MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.11.10 / dotaz č. 24930
Vážená paní ředitelka
Mgr. Ivana Klobušníková,
Ing. Zdeněk Krejčí - technik.

Vážená paní ředitelko.
Po delším hledání jsme objevili Vaši nabídku z působnosti nás trápící
problematiky a to : poradenství v oblasti hospodárného využívání všech druhů
energií.
Jsme společenství vlastníků domu o 34 b.j. v domě, který sousedí se stejným,
identickým domem o stejné podlahové výměře b.j. a jejich počtu. De facto jde
o zrcadlový dům. Domy jsou ve správě různých právnických osob -
společenstvích vlastníků.
To úvodem a k samotné problematice.
1.)
Ta se odvíjí od provedení instalace "Objektové předávací stanice" zbudované
dodavatelem tepelné energie již v roce 2008.
Přestože jsme byli seznámeni s projektem odborné firmy BP Projekt z
Valašského Meziříčí, že každá OPS kromě komponentů sloužících k ohřevu teplé
vody (TV), má i tzv. vyrovnávací zásobník cca 80 l ke krytí odběrových
špiček, jsme s podivem však zjistili, že dodavatel pro nás - OPS nevybavil
tímto zásobníkem a vedlejší dům ano. Obě OPS těchto domů jsou nainstalovány
vedle sebe.Kuriozní bylo, že nám instalaci ani neoznámil, zařízení nepředal
a s námi víceméně nekomunikuje.
Marně jsme žádali dodavatele, že porušil projektovou zásadu a nás de facto
poškozuje, když nám dodává TV přímo z ohřevu velkoplošného výměníku. Dochází
k tomu, že je ovlivňovaná rovnoměrná teplota TV a k uživatelům
prostřednictvím cirkulačního okruhu jde voda, která je někdy nepříjemně
horká, nato zase dle odpouštění klesá její teplota. Někteří dokonce se
vyjadřují, že si skoro nerisknou sprchovat dítě pro možnost opaření.
Naředěná TV nemá teplotní stabilitu. Dodavatel naši zkoušku odpuštěním (viz
text níže)vzal jako odběrovou špičku a dokonce nám ani nehodlal odpovědět.
Naše snahy o pomoc přes ERÚ a SEI jsou zřejmě k úzkým vazbám na
"teplárenskou loby" neúčinné.
Snažíme se dosáhnout doinstalace vyrovnávacího zásobníku pro náš dům, neboť
nás i ekonomicky jeho neexistence poškozuje. Investovali jsme do isolace
rozvodů TV 75 000 Kč dle Vyhlášky 194/2007 Sb a z měrné spotřeby před
isolací 0,425, jsme dosáhli měrnou spotřebu 0,350 pro ohřev vody.
Trváme na tom, že instalace vyrovnávacího zásobníku nám sníží m.s. na
požadovaných 0,30.
Jen se nemůžeme rozhodnout jakým způsobem toho dosáhneme. Dokonce jsme
žádali Stavební úřad v Přerově o dokumentaci k OPS a ten nám ji odmítl
vydat. Odvolání ke Krajskému úřadu v Olomouci mělo stejný efekt - nevydání
dokumentace pro nás.
V příloze posíláme i několik údajů o naměřených hodnotách z měřiče OPS z
ohřevu vody, které jasně prokazují přehřívání TV hodnotami MR a MV z měřiče
proto, aby bylo dosaženo Vyhláškou stanoveného ohřevu 45-60 st. C.
Vícerý souběh odběrů TV uživateli však dokáže , byť krátkodobě, snížit
teplotu i pod 45 st. C.
Rádi bychom od Vás obdrželi radu jak dále postupovat a nebo kdo případně je
schopen provést vzorek odběrového intervalu za den/ týden pokud vlastní
nějaké technické zařízení ke sledování výkyvů teplot.
Rovněž bychom rádi znali jak formulovat právní nárok na instalaci zásobníku
u nás, když všechny OPS v Přerově tento zásobník mají a jen naše
společenství ne ! Jsme snad nějaký pokusný subjekt, který byl "monopolním
dodavatelem" potrestán za jeho dlouhodobý postoj k neuzavřené Smlouvě o
dodávce tepelné energie. To je však jiná otázka již uzavřena, neboť Smlouva
je uzavřena s obsahem, který je diktátem dodavatele a strana odběratele je
jejich vazalem.Pokud by Vás její text zajímal můžeme následně odeslat.

