MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.7.16 / dotaz č. 70394
Vážení přátelé,jsme před rozhodnutím o celkové rekonstrukci a zateplením bytového domu. V domě je 48 bytových jednotek. V současné době provádíme rekonstrukci střešního pláště 490m2 na který chceme umístit fotovoltaiku a solární ohřev vody. Máme vlastní novou plynovou kotelnu, kterou chceme doplnit malou kogenerační jednotkou na přechodné období a chceme zateplit plášť domu.Bytový dům má zpracovaný energetický audit a měření tepelných ztrát pláště domu. Máme zájem o využití dotačního titulu "Nová zelená úsporám".
Hezký den,

je rozumné využívat v domě obnovitelné zdroje energie. Pro bytové domy (BD) je v současné době vyhlášena výzva, kde mají možnost získat dotaci subjekty, které splní Základní podmínky poskytování podpory v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Stěžejní je nyní pro Vás, zda jste na území hl. m. Prahy, neboť ostatní zatím nemají tu možnost získat dotaci z NZÚ.

a) Podpora se poskytuje pouze na opatření realizovaná na bytových domech na území hl. m. Prahy. (zatím to není tedy pro každého)

b) Definice bytového domu dle kapitoly 11 musí být pro poskytnutí podpory naplněna jak pro budovu před realizací podporovaných opatření (tj. ve výchozím stavu), tak pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace podporovaných opatření) a následně po celou dobu udržitelnosti.

c) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník bytového domu (jak fyzická osoba, tak právnické osoby, např. bytová
družstva, obce, společenství vlastníků jednotek) podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona).

2.3 Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie v bytových domech.

2.3.1 Podoblast podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

a) Na opatření v podoblasti podpory C.1 lze žádat výhradně současně s opatřením z oblasti podpory A.

b) Na opatření v oblasti podpory C.2 lze žádat pouze na bytové domy, jejichž průměrný součinitel prostupu tepla
obálkou budovy je menší nebo roven jedenapůlnásobku referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu
tepla obálky budovy (Uem ≤ 1,5 × Uem,R). Posuzován je stav v okamžiku doložení dokumentů pro vydání Registrace
a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů.

d) Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj.
od podání žádosti až do vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“),
respektive vydání Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen
„Registrace a stanovení výdajů“). Změny vlastníků nemovitosti v průběhu administrace žádosti a po dobu udržitelnosti
jsou umožněny pouze v případech a za podmínek uvedených v kapitole 9.

e) Podporu lze poskytnout i na opatření prováděná na bytovém domě, na který je nebo byla individuálně poskytnuta
dotace ze státního rozpočtu nebo jiná podpora z dalších veřejných zdrojů, ne však na stejné položky nebo dříve podpořená
opatření. V případě podpory z více veřejných zdrojů je žadatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit
Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „fond“), nejpozději před závěrečným vyhodnocením žádosti.

f) V rámci výzvy je možno na jeden objekt uplatnit pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci opatření
z více podoblastí podpory. Další žádost je možné podat až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebo
v případě zpětvzetí předchozí žádosti, ukončení administrace předchozí žádosti v případě neplnění podmínek programu
Nová zelená úsporám (dále jen „program“) nebo v případě nevydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace
a stanovení výdajů, k předchozí žádosti.

g) Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C
omezena max. na 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková
výše podpory na jednu žádost omezena max. na 25 % řádně doložených způsobilých výdajů.

h) V případě, že žádost o podporu obsahuje více opatření z několika různých podoblastí podpory, je konečná výše podpory
v jednotlivých podoblastech zároveň omezena doloženými způsobilými výdaji pro tuto podoblast podpory.

i) Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve
než 1. 1. 2015.

j) Podány mohou být pouze žádosti, u nichž činí vypočítaná podpora na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč.

k) V případě podání žádosti v režimu veřejné podpory je podpora omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného
typu veřejné podpory.

l) Po realizaci opatření nesmí dojít ke zhoršení parametru měrné neobnovitelné primární energie EpN,A ani měrné celkové
dodané energie EP,A.

Zde jsou základní informace pro technická zařízení, o která se zajímáte:

f. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

I. Podporovány jsou pouze mikrokogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem do 50 kW využívající jako palivo zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, které splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 4 a 5 přílohy č. II nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
II. Vyrobená elektrická energie musí být využita zejména pro potřeby bytového domu, který je předmětem podpory.

2.3.2.1 Podmínky podoblasti podpory C.3.1 – Solární termické systémy

a) Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.

b) Podporovány jsou solární termické systémy na přípravu teplé vody a solární termické systémy na přípravu teplé
vody a přitápění.

c) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže,
regulace a zapojení do systému ohřevu TV nebo vytápění.

d) Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku

2.3.2.3 Podmínky podoblasti podpory C.3.2 – fotovoltaické systémy

a) Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.

b) Výroba elektrické energie z fotovoltaického systému musí být primárně využita pro společné prostory bytového
domu, dále je ji možné využít také v bytových jednotkách a k ohřevu teplé vody.

c) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže,
regulace a zapojení do systému.

d) Podpora je přidělována formou fixní dotace na instalovaný výkon

Další informace týkající se výše podpor atd. najdete na stránkách: http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk