MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.3.18 / dotaz č. 91369

Chi si pořídit fotovoltaický ohrev vody. Vzhledem ke špatné orientaci střešních rovin, plánuji provédst vedle RD kostrukci obrácenou k jihu, na kterou bych panely umístil.Budu mít nárok na dotace C.3.3 ,když panely nebudou na střeše RD ? Děkuji.
Hezký den,

je potřebné vycházet z následujícího:

Pro 3. výzvu k podávání žádostí o podporu (dále jen „Výzva“), určenou pro rodinné domy, jsou definovány obecné zásady
a podmínky, jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro přiznání podpory..1 Základní zásady a podmínky poskytování podpory RODINNÉ DOMY
v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

Základní podmínky poskytování podpory:

a) Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na území České republiky.
b) Za správnost, úplnost a aktuálnost všech dokumentů předkládaných Státnímu fondu životního prostředí České republiky
(dále jen „Fond“) odpovídá žadatel.
c) Za soulad realizace opatření s obecně závaznými právními předpisy a s předloženým odborným posudkem odpovídá
žadatel.
d) Pro účely programu Nová zelená úsporám (dále jen “Program“) jsou za rodinný dům považovány stavby splňující definici
rodinného domu dle kapitoly 11.
e) Definici rodinného domu musí budova splňovat po celou dobu udržitelnosti.podmínkou je, aby střecha objektu, na kterou osadíte panely byla zanesená v katastru nemovitostí, jak je uvádí Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám:

Zde je definice dle kapitoly 11:

Rodinný dům
je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu
určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné
byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu
nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem
„trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.). Pro účely Programu je
za podlahovou plochu považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí
tvořících obálku budovy.

Pro účely Programu nejsou za rodinný dům považovány také stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, stavby
dočasné a výrobky plnící funkci stavby.

Proto doporučuji respektovat výše uvedené podmínky a konstrukci provést tak, aby byla součástí domu (např.zastřešení terasy), nebo stávající střechy domu a Váš záměr konzultovat s příslušným regionálním pracovištěm SFŽP.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník - tisk