MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

17.8.17 / dotaz č. 84469
Dobrý den,
budu začínat stavbu RD, rád bych instaloval solární elktrárnu pro zajištění soběstačnosti, jak postupovat, abyste mi případně nabídli řešení včetně cenové nabídky?

Děkuji.

Hezký den,

správně se zajímáte o moderní trendy, které se zabývají decentralizací a obecně snížením závislosti na extérních dodavatelích paliv a energie. Osobně si myslím, že decentralizace je budoucnost energetiky a jsem rád, že uvažujete tímto způsobem.

Pokud budete chtít být co nejvíce soběstačný je ve Vašem případě potřebné postupovat tímto způsobem:

1. Na pozemku si zajistit vlastní pitnou vodu ze studny (vykopání, vrt) a dále promyslet způsob odvádění znečištěné vody. Pro využití domovní ČOV si nechte provést průzkum, který je důležitý pro návrh vhodného způsobu čištění vod a zřízení malé (domovní) ČOV, nebo KČOV.

Domovní ČOV může být jako kompaktní ČOV (tzv. balená čistírna), nebo přímo na místě montovaná ČOV. Zajímavé jsou kořenové čistírny odpadních vod (KČOV), zemní (půdní) filtry (ZF) a také tzv. stabilizační (nebo biologické) nádrže (rybníky) osázené mokřadní vegetací (nejčastěji rákos obecný, chrastice rákosovitá, orobince) s definovaným filtračním prostředím, kde se využívá přírodní princip půdní filtrace. Výhodou je, že na rozdíl od strojních ČOV jdou provozovat bez přívodu elektrického proudu.

Na stavbu ČOV je potřebné Stavební povolení a řídí se vodním a stavebním zákonem a jejich prováděcími předpisy. Stavební povolení vydává příslušný vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad, většinou obecní úřad obce s rozšířenou působností. Stavebnímu povolení předchází územní rozhodnutí ve zkrácené nebo úplné formě od příslušného obecného stavebního úřadu. Současně s povolením, nebo i dříve, potřebujeme získat povolení k nakládání s vodami (tzv, povolení k vypouštění odpadních vod) ve smyslu vodního zákona a nařízení vlády.

2. Připravit projekt domu tak, aby byl co nejméně energeticky náročný (kvalitní zateplení na standard pasivního domu, použít elektrospotřebiče v kategorii nejlépe A+++, použít spořiče užitkové vody, využít dešťovou vodu na splachování a pod.)

3. Pro výrobu elektřiny si nechat navrhnout tzv. ostrovní fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s akumulací do baterií a pro období bez dostatečného slunečního svitu (listopad až únor) mít v záloze motogenerátor pro nabíjení baterií.

Energeticky úsporný rodinný dům se čtyřmi osobami může mít roční spotřebu elektřiny od 800 kWh do 1500 kWh. V praxi to znamená, že by Vám mohla stačit FVE o výkonu od 1 kWp do 2 kWp. (4 až 8 ks FV panelů o výkonu 250 Wp) + motorový generátor na benzín, naftu, PB. Cena FVE s bateriemi je od 100 do 200 tisíc korun a motogenerátor cca 20 tisíc korun. Na kapalný propan butan jsou například plynové generátory HERON. Plynové generátory jsou podstatně šetrnější k přírodě – emise výfukových plynů jsou až 9x nižší, než vyžadují příslušné normy.

Budoucnost, jako úložiště elektřiny, má také elektromobil při využití baterií elektromobilu k vyrovnávání zátěže v síti.
Více na: http://oenergetice.cz/elektrina/elektromobilita/pge-bmw-rok-pul-regulovali-zatizeni-site-pomoci-elektromobilu/

Není to tak dávno, kdy decentralizace byla samozřejmostí a týkala se nejenom energetiky. Každý správný hospodář věděl, že je potřebné se předzásobit na zimu palivem, nejčastěji dřívím a také pro hospodářská zvířata i pro svoji rodinu musel mít dostatek potravy, kterou si před zimou vypěstoval a sklidil. Byl ENERGETICKY NEZÁVISLÝ a soběstačný a dokázal se postarat i o odpady, které spalováním vznikly a použil je k hnojení. Seno na půdě a dříví srovnané okolo domu bylo zase dobrou tepelnou izolací.

Až později si dříve neexistující energetické společnosti přisvojily právo z našich společných přírodních zdrojů vyrábět energie, elektřinu a teplo a přeprodávat nám je za nemalé peníze, když nám předtím patřičně vysvětlili, jak je to pohodlné a správné. ZAČALI JSME BÝT ENERGETICKY ZÁVISLÝ. Dnes všichni vidíme, jak nám draze dodávají zemní plyn, uhlí i další fosilní paliva a elektřina i voda nejsou vyjímkou. Stále se nám snaží namlouvat, že to jinak není možné a že obnovitelné zdroje energie jsou jen okrajovou záležitostí a jak spotřeba paliv a energií musí neustále stoupat.

Neměli bychom zapomenout na to, jakým způsobem energetické společnosti a firmy znečišťují naše životní prostředí a jak velké centrální zdroje, které údajně méně znečišťují naše životní prostředí, škodlivé emise rozptylují ve vzduchu široko daleko a ty dopadají nejen k nám, ale i k našim sousedům. Nikdo se nedívá na to, jak velké ztráty paliv a energií vznikají při jejich přenosu a dopravě na velké vzdálenosti. Proč máme elektřinu přivádět ze stovky kilometrů vzdálených elektráren? Také zemí plyn, uhlí ani ropu nemáme za humny.

Hodně práce nám ještě dá, nahradit ekologičtějšími motory (elektromotory) současné neefektivní spalovací motory u osobních aut a ostatních dopravních prostředků, které jsou nám neustále předkládány jako vrchol techniky. Přitom výše uvedené dopravní prostředky se spalovacími benzínovými a naftovými motory patří mezi největší znečišťovatele našeho životního prostředí.

Pouze decentralizovaná energetika nám může přinést vyšší efektivitu hospodaření s palivy a energiemi a bude schopna nejlépe reagovat na místní klimatické i hospodářské podmínky

Před 15 lety v roce 2002 vzniklá světová aliance pro decentralizovanou energetiku WADE (World Alliance for Decentralized Energy - www.localpower.org.), která definuje decentralizovanou energetiku takto:

Decentralizovaná energetika produkuje elektřinu (a teplo, tam kde je to možné) s vysokou účinností blízko místa spotřeby, bez ohledu na výkon, druh paliva nebo technologii. Zahrnuje široký rozsah technologií, instalovaného výkonu a zdrojů energie a patří do ní zejména :

kogenerační zdroje s vysokou účinností, s instalovaným výkonem od 1 kW až přes 400 MW, využívající spalovací motory a turbíny, parní turbíny, stirlingovy motory, mikroturbíny a palivové články

místní energetické systémy, využívající obnovitelné zdroje energie, odpadní teplo, nebo jiné formy dosud nevyužívané energie.

Decentralizovaná energetika vytvoří celou řadu nových pracovních příležitostí a již dnes je známa celá řada technologií vhodných pro decentrální energetiku.

Doporučuji Vám využít bezplatné poradenství EKIS a vyžadovat efektivní technická zařízení s důrazem na ekologii a budoucí moderní trendy (tzv. inteligentní domy).


S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk