MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.4.02 / dotaz č. 2584
Uvažujeme o koupi kotelny, kterou je však již z důvodu jejího stáří a technického stavu ekonomicky nevhodné provozovat za současných podmínek. Proto uvažujeme o rekonstrukci této kotelny (nedojde ke změně paliva).
Tímto se Vás chci zeptat, jakou výší je možné promítnout cenu investice do ceny tepla vyrobeného z kotelny v jednotlivých letech provozu a která vyhláška toto řeší, případně co s touto investicí souvisí.
Teplo z kotelny je dodáváno dvěma zůčtovacím jednotkám (obyvatelstvu).
Předem děkuji za odpověď
Ve smyslu §13 vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 438/ 2001 Sb. je cena tepelné energie regulována formou věcného usměrňování. Lze do ní zahrnout pouze povolené náklady (definice je uvedena v § 9 odst. 6 vyhl. ERÚ č. 439/ 2001 Sb.) a přiměřený zisk (obecná definice je uvedená ve vyhl .č. 580/ 1990 Sb. v platném znění). Podle toho je věcně usměrňovaná cena tepla regulována pro domácnosti max. meziročním nárůstem a způsob této regulace je uveden v §13 odst. 4 a 5 vyhl. č. 438/ 2001 Sb., kdy max.meziroční nárůst je stanoven jako tzv. „eskalační faktor“, který stanovuje ERÚ. Výše tohoto eskalačního faktoru na rok 2002 je stanovena v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 5/ 2002 a činí 16,- Kč/ GJ, resp. 15,- Kč/ GJ a u domovních kotelen 10,- Kč/ GJ. Lze očekávat, že cenová regulace pro domácnosti max. nárůstem ceny bude pro domácnosti zachována min. do roku 2004 včetně.
Rekonstrukcí se rozumí zásahy do konstrukční a technologické části dosavadního hmotného investičního majetku, které mají za následek změnu technických parametrů a nebo změnu funkce a účelu hmotného investičního majetku. Rekonstrukce zdroje tepla je jeho technickým zhodnocením z daňového hlediska ve smyslu § 33 zákona č. 586/ 1992 Sb. v platném znění. Náklady na technické zhodnocení patří do kategorie výdajů neuznávaných pro daňové účely jako náklady k dosažení, zajištění a udržení přep. (na rozdíl od oprav a údržby) viz § 25 zákona č. 586/ 2000 Sb. Tyto náklady není možno zahrnout do ceny tepla přímo jednorázově v daném roce, ale je nutno postupovat v souladu s odpisovými pravidly.
Do ceny tepla by měly být kalkulovány odpisy účetní, jejichž výše by měla být věrným obrazem majetku účetní jednotky. Tento pojem je v současné době obecně definován v § 7 odst. 2 zákona č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Vyhláška ERÚ č. 439/ 2001 Sb. však ve své příloze č. 4 uvádí, že držitelé licencí, u kterých se účetní odpisy rovnají daňovým, mají povoleno používat ve svých odpisových plánech dále odpisy daňové.

Ing. Luboš Veverka
Odpovídá:  -
Téma:  Vytápění
tisk