MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.9.11 / dotaz č. 29239
Dobrý den, údajně měla být povinnost dodavatele tepla a TUV osazení měřiči tepla pro výroby TUV k 1.9.2011. Tato povinnost byla zřejmě pod tlakem teplárenských lobby zrušena. V současnosti nám dodavatel, s využitím platné vyhlášky, účtuje 0,3GJ na m3 TUV (bez ohledu na teplotu vody) a zbytek naměřeného tepla rozpočítá na topení. Tento postup je v rozporu s mým přesvědčením. Jsme 4 domy s napojením na jednu výměníkovou stanici. Jeden dům měří teplo pro topení (toto se zohledňuje ve vyúčtování) ostatní teplo pro topení a TUV se rozpočítává. Prosím o odborný názor k následujícímu: Požadujeme od dodavetele měřit celkové teplo dodané do výměníkové stanice (toto je) a dále měřit celkové teplo potřebné pro vytápění (toto nyní není). Rozdíl těchto hodnot by bylo teplo pro výrobu TUV. K tomuto, dle mého názoru, objektivnějšímu rozpočítání tepla se staví dodavatel negativně a trvá na výše uvedeném 0,3GJ/m3 TUV. Prosím o Váš odborný názor, který by snad podpořil naše stanovisko k jednání. Děkuji
Dobrý den, bohužel z Vašeho dotazu není zřejmé zda TUV je připravována v každém objektu zvlášť či centrálně, proto nemohu odpovědět na Váš dotaz, zda Vámi popsaný postup může přinést nějakou praktickou informaci. Nicméně rozúčtování tepla a TV (dříve TUV) se řídí právními předpisy. Hlavním predpisem, kterým se vyúctování musí rídit, je vyhláška ministerstva pro místní rozvoj c. 372/2001 Sb. V § 7 je uveden presný seznam velicin, které takové vyúctování musí obsahovat. Není–li tomu tak, je konecnému spotrebiteli znemožneno provést kontrolu správnosti, a vyúctování je provedeno z tohoto duvodu chybne. Spotrebitel uciní nejlépe, když vyúctování v takovém prípade svému smluvnímu partnerovi vrátí jako pochybené a upozorní ho, že zaplatit za službu neodmítá, pokud vyúctování bude provedeno úplne a správne. Cena za vytápení se úctuje dvousložkove. Oprávnený náklad na opatrení tepelné energie za zúctovací jednotku (zpravidla dum) se rozdelí na dve složky: základní a spotrební. Základní složka ciní 40 až 50 % a zbytek je složka spotrební. Je na vlastníkovi (správci), jak složky rozdelí. Základní složka se rozdelí na konecné spotrebitele v pomeru zapocitatelných loch bytu a nebytových prostoru. Pozor, u nebytových prostoru se zapocitatelná složka upravuje koeficienty podle zpusobu užití, napr. u obchodu se pripocte 30 %. U bytu a nebytových prostoru s nestejnou stavební výškou se plochy musí upravit na jednotnou výšku (u vyšších stropu se plocha zvetší, u nižších se zmenší).Spotrební složka se rozdelí na konecné spotrebitele v pomeru prepoctených námeru mericu tepla nebo indikátoru. Nejsou–li, tak také v pomeru zapocitatelných ploch. U TV je cena složena jednak z ceny za tepelnou energii k ohrívání vody a jednak z ceny za vodné a stocné príslušející teplé užitkové vode. Cena za tepelnou energii se úctuje také dvousložkove. Cena za vodu a odvod splašku jednosložkove.Oprávnený náklad na ohrev TV za zúctovací jednotku (zpravidla nekolik domu) se rozdelí na dve složky: složku základní cítající povinne 30 % a zbývajících 70 % je složka spotrební.
Základní složka nákladu na ohrev vody se rozdelí na konecné spotrebitele v pomeru celkových ploch bytu (pozor, nemusí být totožné s plochami zapocitatelnými, použitými u vytápení).
Spotrební složka nákladu na ohrev vody se rozdelí na konecné spotrebitele v pomeru námeru bytových vodomeru TV. Stejne se rozdelí náklad na vodné a stocné. Nejsou – li v bytech vodomery TUV instalovány nebo soucet jejich námeru se liší od námeru souctového fakturacního vodomeru vody použité k centrálnímu ohrevu o více než 15 % námeru tohoto fakturacního vodomeru, provede se rozdelení spotrební složky nákladu na ohrev vody na konecné spotrebitele v pomeru prumerného rocního poctu osob v bytech a nebytových prostorech zjištených na základe oznamovací povinnosti nájemcu nebo vlastníku jednotek. Stejne se pak rozdelí náklad na vodné a stocné príslušný k TUV.
Vyúctování musí obsahovat krome povinných údaju (§ 7 vyhlášky) také poucení spotrebitele o termínu prípadné reklamace. Pokud spotrebitel požádá o doložení podrobností k úctovaným hodnotám a k ostatním údajum vyúctování, musí vlastník (správce) podrobnosti doložit. Ciní tak ale výhradne na základe žádosti podané spotrebitelem, nikoliv automaticky.Vyhláška podrobne reší i zvláštní prípady, které mohou v domech a bytech nastat: není známo množství vody použité pro prípravu TUV ve všech domech, ale jen v nekterých, u bytu se mení v prubehu topné sezony nebo i celého zúctovacího období nájemci, ne všechny byty jsou pronajaty, cást bytu se vyclenila z poskytované služby a spotrebitelé si byty vytápejí nebo vodu ohrívají sami apod.
Pro kvalitnější informovanost cituji ještě několik paragrafů ze zákona 91/2005 Sb

§76 (2)
Dodávat tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné.
Měrná spotřeba 0,3 GJ/m3 je zcela standardní a vyhovuje platné vyhlášce.

§78 (6)
Při dodávce teplé užitkové vody společně připravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 5 let po nabytí účinnosti tohoto zákona v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé užitkové vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle §76 odst. 3 písm. e). Dojde-li k dohodě o způsobu rozúčtování na jednotlivá odběrná místa mezi všemi odběrateli a dodavatelem, povinnost tohoto měření nevzniká.

§76 (3)
e) při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělení. Nedojde-li k dohodě o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa, rozdělí dodavatel náklady způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Právním prováděcím předpisem je vyhláška č. 224/2001 Sb.

Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - tisk