MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.1.21 / dotaz č. 123280
Dobrý den,
mám několik dotazů ohledně instalace tepelného čerpadla typu vzduch/voda na pozemku u RD (okolní zástavba jsou také RD), jak je to ošetřeno v rámci stavebního zákona, případně dalších relevantních zákonů:
1) Je potřeba na umístění tepelného čerpadla vzduch/voda stavební povolení nebo alespoň souhlas sousedů? Lze čerpadlo umístit bez písemného souhlasu sousedů kamkoli na pozemek?
2) Při přechodu na jiný typ vytápění RD a s tím spojených stavebních úprav (z plynového kotle na tepelné čerpadlo+elektriku) je potřeba stavební povolení (energetický zákon)?
3) Než se čerpadlo pustí do plného provozu, je potřeba akustická studie nebo schválení hygieny?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
pokusím se odpovědět na otázky a správně Vás nasměrovat.

ad 1)
Tepelné čerpadlo, jako technické zařízení, je částí stavby a podléhá posuzování podle stavebního zákona. Stavební povolení na umístění tepelného čerpadla vzduch/voda nepotřebujete, pokud se jedná o zařízení s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW. Instalace tepelného čerpadla se řídí podle § 76 odst. 1 stavebního zákona (183/206 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu). Podle tohoto paragrafu lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Výjimky z tohoto ustanovení týkající se umisťování stavby nebo zařízení (tj. stavby a zařízení, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas), jsou taxativně vymezeny v § 79 odst. 2 stavebního zákona. V tomto výčtu však tepelné čerpadlo obsaženo není !

K umístění tepelného čerpadla je příslušný obecný stavební úřad. Tepelné čerpadlo vyžaduje umístění, a to jednou z následujících forem:
a) územní rozhodnutí vydané v územním řízení nebo ve zjednodušeném územním řízení,
b) veřejnoprávní smlouva,
c) územní souhlas.

Nejjednodušší forma povolení umístění zařízení, je územní souhlas, kde postačuje jednoduchý technický popis se zákresem a souhlasy všech vlastníků/spoluvlastníků sousedních pozemků s umístěním zařízení. Referent stavebního úřadu však může požadovat územní rozhodnutí, jelikož se jedná o zařízení které mění vliv užívání stavby na území. Zde je pak požadováno závazné stanovisko dotčeného orgánu, což je KHS (hygiena). Pro vydání stanoviska KHS je potřeba k žádosti dodat další podklady - dle požadavků zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o umístění zdroje hluku (tepelné čerpadlo systému vzduch – voda). Žadatel o vydání územního souhlasu nemusí předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, pro účely vydání stanoviska, měření hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem v případě, že se nejedná o umístění zařízení do území zatíženého zdrojem hluku. Také se např. posuzuje, zda podle platné územně plánovací dokumentace, není v bezprostřední blízkosti lokality uveden záměr, u kterého by se dalo důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací.

Umístění primárního okruhu tepelného čerpadla musí splňovat veškeré požadavky na ochranu životního prostředí (informace Vám poskytne příslušný Odbor životního prostředí), hygienické předpisy (informace Vám poskytne příslušná Krajská hygienická stanice), popř. požární předpisy.
V případě venkovních jednotek tepelných čerpadel využívající energii venkovního vzduchu, se posuzuje jejich umístění na pozemku či stavbě, jejich orientace a akustický výkon. Hygienické limity chráněných vnitřních i venkovních prostor jsou legislativně stanoveny a nemají být překročeny. V některých případech může stavební úřad požadovat v rámci řízení provedení akustické studie, která předem instalaci tepelného čerpadla posoudí z hlediska ochrany před hlukem.

ad 2)
Změna systému vytápění, tj. změna stavby, resp. technického zařízení stavby, se řídí dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.. Povolení umístění zařízení na pozemku stavby RD se řeší podle výše uvedených forem povolení (územní rozhodnutí vydané v územním řízení nebo ve zjednodušeném územním řízení, veřejnoprávní smlouva, územní souhlas). Povolení umístění zařízení je potřeba prakticky na všechny typy tepelných čerpadel, které mají venkovní část (primární okruh).

ad3)
Není mi známo, že by byl vyžadován zkušební provoz tepelných čerpadel instalovaných na pozemcích rodinných domů. Hlučnost venkovní jednotky tepelného čerpadla a její vliv na chráněné prostory sousedních nemovitostí, se posuzuje před vydáním závazného stanoviska KHS a v rámci územního řízení. V případě problémů po instalaci tepelného čerpadla a stížností sousedů, řeší věc KHS se stavebním úřadem.

S pozdravem,

Lubomír Tichý, EKIS Rakovník