumulačním boilerem. Jako optimální řešení pro běžný RD považuji plynový kotel (pokud je v domě naplánován plyn) a ohřev TUV přes nepřímotopný zásobník. Kondenzace vodní páry v konstrukci - dá se jistě vypočítat – ale toto by měl řešit a ručit za to projekt. Nezbavujte projektanta jeho zodpovědnosti.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

"*go211009"