V celé této problematice argumentujeme, že není jen na straně odběratele-
spotřebitele tepelné energie odpovědnost a povinnost řídit se Vyhláškami,
ale i dle Energetického zákona je podobná povinnost a odpovědnost na straně
dodavatele se řídit hospodárně a efektivně při dodávkách tepelné energie.
Je jen potvrzením, že v současné době nainstaloval dodavatel OPS do
nedalekého domu a světe div se - OPS má vyrovnávací zásobník TV- i když pro
dům se 32 b.j.. Tento dům dosáhl bez isolace rozvodů - má stále původní-
m.s. v úrovni 0,35 !

2.)
Druhým z problémů je umístění snímače venkovní teploty, které je na dům
osazeno v rozporu s technickým návodem. Toto je umístěno v zádveří domu a je
ovlivňováno otevíráním dveří z vytápěné chodby a úniku teplota z blízkého
okna komory, stejně jako ze zdroje tepla - venkovního světla ovládaného
čidlem pohybu. Toto prakticky svítí po setmění prakticky celou noc, neboť
reaguje na chodce, projíždějící auta a pohyb listí a větví nedalekého keře.
Dokonce i SEI tento nedostatek potvrdila, nikterak však nezasáhla.


3.) Třetí okruhem je zamítavý postoj některých z vlastníku b.j. k
rozhodnutí výboru společenství, nainstalovat zabezpečovací kroužky s plombou
na termoregulační ventily (TRV), neboť pro značný rozptyl spotřeby tepla dle
měrných dílků v b.j. , docházelo pravděpodobně k zásahům do regulace,
případně k demontáži TRV.
Přitom TRV jsou vlastnictvím společenství, nikoli majetkem vlastníka
b.j.. Pokud tento postup doporučuje či nařizuje nějaký dokument, rádi ho
budeme prezentovat členům SVJ.
Dále pak, v případě, že vlastník b.j. odmítne vstup či provedení
prací, se domníváme, že lze neproplatit smluvní cenu za dodávku, uplatnit
smluvní pokutu od dodavatele a tuto pokutu(penále) pak účtovat dotyčnému
vlastníkovi b.j. který situaci zavinil. Pokud nám umíte poradit i v této
oblasti, budeme rádi, neboť se domníváme, že tak můžeme učinit i přesto, že
tento postup není zahrnut ve Stanovách společenství.


Děkujeme předem za zpracování odpovědi a odborných doporučeních a jsme

s pozdravem
za společenství vlastníků jednotek
ul. Želatovská 25 a 27
750 00 Přerov

Ing. Miroslav Krejča
Předseda

Tel. 604295513
Přikládáme text dopisu odeslaný dodavateli po provedené zkoušce odpuštěním
TV .

Dodavatel : Teplo Přerov a.s.

Věc : Zkouška odpuštění TV - Výsledek ověření

Oznamujeme Vám, dodavateli tepelné energie a TV, pro naše
společenství, že byla uskutečněna zkouška stálosti a vydatnosti zdroje TV.
Toto ověření bylo provedeno jednak na základě výsledku konstatování naší
společné schůzky a rozhodnutí shromáždění konaného dne 26.4.2009.
Jak jsme již dříve konstatovali, OPS dodávající TV pro naše
společenství bylo rozhodnutím dodavatele umístěno bez našeho vědomí mimo náš
dům a navíc bez instalace vyrovnávacího zásobníku TV.

Jelikož se již před konáním ověřovací zkoušky vyskytly případy
stížností na nestabilitu a kolísání TV bylo toto ověření provedeno.

Pro celkový přehled uvádíme výsledek ověření. Celkový počet b.j.
nacházejících se v domě našeho společenství je 34.
V uvedený termín a hodinu se pak účastnilo odpuštění TV 18 vlastníků
b.j..
Výsledkem je dokladované písemné zjištění (lze doložit) nedostatečnosti
zdroje , který nestačil nejen ohřát TV na požadovanou teplotu - výtok dosáhl
až minima - cca 28 st. C, ale tlak vody nedokázal zásobovat horní patra domu
a vzdálenější bj. (vch. č. 27) od zdroje OPS.
Závěrem zkoušky probíhající cca 10 min. (odpuštěno 280 l - tj. v
průměru na 1 b.j. 15,5 litrů ), pak v b.j., kde TV tekla, byť i slabě po
uzavření kohoutů dolních b.j., tekla ve výrazně snížené teplotě značně
rezavá a kalná.
Z těchto údajů lze dovodit, že nelze ekonomicky napustit např. vany
pro koupel ve více b.j..

Výsledek jednoznačně prokázal, že je třeba pro zachování výhod b.j.
I. kategorie, aby dodavatelem za stanovené a účtované ceny, byl zajištěn v
OPS takový zdroj TV - úměrný vyšší průměrné spotřebě, včetně instalace
vyrovnávacího zásobníku.

Věříme, že toto naše sdělení technicky posoudíte a sdělíte nám jak
bude dále postupováno ve smyslu odstranění zjištěných skutečností.

S pozdravem

Ing. Miroslav Krejča
předseda SVJ

Text dopisu požadující doinstalaci vyrovnávacího zásobníku po dodavateli
tepelné energie.

V
Přerově dne 15.3.2010
Ing. Jaroslav Klvač
ředitel společnosti TEPLO Přerov a.s.
Blahoslavova č. 1499/7
75002 Přerov

Věc: Dokončení investice


Společenství vlastníků jednotek na ul Želatovská 25 a 27, po zralé
úvaze, žádá jménem výboru SVJ, jako řádný odběratel tepelné energie s
uzavřenou smlouvou na dodávky, aby dodavatel TEPLO Přerov a.s. dokončil
investici OPS instalací vyrovnávacího zásobníku TV , kterou započal a
provozuje pro dodávky výroby TV,.
Jedná se o zbudování vyrovnávacího zásobníku teplé vody, který našemu
společenství nebyl z nám neznámých důvodů nainstalován a to přestože jsme
dodali prostorový plánek umístění k projektu před vlastním provedením
instalace. Tento plánek obsahoval nákres umístění vyrovnávacího zásobníku
TV a elektrorozvaděče do společných prostor našeho domu, jejichž umístění
by bylo v technickém kanále domu problematické , jak se vyjádřil technický
náměstek ing. Baďura při obhlídce a jednání v domě (plánek přiložen).
Důvody pro které nebylo postupováno dle tohoto schváleného plánku
společenství nám nebyly oznámeny ani s námi nebylo vyvoláno žádné jednání.
Poté, co dle našeho požadavku , byla část zařízení OPS pro vytápění domu,
umístěna dodavatelem do technického kanálu, předpokládáme, že po zvážení
všech okolností a faktů, přistoupí dodavatel tepelné energie k "doinstalaci"
vyrovnávacího zásobníku pro výrobu TV.

Náš požadavek odůvodňujeme jednak rozborem doloženým dodavatelem tepelné
energie na veřejné schůzce, kde bylo dokladováno, že sousední dům
společenství s nainstalovaným zásobníkem TV, má nižší měrnou spotřebu v GJ
na 1 m3 TV než náš dům. Rovněž z předloženého grafu bylo zřejmé, že kolísání
teploty dodávek TV (i když možná v zákonných parametrech) je u našeho domu
četnější . Rovněž nárazy případného vyššího odběru TV (pouze přímo přes
velkoplošný výměník bez vyrovnávacího zásobníku) nejsou příznivé, neboť
tento vodu nestačí ohřát bez snížení teploty a omezení průtoku. Tento fakt
jsme dodavateli sdělili písemně, bohužel zůstal bez odezvy (text sdělení
výsledku zkoušky opětovně přikládáme).
Náš požadavek na instalaci vyrovnávacího zásobníku se opírá i o vyjádření
kompetentních úřadů - kterými bylo naznáno, že v případě existence
vyrovnávacího zásobníku TV se jedná o dodávky s vyšším komfortem pro
odběratele. Naše společenství tímto vznáší oprávněný požadavek na
srovnatelný - vyšší komfort (včetně komfortu ekonomického), kterého se nám
dosud nedostává a právem řádného odběratele ho žádáme.

Opodstatněným důvodem našeho požadavku je výsledek porovnání měrných spotřeb
dle dodavatelem zveřejněných dat , kdy pro nás dodaná TV byla po
vyhodnocení v roce 2009 vyrobena dodanou tepelnou energií v ceně 216,96
Kč/m3, oproti vedlejšímu domu. U tohoto domu dle Vašich zveřejněných
podkladů, byla za uvedené období dosahována měrná spotřeba ve výši 0,357
GJ/m3, což v přepočtu dodržení tohoto měrného ukazatele by znamenalo výrobu
1 m3 TV v ceně 181,9 Kč/m3.

Z podaného přehledu je zcela zřejmé, že při neexistenci vyrovnávacího
zásobníku pro naše společenství , nebylo dodavatelem tepelné energie
postupováno u investice zcela zřejmě v souladu s Vyhláškou č. 193/2007 Sb
- § 2 o "Účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a dle § 6 -
Předávací stanice a jejich vybavení - čl. 4 , neboť instalace OPS pro TV je
v příkrém rozporu s odkazovaným textem poukazujícím na požadavky o zachování
ekonomické výhodnosti. Ekonomický komfort pro naše společenství nebyl tedy
dle výše uvedeného porovnání zcela určitě dodržen.

Ceny nezahrnují hodnotu SV.

Dosažený rozdíl v cenách na spotřebu je zřejmý a případný rozdíl výše
skutečné spotřeby TV obou společenství - ho nijak zásadně neovlivní. V
porovnávaných rozdílech měrné spotřeby samozřejmě není promítnut stav
isolace rozvodu TV vedlejšího domu, neboť nám není znám. Známe však stav
rozvodu našeho domu a víme, že je proveden dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb. Z
tohoto usuzujeme, že je pravděpodobné, že může případné odstranění ztrát u
vedlejšího domu ještě zvýšit rozdíl v náš neprospěch, který je již tak
dostatečně velký.
Převedeme-li rozdíl v Kč u těchto dvou provedení zařízení OPS pro výrobu TV,
došlo pro naše společenství (při potvrzení výše uvedené měrné spotřeby),k
znevýhodnění nás, odběratelů Společenství vlastníků na ul. Želatovská 25 a
27 - při spotřebě 617 m3 TV /rok 2009 - o částku 21 632 Kč zaplacenou
jednotlivými vlastníky b.j. našeho domu.

Závěrem si dovolujeme připomenout slova pronesená zástupci dodavatele na
veřejné schůzce, kdy bylo řečeno, že dodavatel tepelné energie vždy bude
hledat pozitivní přístup k odběrateli a snažit se o oboustranný kompromis.
V tento kompromis naše společenství věří a očekává kladnou reakci na námi
vznesený požadavek.
Nalezením východiska pro instalaci vyrovnávacího zásobníku našemu
společenství, předpokládáme i ukončení dlouhodobě diametrálně odlišných
názorů ve vztahu
- dodavatel / odběratel.
Pozitivní zprávu o stanovisku k našemu požadavku rádi předáme na jednání
řádného shromáždění vlastníků bytových jednotek v 04/2010.


S pozdravem


Ing. Miroslav Krejča Ing. Antonín Venský
Radka Kašpárková
předseda společenství místopředseda
společenství člen výboru
Přílohy : Text výsledku zkoušky stability teploty TV
Plánek umístění zásobníku TV a elektrorozvaděče (lze
dohodnout dílčí úpravy)


Přiloženo v e-mailu je i foto nesprávné umístění čidla snímače teploty
venkovního prostředí.

Další materiál k problematice přikládáme.
Bohužel graf a údaje nejsou přehledné - lépe je poslat přílohou souboru. Tento způsob ale neumožňuje zaslat soubor.


Vývoj a odběry GJ v TV SVJ - Želatovská 25 a 27- od výměny měřiče ze dne 27.3.2009
(od data instalace nového měřidla)

Datum GJ průtok v m3 průtok m3/hod Výkon v KW MR teplota MV teplota Rozdíl MV/MR
K 1,4,09 4,34 70,16 1,212 20,6 58,3 73,5 15,2
1,5,09 26,95 380,86 1,93 20,1 68,5 73,4 4,9
1,6,09 48,772 686,15 1,82 19,8 55,9 79,3 23,4
1,7,09 68,912 969,04 1,464 22,3 60,3 79,9 19,6
1,8,09 88,06 1247,68 0,696 18,3 63,3 66,6 3,3
1,9,09 106,836 1530,79 1,34 15,8 55,2 94,4 39,2
1,10,09 126,134 1807,88 1,212 16,8 55,9 69,2 13,3
1,11,09 145,96 2041,3 0,588 17,7 63,1 84,8 21,7
1,12,09 162,945 16,985 2245,67 1,368 19,9 69,3 87,5 18,2
1,1,2010 183,428 20,483 2458,8 0,78 21,9 73,9 91,9 18
1,2,010 204,258 20,83 2650,14 1,236 23,4 61,5 93,6 32,1
1,3,010 223,213 18,955 2845,66 0,804 19,8 59,5 89,6 30,1
1,4,010 244,15 20,937 3140,29 1,548 22,12 69,8 88,8 19
1,5,010 263,29 19,14 3495,5 1,176 20 59 79,6 20,6
1,6,010 279,35 16,06 3833,14 1,416 20,3 59 71 12
1,7,010 295,754 16,404 4190,42 1,296 16,2 58,6 67,3 8,7
1,8,010 310,53 14,776 4546,59 1,896 18,1 61,7 73,1 11,4
1,9,010 325,623 15,093 4907,22 1,392 19,3 60,3 82,7 22,4
1,10,010 342,477 16,854 5295,82 1,404 19,3 62,2 79,7 17,5
5,10,010 344,94 2,463
198,98

V Přerově dne 5,10,2010 Vypracoval : Převzal :
Ing. Krejča Miroslav
předseda SVJ


(výstup - nutno ohřívat
přes stan. Rozmezí Vyhláškou - viz rozdíl MR/MV teploty !!!!

Otázky pro SEI : 1.) proč tak markantní rozdíly MV/MR st. C
2.) proč tak markantní rozdíly v průtoku m3UVEDENÉ DIAGRAMY TEPLEM a.s. za období 07-09/2009.
(Veřejná schůzka s dodavatelem - Teplo Přerov a.s.-18.11.2009)


teplotní diagr. domu s vyrovnávacím zásobníkem TV
časová osa Želatovská 21 a 23(uvedno Měrná spotř.=

prodlevy dohřevu nejsou časté a jsou
i poměrně vyrovnané
Odpuštění TV není okamžitě dohříváno
ale dohřev je vždy po urč.poklesu tepl.


teplotní diagr. domu bez vyrovnávacího zásobníku TV
časová osa Želatovská 25 a 27

cykly dohřevu jsou časté
a jsou i poměrně nevyrovnané
Každé otočení kohoutku TV = dohřev
Dohřívací cykly navyšují spotřebu
GJ prostřednictvím cirkulační vody.
Diagram prezentován na veřejné schůzce dodavatelem tep. en..Současně
uvedena měrná spotřeba domu se zásobníkem za obd. 07-09/2009 - 0,357
Měrná spotřeba našeho domu bez vyrovnávacího zásobníku TV - 0,409

Naše společenství bylo od počátku pro komunikaci s Teplem Přerov a.s.o umístění OPS, což je uvedeno
v přiložených dokumentech, avšak nebylo nesmyslným předkládáním nepřijatelných návrhů ochotno
akceptovat návrhy naše.
Na snížení nákladů na vytápění domu především má vliv zateplení domu a výměna oken. Ohřev TV
však je i po isolaci neefektivní, jak materiály vypovídají. Přitom je prokazatelné, že v okolních domech
bylo dosaženo v r. 2009 měrné spotřeby ve výši 0,321 a 0,323, potvrzené dokladem TEPLA Přerov a.s...


Vyhotovil:
Ing. Krejča
Dobrý den
děkujeme Vám za Váš dotaz týkající se problematiky přípravy teplé vody ve Vašem bytovém domě.

K bodům 1 a 3 uvádíme:

Umístění objektové předávací stanice(OPS) mimo zásobovaný objekt je velice nezvyklé. Spotřeba tepla objektu pro vytápění i spotřeba tepla pro ohřev vody jsou tak zvyšovány o tepelné ztráty mezi OPS objektem. Tyto se projevují na spotřebě tepla pro vytápění i na měrné spotřebě tepla pro přípravu vody. Velikost vlivu těchto ztrát nelze bez znalosti místních podmínek posoudit.
Technologické vybavení OPS zásobníkem teplé vody by mělo odpovídat projektu. Zásobníky se instalují právě proto, aby se omezily výkyvy v teplotě dodávané body zejména v době odběrových špiček. Skutečnost, zda OPS je či není vybavena vyrovnávací nádrží, rozhoduje o způsobu dimenzování vlastního výměníku (o velikosti teplosměnné plochy), o volbě způsobu regulace a kvalitě regulátoru a akčních členů, o umístění čidel teploty, o způsobu napojení cirkulace atd. Na instalaci není právní nárok, ale k jejich instalaci existuje řada doporučení, se kterými jsou projektanti seznámeni.
Přes to, že dodavatel tepla je zřejmě investorem, který instalaci OPS uhradil a je jejím provozovatelem, nevidíme žádný důvod k tomu, aby Vám nemohl být předložen projekt OPS a aby případně nemohlo být požadováno jeho dodržení.
Požadovanou teplotu teplé vody na výtoku u uživatele zcela jednoznačně stanoví vyhláška č. 194/2007 Sb., která v § 4 stanoví:

Pravidla pro dodávku teplé vody

(1) Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 st. C až 60 st. C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce
(2) Dodávka podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do 22.00 hod.

Kontrolou dodržování této vyhlášky je pověřena Státní energetická inspekce (SEI), ve Vašem případě Územní inspektorát Olomouc. Váš požadavek na kontrolu teploty dodávané teplé vody je nutno formulovat jako stížnost a to na nedodržování horní hranice teploty. Všechny územní inspektoráty byly vybaveny příslušnou měřící technikou a mají vyškolené pracovníky.

Instalaci termostatických ventilů ukládá zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění a to v § 6a v odst. (10):

(10) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto zařízení.

Zákon nespecifikuje provedení termoregulačnch ventilů, které byly dodávány různými výrobci a některé nebyly uzpůsobeny tak, aby i při uzavřeném ventilu uživatelem byl zachován minimální průtok otopným tělesem, který zajišťoval minimální teplotu v místnosti cca 16 °C aby byla zachována tepelná stabilita budovy, která je požadována vyhláškou 194/2007 Sb.
Dodatečná instalace zabezpečovacích kroužků nijak neomezuje možnost majitele bytové jednotky zcela otevřít ovládací ventil a dosáhnout tak vyšší teploty. Tato je ovšem omezena teplotou topné vody, regulovanou v předávací stanici podle venkovní teploty.
Při instalaci těchto kroužků je možno se odvolat na již uvedené ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění (. Konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto zařízení.)
Protože ve svém dopise naznačujete možnost manipulace s termoregulačními ventily i možnost jejich demontáže, je vhodné, pokud je rozúčtování nákladů prováděno podle poměrových měřičů (indikátorů,) posoudit výši úplaty porovnáním nákladů na byty stejné velikosti a to podle vyhlášky MMR č. 372/2001 Sb.
Rovněž smlouvu na dodávku a odběr tepla můžete porovnat s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., který stanoví, co vše má smlouva obsahovat. Smlouva by neměla být diktátem dodavatele, ale dohodou obou smluvních stran. O rozhodnutí v případě že s textem smlouvy nebudete souhlasit je možno požádat Energetický regulační úřad Jihlava, který má rozhodování v případných sporech uloženo zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění a to v § 17 odst. (5)

K bodu č. 2:

Zobrazená instalace čidla venkovní teploty je nevhodná. Zejména to, že se jedná o umístění v koutě závětří. Umístění čidla by mělo být uvedeno v projektu a projektant by měl v rámci svého autorského dozoru na svém návrhu trvat, nebo odsouhlasit změnu umístění.

Ing. Zdeněk Krejčí
energetický poradce ECČB


*Op191110*
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk