MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.2.04 / dotaz č. 3316
Jak se může bránit spotřebitel, pokud mu dodavatel pitné vody oznámí, že pro rok 2004 zvyšuje cenu za m3 z 21 Kč na 56 Kč bez DPH (o 167%) a za stočné z 18 Kč na 46 Kč (o 156%) bez dalšího vysvětlení s poznámkou, že nepodepíše-li spotřebitel tento Dodatek smlouvy, bude smlouva o dodávce/odvodu vody zrušena a spotřebitel dále sankcionován?

Odpověď na Váš dotaz:

Obchodní podmínky (dále jen podmínky ) se řídí zejména Zákonem č. 274/2001
Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a jeho
prováděcí Vyhláškou č. 428/2001 Sb.

Obchodní podmínky se vztahují na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
v rámci uzavřeného smluvního vztahu.
Pro nepodnikající odběratele (event. plátce vodného a stočného) se smlouva
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Dodavatel je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel,
pokud byl k uzavření smlouvy o dodávce pitné vody
a odvádění odpadních vod pověřen smlouvou o provozování.

Vodné je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.
Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za
vodoměrem.
Pitná voda musí splňovat požadavky na hygienickou nezávadnost pitné vody
stanovené Zákonem č. 258/2000 Sb.
a prováděcí Vyhlášky č. 376/2000 Sb. nebo předpisy je nahrazující.

Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, popřípadě
zneškodňováním odpadních vod.
Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod (tj. vody splaškové,
srážkové, balastní, drenážní a jiné) do kanalizace.

Vodné a stočné stanoví svým rozhodnutím představenstvo společnosti -
dodavatele v souladu s platnými cenovými předpisy.
Způsob výpočtu a podmínky uplatnění těchto cen stanoví příslušné právní
předpisy.

Ceny
S účinností od 1. ledna 2004 platí pro zákazníky
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.
(okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava)
nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních.

Ceny v Kč za m3 (1000 litrů) :

Cena bez DPH Cena s DPH 5%
voda pitná (vodné) 17,98 Kč 18,88 Kč
voda odvedená (stočné) 16,24 Kč 17,05 Kč
Celkem 34,22 Kč 35,93 Kč

Ceny byly vykalkulovány v souladu se zásadami a principy věcného usměrňování
cen, to znamená,
že výrobce může při kalkulaci do ceny zahrnout jen oprávněné náklady a
přiměřenou míru zisku
podle závazných kritérií stanovených zákonem o cenách.
Tvorba cen v oboru vodovodů a kanalizací je tak pod stálou kontrolou
ministerstva financí.

Ve Vašem případě možná byly jen zvednuty měsíční zálohy na odběr vody, ale
při konečném
ročním vyúčtování musí být postupováno dle uvedených cen.
Každá krajská správa má své mírně odlišné ceny vodného a stočného, ale tento
rozdíl se pohybuje v řádu
několika procent.
Postup Vašeho dodavatele je zřejmě neoprávněný. Pokud by snad měl i licenci
na provozování vodovodů
a dodávku pitné vody, musel by tyto ceny zdůvodnit oprávněnými náklady.

S pozdravem Vladimír BaginskýOdpovídá:  - tisk