MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.3.09 / dotaz č. 13128
Dobrý den,
chtěl bych požádat o informaci zda musí být provedeno zateplení sklepních stropů u bytového domu s projektem, nebo jakýmkoliv auditem(posudkem)?
Musí být kolem okenních překladů(při zateplení sklepních prostor), nebo přístupových prostor(chodby v domě) použita nehořlavá izolace? Kde mohu zjistit pravidla (protipořární, výskyt plísní...) pro zateplení zmíněných ploch? Společenství vlastníků našeho bytového domu po mě vyžaduje posudek o zateplení stropu sklepu - bojí se plísní a zhoršení protipožárních opatření po zateplení. Může vaše společnost mnou popsaný posudek vyhotovit a jaká by byla předběžně odhadní cena? Děkuji.
Dobrý den
Při projektování musí být splněny obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.137/1998Sb. Vzhledem k formulaci Vašeho dotazu bych vyzvednul požadavky na požární bezpečnost, ochranu zdraví, mechanickou odolnost, úsporu energie a ochranu tepla. Samozřejmě musí být splněny i požadavky zbývající.

Požární bezpečnost:
Druh materiálu (minerální vata nebo pěnový polystyrén) a rozsah jeho použití je volen na základě požadavků na požární ochranu stavby. Aplikace materiálů závisí na řešení konkrétní stavby (dispozice, výška objektu a celá řada dalších faktorů). Rozsah použití zmíněných materiálů z pohledu požární ochrany je nutno konzultovat se specialistou v tomto oboru. Ten k projektu vypracovává tzv. požární zprávu. Ta musí být v souladu s platnou legislativou a příslušnými normami a na ní musí navazovat projektová dokumentace.

Ochrana zdraví, mechanická odolnost:
Při návrhu skladby konstrukcí, detailů apod. musí být dodrženy požadavky z pohledu kondenzace vodních par. Přesná pravidla stanovuje např. ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Při návrhu lze připustit kondenzaci vodní páry v konstrukci, ale nesmí překročit normou stanovené meze a nesmí docházek k degradaci konstrukce vlivem působení vlhkosti. Je nutno také garantovat, že nedojde ke vzniku takových teplotně-vlhkostních podmínek vhodných pro bujení plísní a hub. U zateplování vnitřních konstrukcí jsou tyto podmínky běžně splněny. U složitých, komplikovaných nebo sporných detailů, kde není jistota, že výše uvedené podmínky budou splněny je nutno provést dvoj- nebo trojrozměrné teplotně-vlhkostní posouzení konkrétních částí konstrukcí s využitím výpočtových programů.

Úspora energie a ochrana tepla:
Zateplení ochlazovaných vnitřních konstrukcí by mělo být navrhováno s ohledem k jejich tepelně-technickým vlastnostem, technické proveditelnosti zateplení apod. Běžně se stanoví tloušťka tepelné izolace na základě tepelně-technického výpočtu dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov tak, aby byla dosažena potřebná úroveň součinitele prostupu tepla „U“ příslušné konstrukce.

Pokud budete mít zájem získat další informace, doporučuji navštívit naše středisko osobně s projektovou dokumentací nebo jinými podklady k předmětnému objektu.

S pozdravem R. Bura

Zkontrolováno:
*Ba260509*
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - tisk