MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.12.20 / dotaz č. 122765
Dobrý den, chci se zeptat jestli je možné získat nějakou dotaci na výstavbu fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu? Popř, jaká je možná úspora a co vyžaduje za parametry taková stavba. Musí svítit na plochu elektrárny celý den, protože mám půl střechy na východ a půl na západ.
Dobrý den,
finanční podpora výstavby FVE pro rodinné domy je v současné době zajišťována dotačním programem NZÚ. V následujícím odkazu je uveden výčet podporovaných systémů. Lze jej rozdělit do 3 základních typů, lišící se podmínkami (technickými a energetickými parametry) a výší podpory (https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie/).
1. Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a požadavkem na celkový využitelný zisk.
2. Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a požadavkem na celkový využitelný zisk.
3. Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem

Konkrétní požadavky pro jednotlivé typy jsou uvedeny v závazných pokynech (https://www.novazelenausporam.cz/dokumenty/detail/?id=591), str. 23-27.
Váš dotaz je velmi obecný, vzhledem k širokým možnostem podpory. Pokusím se proto zodpovědět vaše otázky a případně doplnit význam a souvislosti některých kritérií.

Ve všech případech se jedná o náhradu el. energie spotřebované v RD (odebrané z distribuční sítě) za el. energii vyrobenou ve FVE na rodinném domě. Z toho vyplývá primární požadavek, aby současná (ve spotřebě elektřiny lze zohlednit i plánovanou instalaci nových el. spotřebičů) spotřeba el. energie v budově byla dostatečně vysoká. Tento požadavek lze běžně splnit u RD s el. vytápěním nebo TČ, el. ohřevem teplé vody (u jednoho projektu bylo schváleno i využití el. ohřevu bazénové vody).
Posuzoval jsem několik instalací FVE (oblast podpory C.3.5 – 7) s bateriovými uložišti. Na základě zkušeností lze velmi zjednodušeně lze říci, že pokud je fakturovaná spotřeba elektřiny 5 - 10 MWh/rok, úspora elektřiny se pohybuje v rozmezí 50 – 60%. Pro vyšší spotřeby elektřiny 10 – 20 MWh/rok je pak úspora 20 – 30 % z fakturované spotřeby.
Skutečně dosažitelná úspora el. energie je kromě výkonu FVE ovlivněna ztrátami (účinnost panelů není konstantní, zohledňuje se vliv účinnosti střídače, ztráty na AC a DC straně, apod.). Kromě celkové roční spotřeby se zde také výrazně projevuje průběh spotřeby elektřiny během roku. Existují typové diagramy dodávky elektřiny (https://www.eru.cz/documents/10540/474995/Priloha_4_541.pdf/91493ff9-be09-4af0-8791-87b36410b071), podle kterých se rozděluje celková roční spotřeba. A provádí se bilanční hodinový výpočet výroby a spotřeby elektřiny.
Každá oblast podpory má svá vlastní technická kritéria a kritéria pro jednotlivé komponenty. Některé jsou společné, jako např.:
• Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 kWp. (tzn. není vyžadována licence na výrobu el. energie). To přibližně odpovídá max. 33 panelům a celkové ploše 54 m2.
• Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu. FVE nemusí být tedy instalována jen na střeše RD.
• Je požadována minimální účinnost měničů (podle způsobu zapojení do systému), účinnost panelů (podle jejich konstrukčních typů)
• Požadavek na využití technologie sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) panelů.
• Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.

Kompletní přehled podmínek je uveden v „závazných pokynech“ v kapitolách 2.4.2.2 – 2.4.2.3.
Doporučil bych vám nejprve si vybrat konkrétní typ podpory a následně je již možné provést návrh systému a jeho základní parametry.

Panely s jižní orientací dosahují nejvyšších zisků. Východně a západně orientované panely, při stejných parametrech, dosahují cca 55 – 60%. Pokud jsou všechny panely umístěné na střeše s jednou orientací a FVE plní požadavky provozovatele, není důvod na tomto systému nic měnit. FVE na RD s odlišně orientovanými panely mají výhodu v rovnoměrnější bilanci výroby a okamžité spotřeby elektřiny, určitou nevýhodou je nutná větší plocha panelů a konstrukční řešení.
V rámci analýzy plnění podmínek (provozovatele nebo dotačního programu) je možné provést variantní návrhy a následně zvolit optimální řešení rozmístění panelů na jednotlivých střechách (plochách; nemusí to být nutně střecha budovy – viz výše).