MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.3.09 / dotaz č. 13170
Dobrý den.
Stavíme novostavbu z YTONGu 37,5 cm (P2-400). Jedná se o RD s podkrovím (bez sklepa) 9x12m. Chtěli bychom vědět, zda je nutné a vhodné (i ekonomicky) tento dům zateplit. Případně čím a v jaké tloušťce. Prý není potřeba, tak bychom chtěli znát Váš názor.
Také už máme objednaná plastová pětikomorová okna, tak abychom se rozhodli, jak daleko z vnější strany je osadit (třeba i při dodatečném zateplení v budoucnu).
Předem děkuji za brzkou odpověď.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Tvárnice Ytong P2-400 na tloušťku zdiva 37,5 cm je určena pro jednovrstvé zdění bez dalšího zateplení. Ve svých technických podkladech uvádí výrobce při vlhkosti 4,5% tyto tepelně technické a akustické parametry: součinitel prostupu tepla U 0,29 (W/m2.K), což odpovídá tepelnému odporu R 3,26 (m2.K/W), vzduchová neprůzvučnost je 48 dB. Porovnáme-li toto s požadavky normy – současná platná norma ČSN 73 0540-2 (Tepelně technické vlastnosti budov) rozlišuje pro součinitel prostupu tepla dvě hodnoty a to - požadovanou a doporučenou. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor, kde platí čím větší, tím lepší). Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou zeď 0,38 (W/m2.K). Hodnota doporučená je pro zdivo obvodové z cihel 0,25 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií ale většinou doporučujeme, aby u novostaveb RD byla naplněna hodnota doporučená, tedy alespoň 0,25 (W/m2.K).
Hodnoty pro zdivo, které hodláte použít jsou tedy mezi požadovanou a doporučenou hodnotou, ale blíží se spíše k doporučení. V současné době je snaha stavebníků, dostat se při výstavbě ještě na lepší parametry, které by se blížily standardu nízkoenergetické výstavby. Zde však již s jednovrstvým zdivem nevystačíme a volí se úplně jiné skladby a vždy se zateplením.
Pokud chcete dosáhnout při použití tvárnic Ytong o něco lepší izolační vlastnosti, nabízí výrobce systém Ytong Lambda. Zde uvádí parametry pro tvárnici P2-350 na tloušťku zdiva 37,5 cm, při vlhkosti 4,5%: součinitel prostupu tepla U 0,26 (W/m2.K), což odpovídá tepelnému odporu R 3,71 (m2.K/W), vzduchová neprůzvučnost je však jen 44 dB. Rovněž schopnost tepelné akumulace ve zdivu je malá. I toto zdivo je určeno výhradně pro jednovrstvou konstrukci. V případě zateplení tohoto zdiva tepelnou izolací ať již na bázi polystyrénu nebo minerální vaty se tepelně vlhkostní chování mění. Dochází zde k jinému rozložení průběhu teplot uvnitř zdiva a zároveň vznikají podmínky pro nežádoucí kondenzaci uvnitř konstrukce. Riziko kondenzace na rozhraní nosného zdiva a vnitřního líce izolantu se zvyšuje při použití dobře tepelně izolující tvarovky s kombinací izolantu o menší tloušťce. Proto v případě zateplení je nutno navrhovat větší tloušťku izolantu, obvykle 16 a více cm a raději počítat s více paropropustnou minerální nebo kamennou vlnou. Je to z důvodu, aby ke kondenzaci nedocházelo v místě styku zdiva a izolantu, nebo ve zdivu. Při občasné kondenzaci v izolantu nedochází k výraznému ohrožení konstrukce. Toto řešení však nemá logiku.
Výhodou jednovrstvé konstrukce jsou optimální difúzní vlastnosti – jednovrstvé zdivo dobře odvádí vlhkost. Vždy je však potřeba věnovat zvýšenou pozornost řešení základu a soklu, kde při špatném provedení zateplení bývá tepelná ztráta lineárním tepelným mostem v místě soklu velká.
Při plánování zdiva se zateplením se zpravidla tomuto již přizpůsobuje konstrukce nosné části zdi. Doporučeným řešením při volbě zdiva se zateplením je z ekonomických důvodů co nejtenčí nosná zeď – zpravidla tl. 20, 25 max. 30 cm a přidává se na tepelné izolaci - 16 cm ale většinou více v závislosti na materiálu a tepelné izolaci nosného jádra. Proto se zpravidla používají hmotnější a únosnější cihly a pokud se plánuje zateplení polystyrénem, jsou výhodné například vápenopískové bloky. Výhodnější je to pak i z hlediska akumulace tepla v hmotnější stěně. Rovněž jde o celkovou tloušťku konstrukce, aby nebyla příliš velká.
Pro dosažení dobrých energetických vlastností domu jako celku nezávisí jen na obvodových stěnách. Je nutno splnit doporučené (tedy ty přísnější) hodnoty tepelné izolace i u ostatních konstrukcí tak, jak doporučuje norma. To znamená do podkroví nebo střechy vložit alespoň 26 až 30 cm tepelné izolace, do podlah kolem 12 až 14 cm, v případě podlahového topení i více, použít okna s U pod 1,1 W/m2.K, odizolovat nevytápěné místnosti uvnitř domu, správně orientovat dům ke světovým stranám apod. Toto by měl řešit podrobně projekt.
S pozdravem,
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

Zkontrolováno:
*Ba270509*
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk