MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

18.6.15 / dotaz č. 58756
Výměna plynového kotle s ohřevem TUV v bytě velikosti cca 75 m2.
Kotel je umístěn v kuchyni, kde je odsávač par, odtah o průměru cca 115 mm do komína osazeného Schidel vložkami o průměru 130 mm, okno zatím původní dřevěné, do budoucna výměna za plastové čí dřevěné.
Jaký typ kotle zvolit, je možno použít stávající komín či je nutno použít jiný komínový systém /nerez a pod/.
Stačí k ohřevu TUV průtokové ohřívání či je třeba kotel s vestavěným zásobníkem vody.
Stávající kotel Mora 674.
K vytápění jsou použity litinové radiátory.

Hezký den,

pokud budete chtít nový kotel umístit na původní místo, je potřebné nejprve provést kominíkem prohlídku (revizi) komína, aby jste se dověděl, zda stávající komín je určen pro plynná paliva, či nikoliv a jak případně nové připojení řešit. Další z možností je osazení tzv.turbo kotle (spotřebiče typu C), kde odtah spalin a přívod vzduchu lze řešit prostupem skrz zdivo do venkovního prostoru. To by měl ale na místě zjistit projektant vytápění, zda to lze technicky provést. V případě osazení běžného plynového kotle s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu spalin (to jsou tzv.spotřebiče typu B) je potřebné do místnosti zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu pro spalování plynu v kotli. To je dáno objemem místnosti (požadovaný objem místnosti je 1m3 na 1 kW příkonu) a přívodem čerstvého spalovacího vzduchu větracím otvorem z venkovního prostředí, nebo alespoň z nepřímo větratelných prostorů. Větratelný prostor je místnost, která má okna či dveře přímo do venkovního prostoru a výměnu vzduchu lze zajistit jejich otevřením. Nepřímo větratelný prostor je takový, který lze vyvětrat přes sousední větratelnou místnost otevřením propojovacích dveří. Normou je například dáno, že do místnosti s kotlem s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu spalin do příkonu 50 kW musí být zajištěn přívod spalovacího vzduchu 1,6m3/hod na 1 kW příkonu. Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, lze použít například tyto úpravy:

propojit místnost se sousední místností téhož uživatele neuzavíratelnými otvory či spárami ve stěně či dveřích. Toto propojení umožňuje instalovat kotel i v místnosti menšího objemu nebo nepřímo větratelné. Přívod vzduchu z venkovního prostoru však musí být zajištěn a je závislý na průvzdušnosti výplní otvorů společně posuzovaných místností. K tomuto řešení se dokládá kontrolní výpočet. Při výměně oken je potřebné mít v místnosti, kde je osazen plynový kotel, okna s větrací štěrbinou, aby i při uzavřeném okně byl přisáván čerstvý vzduch. To platí i u plynového sporáku. To by Vám měl ale vše spočítat a navrhnout projektant vytápění. Pro bezpečný provoz jsou plynové kotle většinou vybaveny pojistkou proti zpětnému tahu spalin. Jedná se o čidla teploty v přerušovači tahu a nad ním.

Komfortnější přípravu TUV zajišťují kotle se zásobníky vody, kdy je k dispozici rychleji teplá voda a je menší kolísání tlaku při odběru vody z více odběrových míst najednou.
Malá akumulační nádrž, která se připojí na rozvodné potrubí pro vytápění v blízkosti kotle, může pomoci snížit spotřebu plynu a zvýšit provozní účinnost kotle, protože kotel nemusí tak často spínat a neuniká tolik nespáleného plynu do komína před jeho zapálením.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce EKIS ČB KLOTHERM
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk