MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.11.02 / dotaz č. 2709
Chtěl bych si udělat obecný přehled o cenách energií na vytápění a ohřev TUV průměrného rodinného domku pro 4 člennou rodinu. Stanovte prosím energetickou náročnost RD a alespoň přibližně stanovte velikost investice, dobu životnosti a provozní náklady u všech používaných topných systémů tak, aby je bylo možno porovnat. Dále by mě zajímal předpokládaný vývoj cen těchto energií. Jedná se mi o získání prvotních informací o této problematice. Uvítal bych i kontakt na publikace, studie atd. zabývající se těmito tématy, popř. jiný zdroj informací. Předem děkuji za vyřízení mého dotazu.
<P>Vážený pane, na Vaši otázku není jenoduché odpovědět.&nbsp; V příloze Vám zasílám soubor porovnání, který můžete nalést v rámci odpovědí&nbsp; v rámci i-EKIS. Osobně žádné podobné srovnání pro obecné stanovení z důvodu velmi rozdílných požadavků průměrných rodin nemám a ani nehodlám zpravávat. Pro konkrétní zadání RD (třeba i typový projekt v dané lokalitě) je možné před zpracováním projektové dokumentace vytápění provést Energetický audit ve kterém budou navržené varianty včetně&nbsp; ekonomického srovnání. Doporučuji Vám navštívit výstavu Aqua-Therm v Praze konce listopadu, kde budete mít možnost zhlédnout vsěchno z topných systémů co je na našem trhu možné pořídit včetně cenových relací.<BR>Pohyb cen energií je následující:<BR>elektrická energie a zemní plyn - ceny stanovuje Energetický regulační úřad jako maximální<BR>nakupované teplo - cena věcně usměrněná, ERU stanovuje kalkulační vzorec<BR>ostatní energie mají tržní cenu.</P>
<P>Budete li mít zájem zavolejte.</P>
<P>S pozdravem Milan Mach</P>
<P>&nbsp;</P>

<P><B><U>Vytápění rodinného domu</U></B></P>
<P>Problém vytápění rodinného domu je dvakrát rozmanitý. Nejde totiž jen o dostatečnou dodávku tepla pro vytápění (a obvykle i pro přípravu teplé užitkové vody) pro objekty různých tvarů a různých tepelně-izolačních vlastností, ale i o uspokojování tepelných požadavků různých lidí, což násobí počet možností. Pro příklad uvedu, že uvažujeme-li naprosto stejný dům s&nbsp;tepelnou ztrátou cca 20 kW, může mít spotřebu u jednoho uživatele třeba 60 GJ ročně, u druhého 120 GJ ročně. Co jeden uživatel považuje za přednost, např. že si připraví sám palivové dřevo, může být pro druhého nepřekonatelná překážka. Roční výdaj za palivo může být pro někoho nepodstatná část rozpočtu, pro druhého částka, která omezuje chod domácnosti.</P>
<P>Proto nejde dát univerzální návod, neboť nejdou postihnout všechny potřeby a možnosti lidí.</P>
<P>Každý případ je proto nutné posuzovat individuálně a to nejsem s&nbsp;ohledem na vlastnosti objektu, ale i vzhledem k&nbsp;jeho poloze a konkrétnímu místu v&nbsp;krajině a regionu, ale i s&nbsp;přihlédnutím k&nbsp;vlastnostem a možnostem uživatelů.</P>
<P>V&nbsp;následujících tabulkách je popsáno třináct způsobů vytápění rodinného domu o roční spotřebě 80 GJ. Jde o porovnání provozních nákladů; porovnání cen tepla z&nbsp;jednotlivých zdrojů; porovnání investičních nákladů na pořízení zdroje; tabulky diskontovaných ročních nákladů v&nbsp;průběhu 15 let a průběh celkových kumulovaných nákladů. Na závěr je uveden graf průběhu celkových kumulovaných ročních nákladů.<U></U></P>
<P><U>Stručný komentář k&nbsp;jednotlivých tabulkám a grafům:</U></P>
<P><B>Porovnání provozních nákladů</B></P>
<P>Tabulka vychází z&nbsp;předpokladu zadaných cen, výhřevností a účinnosti zdroje. V&nbsp;konkrétních případech se může lišit.</P>
<P>Tabulka nezahrnuje náklady na revize a opravy zdroje vyplývající z&nbsp;provozu.</P>
<P>Celkové náklady a cena tepla zohledňují pouze spotřebu, účinnost, výhřevnost a cenu paliva.</P>
<P><B>Porovnání cen tepla</B></P>
<P>Graf názorně ukazuje cenu tepla za 1 GJ a vychází z&nbsp;předchozí tabulky.</P>
<P<B>Porovnání investičních nákladů</B></P>
<P>Tabulka porovnává náklad na pořízení zdroje a další s&nbsp;tím související náklady. Ve všech případech je uvažována teplovodní otopná soustava. Zdroj tepla je uvažován včetně nákladů na skladování paliva, či získávání nízkopotenciálního tepla u tepelných čerpadel&nbsp;<o:p></o:p></P>
<P<B>Výpočet kumulovaných nákladů</B></P>
<P>Tabulka ukazuje, jak se budou vyvíjet provozní náklady s&nbsp;ohledem na jejich meziroční nárůst. Procenta meziročních nárůstů jsou samozřejmě spekulace, od kterých se skutečnost může samozřejmě lišit. V&nbsp;tabulce je předpokládán skokový nárůst cen zemního plynu a dále inflační vývoj. Vývoj pod inflací je předpokládán u dřeva (popř. náhrada dřeva řízeně pěstovanou biomasou). Vývoj nad inflací je u uhlí a koksu (zahrnutí nápravy ekologických škod do ceny), přímotopu (nepříznivé z&nbsp;hlediska regulace elektrizační soustavy). Ceny ropných paliv se budou odvíjet od světových cen ropy. Zde budou větší výkyvy nahoru a dolu, ale v&nbsp;průměru předpokládám růst cen nad inflací.</P>
<P>U tepelných čerpadel předpokládám zavedení zvláštní sazby a podporu jejich zavádění ze strany státu. Proto uvažuji s&nbsp;nárůstem pod hranicí inflace.&nbsp;</P>
<P><B>Průběh celkových kumulovaných nákladů</B></P>
<P>Graf ukazuje průběh nákladů v&nbsp;jednotlivých rocích včetně průsečíků jednotlivých způsobů vytápění. Průsečík určuje, od kterého roku používání je daný zdroj již výhodnější.</P>
<P><U>Závěr:</U></P>
<P>Každý způsob vytápění má své přednosti a nedostatky. V&nbsp;tomto materiálu jsem se věnoval stránce výroby tepla v&nbsp;rodinném domě. Výroba tepla však nejde oddělit od jeho spotřeby. Ta úzce souvisí s&nbsp;vlastnostmi budovy, ale to již je jiná kapitola.</P>
<P>Vyšší investiční náklady obvykle znamenají nižší provozní náklady a naopak.</P>
<P>Na závěr zopakuji, že každý případ je třeba vždy individuálně posoudit.</P>
<P>Ing. Josef Farták</P>
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
tisk