MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.9.16 / dotaz č. 72945
Dobrý den,
chtěl bych se informovat, jaké kontroly a a revize jsem povinen zajistit na kotel VIADRUS HERCULES U26 o výkonu 58 kW (palivo dřevo). Děkuji za vaši odpověď
Přeji dobrý den a děkuji za dotaz.

K provozu kotlů a kotelen se vztahuje řada předpisů z oblasti:
hospodárnosti provozu
bezpečnosti provozu
životního prostředí
rozvodů el energie
spalinových cest
hasicích přístrojů
tlakových nádob a dalších.
V dalším uvádím stručně předpisy k hospodárnosti a bezpečnosti provozu.

K hospodárnosti provozu je současně platná vyhláška MPO č. 194/2013 Sb., která stanoví povinnost ověřování hospodárnosti provozu kotlů a tepelných rozvodů. Vztahuje se na kotle s jmenovitým výkonem vyšším než 20 kW. V § 2 uvádí obsah kontroly kotle a rozvodů tepelné energie
a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů
tepelné energie, pokud jsou přístupné,
c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,
d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění
a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované
budově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie; způsob
hodnocení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce a
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu
kotle a rozvodů tepelné energie.
Tyto kontroly může provádět pouze energetický specialista, držitel osvědčení daného MPO. Rovněž stanoví četnost provádění těchto kontrol.

K bezpečnosti provozu je závazná vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. Vyhláška se vztahuje na kotle s jmenovitým výkonem vyšším než 50 kW a kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů vyšším než 100 kW. Jejím obsahem je zejména souhrn povinností provozovatele:
Provozovatel je povinen
a) zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem,
b) provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly
činnosti topičů,
c) zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,
d) dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s
jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly
nepovolané osoby,
e) zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky (dále jen
"topiči"),
f) zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,
g) zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich
řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit topiče
s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a
soustavně kontrolovat,
h) zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,
i) označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem
"KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN", popřípadě dalšími
bezpečnostními nápisy,7)
j) odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných
prohlídkách kotelen a při revizích,
k) zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem
stanoveným provozním řádem,
l) uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách
kotelny po dobu nejméně tří let.

Dále jsou uvedeny povinnosti a požadavky:
Vedení provozního deníku
Požadavky na kvalifikaci obsluhy
Kdo je oprávněn provádět tuto kontrolu
Termíny kontrol (každoročně) a další

Další vyhláškou k bezpečnosti provozu je vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb.,
která ukládá povinnost kontrol a revizí plynových zařízení.

Kontrola zařízení.
(1) Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného
zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických
zařízení a požadavkům požární ochrany.
(2) Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který
prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu
kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související,
požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze
zařízení.
(3) O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do
provozního deníku, který obsahuje:
a) jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,
b) datum kontroly,
c) rozsah kontroly,
d) zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,
e) podpis pracovníka, který kontrolu provedl.
(4) Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok; v případě,
že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují
častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v
kratších termínech.

Revize zařízení
(1) Revize zařízení jsou výchozí (§ 6) a provozní (§ 8);
rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se
prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní
bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i
technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.
(2) Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické,
tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého
zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle
zvláštních předpisů.5) Ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní
záznam.
(3) Pro provádění revizí je organizace, která zařízení
provozuje, povinna vypracovat harmonogram revizí nejméně na
tříleté období a upravovat je podle provozních zkušeností a
technického stavu zařízení.
Tyto revize je oprávněn provádět revizní technik
Podrobnosti o prohlídkách, kontrolách a revizích je nutno vyhledat v uvedených vyhláškách
Mimo bezpečnosti a hospodárnosti provozu je nutno věnovat pozornost i ostatním výše uvedeným oblastem provozu kotelen

Vyhláška k čistotě ovzduší.
K čistotě ovzduší se vztahuje současně platná vyhláška č. 415/2012 Sb.
Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a
stanovuje
a) intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování měřením
a výpočtem, způsob vyhodnocení výsledků zjišťování úrovně znečišťování
a způsob zjišťování a vyhodnocení plnění tmavosti kouře,
b) obecné emisní limity, specifické emisní limity, způsob výpočtu
emisních stropů a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a
způsob vyhodnocování jejich plnění,
c) způsob stanovení počtu provozních hodin,
d) požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob prokazování jejich
plnění a formát a rozsah ohlašování splnění těchto požadavků,
e) požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek,
f) náležitosti provozní evidence a souhrnné provozní evidence,
provozního řádu, odborného posudku, rozptylové studie, protokolu o
jednorázovém měření emisí,
g) způsob uplatnění kompenzačních opatření a minimální hodnoty
příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při
poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel
pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Podle §2 se tato vyhláška vztahuje i na spalování biomasy:

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) biomasou ke spalování ve stacionárních zdrojích produkt, který je
tvořen z rostlinného materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo
lesnictví a který lze použít jako palivo za účelem získání jeho
energetického obsahu, a dále následující odpad použitý jako palivo:
Vzhledem k její složitosti je nutno podrobnější údaje týkající se spalování biomasy, zjišťování množství emisí a způsobu jejich vykazování najít v uvedené vyhlášce.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB


Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk