MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.12.20 / dotaz č. 122840
Dobrý den,
od září platí nová Vyhláška 264/2020 Sb. pro zpracování PENB a oproti dřívějšku je nové hlavní kritérium zobrazené v průkazu - nově je to neobnovitelná energie. Ovšem realitní kanceláře nadále v inzerci uvádějí celkovou dodanou energii, což bylo dřívější hlavní kritérium. Řeší tohle nějáký zákonný předpis, tedy co mají realitky v inzerci uvádět ? Navíc je to pro všechny velmi matoucí, když se změnilo kriterium, ale jeho vizuální zobrazení v průkazu vypadá velmi podobně .....
Dobrý den,

ano, máte pravdu, že nově je nejvizuálnějším kritériem primární neobnovitelná energie. Dříve se všichni drželi celkové dodané energie. Legislativa tuto záležitost upravuje, nicméně mohlo to být ještě více zjednodušeno.

zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění v par 7a odst (2) písm e uvádí: e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu, kterou uchová po dobu 3 let

Vyhláška 264/2020 Sb.
v par 3 popisuje: Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení
(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou
a) primární energie z neobnovitelných zdrojů energie vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,
b) celková dodaná energie za rok vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,
c) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy za rok vztažené na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,
d) průměrný součinitel prostupu tepla,
e) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
f) účinnost technických systémů.

z výše uvedeného můžete vidět, že ukazatelů energetické náročnosti budovy je několik. V grafické části lze nalézt a) až d) viz. detailněji níže

v par 9
odst (4) Grafické znázornění průkazu
b) obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy (dále jen „klasifikační třída“),
d) obsahuje hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu.

odst (5) Klasifikační třídy A až G, jejichž slovní vyjádření a hodnoty pro jejich horní hranici jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se stanovují pro
celkovou dodanou energii,
primární energii z neobnovitelných zdrojů energie,
dílčí dodané energie
a průměrný součinitel prostupu tepla
a použijí se
v grafickém znázornění průkazu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

Tzn. že zprostředkovatel musí uvést jednoho ze čtyřech ukazatelů energetické náročnosti společně s klasifikační třídou, ale musí identifikovat, který uvádí. Tzn. že i nadále je možné používat celkovou dodanou energii.

S pozdravem
Jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk