MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.1.02 / dotaz č. 2538
Vážení, chceme si postavit RD a hledáme informace ohledně vhodných stavebních materiálů, zateplení, vytápění apod. Vím, že je to velmi "široký" dotaz, je i přesto možné poskytnout rady, informace, upozornit na chyby, nasměrovat na instituce ohledně dotací apod.?
Děkuji za odpověď
Vážený pane,
zaslal jste dotaz tak široký, že jej v zásadě nelze v rozsahu tohoto programu zodpovědět.
Pokusím se nastínit rámec, ve kterém se při přípravě projektu stavby musíme pohybovat.
Jedná se zejména o rámec právní, každá stavba musí splňovat požadavky zákona č. 50/1976 Sb., z hlediska konstrukce pak dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., v Praze dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy. Stavební materiály musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a zejména nařízení vlády č. 178/1997 Sb.
Každá stavba je vždy omezena místními podmínkami, proto není jednoznačné obecné optimální řešení.

Vhodné stavební materiály
V zásadě lze používat všechny stavební materiály, které jsou k danému účelu určeny a splňují požadavky platných předpisů. Každý materiál má však jistá specifika z hlediska konkrétního užití ve stavbě.

Zateplení a vytápění domu
Každá stavba by měla mít minimální tepelné ztráty, systém vytápění musí zajistit spolehlivý provoz domu podle účelu užití.
Platí však jisté obecné zásady pro minimalizaci ztrát tepelné energie:
minimalizovat počet vstupů do objektu;
· tvar budovy by měl mít optimální tvar z hlediska poměru plochy obvodového pláště k objemu (optimální je minimální povrch, v našich podmínkách jsou nevhodné pavilonové a atriové typy staveb, dlouhé přízemní budovy apod.);
· u vstupů do objektu a vytápěných prostor vytvářet zádveří;
· vytápěné části objektu situovat do skupin oddělených dveřmi od prostor nevytápěných;
· u obytných staveb řadit místnosti se stejnou vnitřní teplotou vedle sebe a nad sebe (nestřídat místnosti rozdílně vytápěné);
· omezení infiltrace a exfiltrace výplněmi otvorů (okna a dveře) na nezbytně nutné množství vzduchu;
· omezení tepelných ztrát prostupem tepla u okenních otvorů navrhováním oken s vícenásobným zasklením, oken se speciálním zasklením apod., využívání doplňkových prvků oken, jako vnější žaluzie, okenice apod.;
· u obytných místností nenavrhovat zbytečně vysoké místnosti při respektování hygienických požadavků;
· místnosti příslušenství nevytápět na teplotu obytných místností;
· velikost okenních otvorů volit s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát a s ohledem na možnost pasivního využití solární energie, nelze opomenout ani teplené zisky v létě;
· využití sluneční energie na osluněné straně objektu umístěním prosklených nevytápěných lodžií, zimních zahrad;
· vytápěný bazén u domu či v domě nelze doporučit;
· při výstavbě většího rodinného domu zvážit, zda bude mít majitel vždy dostatečné prostředky pro zajištění provozu domu, je vhodnější dům rozdělit na více provozních jednotek se samostatnou regulací vytápění

Systém vytápění zvolit na základě konstrukce stavby a způsobu využití a podle možností využitelných zdrojů energie.


Doporučím Vám ověřený postup, jak postupovat při realizaci stavby, abyste se pokud možno vyvaroval problémů:
1. výběr projektanta či architekta, který má dostatečné zkušenosti v daném oboru, zpracování smlouvy o dílo
Na základě zkušeností nemohu doporučit tzv. katalogové projekty, které jsou v některých případech levnější (ale i dražší) než individuálně zpracované projekty, často však obsahují vadné konstrukční řešení např. z hlediska tepelné techniky.
2. zpracování projektu pro stavební řízení včetně stavebního řízení
Projekt by měl splňovat vaše požadavky (a možnosti) z nejrůznějších hledisek, zejména je nutno již v projektu minimalizovat provozní náklady domu – tj. náklady na údržbu, vytápění a chlazení.
Během zpracování projektu a zejména jeho přejímání je vhodné za pomoci fundovaného konzultanta.
3. výběr technického dozoru stavby
Technický dozor musí být nezávislý na projektantovi i na vybrané stavební firmě.
4. výběr realizační firmy na základě výběrového řízení (za pomoci projektanta, technického dozoru případně konzultanta)
5. zpracování projektu pro realizaci stavby
Mnoho stavebních firem považuje tuto část projektu za zbytečnou, mnozí stavebníci se snaží ušetřit náklady, ale ve výsledku zjistí, že pravda je jiná.
Projekt doporučujeme během zpracování a zejména při přejímání nechat stav zhodnotit konzultantem
6. realizace stavby
Stavbu realizovat pouze na základě jednoznačné smlouvy, nedoporučujeme větší zálohy, spíše dílčí platby za kvalitně realizované části stavby.
Během realizace stavby smluvně zajistit výkon autorského i technického dozoru stavby. Technický dozor musí být odpovědný za kvalitní stavebně technické provedení stavby a za přejímání dokončených částí stavby.
7. přejímka stavby
Je vhodné nechat stavbu před převzetím zhodnotit nezávislou osobou (konzultantem).
8. řešení vad a poruch stavby v záruční době
Před koncem záruky je vhodné nechat stavbu prohlédnout znalou osobou např. technickým dozorem.
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
tisk