MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.4.06 / dotaz č. 5616
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda existuje nějaká závazná norma, která stanovuje minimální/maximální teploty v obytných místnostech, kterou se musí řídit subjekt zajišťující topení v obytných domech?
Konkrétně mi jde o to, že bydlím ve státním bytě, kde je 50 let staré stropní sálavé topení Crittal a v bytě mám stále přetopeno, například v zimě při venkovní teplotě -7 st.C jsem měl v ložnici 1m nad zemí teplotu i přes +26 st.C.
Regulační ventily v bytě mám nefunkční, správní firma odmítá tuto závadu řešit a tvrdí, že i kdyby funkční byly, zavřu topení těm, kdo bydlí nade mnou. Nezbývá mi tedy než přebytečné teplo "pouštět oknem", což je naprosto neekonomické a jistě to zvedá celkové náklady na otop v celém domě.
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, závazná norma, která stanovuje minimální/maximální teploty v obytných místnostech je ČSN 06 0210:

Výpočtové vnitřní vytápěcí teploty dle ČSN 06 0210
Výpočtové vnitřní vytápěcí teploty tai dle ČSN 06 0210 a vyhl. č. 291/2001 Sb. uvádí následující výpočtové vnitřní (výsledné) teploty pro obytné budovy:
Obývací místnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje 20 °C
Kuchyně 20 °C
Koupelny 24 °C
Klosety 20 °C
Vytápěné předsíně a chodby ( uvnitř objektu ) 20 °C
Vytápěná schodiště 15 °C

Požadavky na přípustné mikroklimatické parametry dle NV č. 523/2002 Sb. a NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek ochrany zdraví při práci:
Třída práce
Energetický výdej
M
[W/m2] Operativní teplota
[°C ] Rychlost proudění
va
[m/s] Intenzita
Pocení SRtomax+++
[g/hod] / [g/sm]
tomin to opt ±2 tomax
I méně než 80 20 22 28 0,1 – 0,2 107/856
IIa 81 – 105 18 20 27 0,1 – 0,2 136/1091
IIb 106 – 130 14 16 26+ 0,2 – 0,3 171/1368
IIIa 131 – 160 10 12 26++ 0,2 – 0,3 256/2045
IIIb 161 - 200 10 12 26+++ 0,2 – 0,3 359/2639
Všechny třídy práce jsou pro relativní vlhkost Rh [%]30 až 70%

Pravidla pro vytápění
(1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
(2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.
(3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.
(4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní tep-lota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.
(5) V případě souhlasu nejméně dvou třetin nájemníků (spotřebitelů) se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních tep-lot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.
(6) V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem.
(7) Výpočtová teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem je tzv. výsledná teplota, která zohledňuje vedle teploty vnitřního vzduchu i vliv sálání okolních stěn. Měří se kulovým teploměrem.
(8) Průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných místnostech se měří teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění a činí jednu čtvrtinu součtu teplot vnitřního vzduchu naměřených uprostřed půdorysu místnosti ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.
(9) V době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností.
Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na dodávku teplé užitkové vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených staveb
Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na dodávku teplé užitkové vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených staveb dle vyhlášky č. 152/2001Sb.:
Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a dodávku teplé užitkové vody vztažené na 1m2 započitatelné podlahové plochy bytů, nebytových prostor a společných prostor bytových budov postavených, nebo u nichž byla stavební úprava dokončena po termínu účinnosti této vyhlášky, případně na 1 m3 připravené teplé užitkové vody, jsou:

a) na vytápění pro průměrnou výšku stropu místností 2,7 m
ÚT - Při vytápění ze zdroje tepla s násypnými kotli na tuhá paliva

Nebo 0,7 GJ/m2 za otop. období
187 kWh/m2
0,206 MJ/m2.Do
ÚT - Při vytápění z ostatních zdrojů tepla

Nebo 0,55 GJ/m2 za otop. období
147 kWh/m2
0,162 MJ/m2.DO

b) na dodávku teplé užitkové vody při měření nebo stanovení spotřeby tepla na přípravu teplé užitkové vody
TUV - v zásobované budově
Nebo 0,2 GJ/m2.rok (55,5kWh/m2)
0,3 GJ/m3 (83,33kWh/m3)
TUV - v zařízení její přípravy mimo zásobovanou budovu
Nebo 0,25 GJ/m2.rok (69,4kWh/m2)
0,35 GJ/m3 (97,22kWh/m3)

Poznámka :
pro jinou průměrnou výšku stropu místností se hodnota ukazatele přepočte poměrem skutečné výšky stropu k hodnotě 2,7m
Počet denostupňů Do je určen vztahem : Do = n . (tis - tes), ( průměrné klimatické podmínky v ČR Do = 3920 )
kde je :
n -počet dnů vytápění v otopném období,
tis - průměrná vnitřní výpočtová teplota ve vytápěných prostorách objektu ve °C stanovená váženým průměrem podle m3 obestavěného vytápěného prostoru (obvykle lze použít +20 °C),
tes - průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období ve °C (obvykle se používá průměrná teplota stanovená z denních měření hydrometeorologických nebo jiných stanic v dané lokalitě).

(dále viz vyhláška MPO č. 152/2001Sb., ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům)

S pozdravem Belica Petr.
Odpovídá:  - tisk