MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.4.17 / dotaz č. 79522
Dobrý den,
mám dotaz ohledně nutnosti vypracování PENB.
Jedná se mi o 3 případy:
1. objekt je kulturní nemovitá památka a jedná se o rekonstrukci, stavebník je subjekt zřízený orgánem veřejné moci. Musí být vypracován PENB? Existuje nějaký případ, kdy nemusí být vypracován?
2. objekt je kulturní nemovitá památka a jedná se o rekonstrukci, tentokrát je stavebník soukromá osoba, musí být vypracován PENB?
3. objekt je kulturní nemovitá památka a jedná se o rekonstrukci,kde neměním více jak 25% plochy obálky budovy, zde nemusí být vypracován PENB?
K Vašemu dotazu týkajícího se „nutnosti vypracování PENB pro kulturní (nemovitou) památku“ Vám sdělujeme následující:
Povinnosti týkající se povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek při opatřování Průkazu energetické náročnosti budovy při výstavbě nové budovy, při větší změně dokončené budovy a při prodeji a pronájmu upravuje zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění a to v §7a v základních odstavcích (1), (2) a (3). Výjimky jsou potom uvedeny v odst. (5) téhož paragrafu a to v následujícím znění :…Povinnosti podle odstavců (1) až (3) se nevztahují na případy uvedené v §7 odst. (5) písm. a), c), d), e), g), h) i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou , anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že pro budovy, které jsou kulturní památkou (anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci) povinnost zajišťování a zaopatřování PENB neplatí. Uvedené se potom vztahuje na všechny tři – v dotazu popsané – situace neboť vždy se dle Vašeho popisu jedná o budovu/y, která/é je/jsou kulturní památkou.

K uvedenému ještě doplňující poznámka:
Dále dle §7 odst. (5) písmeno b) výše uvedeného zákona, u budov které jsou kulturní památkou , anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, tyto nemusí plnit požadavky na energetickou náročnost budovy dle §7 a odstavců (1), (2) a (3), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled. Tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo spol. vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda
Téma:  Legislativa
tisk