MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.2.02 / dotaz č. 2552
Jaká potřebná oprávnění musí být pro provozování větrných elektráren o větším výkonu než 1 MW. Kde se dají případná oprávnění získat. Jsou získaná oprávnění omezena instalovaným výkonem respektive součtem výkonu všech instalovaných elektráren na větrné farmě případně více farem. Děkuji za Vaši odpověď.
Vážený pane Jozefy,

odpovídám na Váš dotaz ze dne 10. 2. 2002 ohledně oprávnění k provozu větrných elektráren. V odpovědi tedy neřeším záležitosti potřebné pro výstavbu větrné elektrárny (územní řízení, stavební povolení, ...).

Provoz větrných elektráren jako energetických zdrojů upravuje zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) - částka 131/2000 Sb.
Bez ohledu na výkon větrné elektrárny (větrných elektráren) - pokud byste nedodával do elektřinu distribuční (veřejné) sítě, nepotřeboval byste k provozu v podstatě žádné povolení. Jakmile bude větrná elektrárna připojena k distribuční soustavě - což lze u VE s výkonem nad 1 MW téměř s jistotou předpokládat - a bude dodávat elektrickou energii do sítě, je provoz ve smyslu výše uvedeného zákona klasifikován jako podnikání v energetických odvětvích (výroba). Poznámka: pro úplnost připomínám, že pro připojení k síti musí být splněny určité (stanovené) technické podmínky (včetně tzv. zpětných vlivů) - to je ovšem záležitost, která se řeší v rámci stavebního povolení. Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. V daném případě se bude jednat o licenci na výrobu elektřiny. Licence, podmínky jejich udělování, ... upravují § 4 až 12 zákona o energetice (délka licence, podmínky udělení licence - věk, požadavky na odbornou způsobilost, bezúhonnost, ... případně stanovení odpovědného zástupce, ...). Další podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích stanoví vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 154/2001 Sb. V uvedených dokumentech najdete vše potřebné včetně postupu (podání a vyřizování žádosti)..

V případě, že budete mít zájem, mohu Vám pomoci při zpracování podnikatelského záměru, zpracování energetického auditu na projekt, studie proveditelnosti, ...


Srdečně zdraví Jan Juřica (E&EC)
Odpovídá:  - tisk