MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

10.3.15 / dotaz č. 55608
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ve smlouvě o dodávce tepla a teplé vody nám dle vyhlášky č. 194/2007 Sb.§ 4 bod č.1 rozsah teplot 45 -60°.
Průběžně naměřím teplotu od 47-49° a to celoročně. Nyní popíšu systém teplé vody.Z centrální kotelny posílají teplotu teplé vody cca 62-64°. Z důvodu měření odebrané teplé vody nám byl do baráku instalován patní měřič teplé užitkové vody coop therm (Typ PM:K 10 03 T) od doby co nám tento patní měřič namontovali tak ta voda teče takhle mizerně. Voda je čerpána do dvou vchodů (dvou stoupaček) jedna stoupačka je do 4.patra druhá vedlejší vchod tzn. stoupačka prodloužena o ležatý rozvod cca délky 15m taktéž do 4.patra. Tímto bych se chtěl zeptat má přednost vyhláška č.č. 194/2007 nebo vyhláška č.252/2004 která řeší hygienické předpisy teplé vody. Čehož se bojím vice z důvodu, že Legionelly jelikož teplota nedosahuje nad 50°. Dále by mě zajímal výklad tohoto textu který jsem našel: Rozvod teplé vody musí podle ČSN EN 806-2 zajistit, aby při úplném otevření výtokové armatury vytékala nejpozději po uplynutí 30 s voda o teplotě 50 °C až 55 °C, výjimečně 60 °C (v odběrové špičce krátkodobě nejméně 45 °C). Tato teplota teplé vody je stanovena v ČSN 06 0320 a vyhlášce 194/2007 Sb. Proto se dlouhé rozvody teplé vody opatřují cirkulačním potrubím a délka potrubí, která nejsou cirkulačním potrubím opatřena, nemá být příliš velká (obr. 1), aby jejich vodní objem v trase od ohřívače vody nebo od odbočení z potrubí s cirkulací k nejvzdálenější výtokové armatuře nebyl větší než:

2,0 l při napojení výtokových armatur u umyvadel a dřezů;
3,0 l při napojení výtokových armatur u van, sprch, velkokuchyňských dřezů a výlevek.

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5775-rozvody-teple-vody-i

Tato norma se vztahuje pouze na nové stavby? Děkuji za výklad, případně vysvětlení čím se dá řídit, jaká teplota by měla byt dodržena v cirkulačním okruhu.
Dobrý den, pokusím se odpovídat postupně na vaše dotazy, případně napsal můj pohled na celou záležitost.
1) Doporučoval bych si nechat provést certifikované měření a rozbor TV jak na vstupu do bytového domu, tak na výstupu v jednotlivých bytových jednotkách (včetně teploty TV), tak aby byly výstupy nezpochybnitelné. Firmy, které se tímto zabývají a mají vhodné měřící přístroje je mnoho. (viz. internet)
2) Pro ty co si také přečtou tento dotaz a odpověď bych velice stručně popsal co je patní měřič: Patní měřič využívá princip měření odběru TV v objektech s cirkulační smyčkou, chráněný průmyslovým vzorem a patentem. Vnější a vnitřní cirkulační okruh jsou vzájemně odděleny výměníkem tepla, přičemž cirkulaci vnitřního okruhu zajištuje vlastní cirkulační čerpadlo (součást měřiče). Výměník zajištuje pokrytí tepelných ztrát cirkulační smyčky objektu. Množství odebraného TV z vnitřního okruhu je přepouštěno přes objemové měřidlo z přívodního potrubí do vnitřní cirkulační smyčky. Proto je velice nepravděpodobné, že pokles teploty TV je způsoben pouze instalací patního měřiče, musel by být problém ve vnitřním výměníku tepla.
3) Ve vyhlášce č. 194/2007 je přesně definována teplota TV u spotřebitele a to 45-60°C, na rozdíl u vyhlášky č. 252/2004 kde jsou pouze doporučení a limity musí splňovat jen vybraná zařízení (zdravotnická, ubytovací, koupaliště,…). Limity nejsou povinné pro bytové domy. Viz citace z vyhlášky č. 252/2004 – „Teplota teplé vody po odtočení by neměla klesnout pod 50 st.C (optimálně nad 55 st.C) zdůvodu minimalizace rozvoje legionel v rozvodu vody.“ A druhá citace “ Limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody; pro ostatní objekty platí jako doporučená hodnota, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat.
4) Co se týká výkladu textu: jedná se o stanovení limitů, které musí být dodrženy pokud se jedná o soustavu TV s cirkulací a to, takové, že u spotřebitele TV musí po dobu 30 s téci TV o teplotě 50-55 ° C a nesmí v případě výtokové armatury – umyvadlo vytéci více jak 2l voda , které nesplňuje uvedené parametry.
Na závěr. Bohužel v právním a legislativním prostředí ČR se nezřídka stává (a nejen v oboru energetiky a hospodaření s energií), že některé prováděcí vyhlášky nebo zákony nejsou plně v souladu s normami ČSN, navzájem se nedoplňují a někdy i vylučují.
Odpovídá:  Ing. David Löbl* - tisk