MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

23.5.18 / dotaz č. 94064
Dojde-li k rozúčtování nákladů na ÚT příjemce služeb jen za část roku dle §5, odst. 5 nebo 6, podléhá následně součet nákladů
na základní a spotřební složku ještě kontrole,
zda nedošlo k překročení -20% a +100%
průměrných nákladů / m2? A v případě, že je
pod dolní hranicí, provede se ještě přepočet
dle této hraniční meze?
Dobrý den, dle mého názoru se v tomto případě kontrola na překročení -20% a +100% neprovádí, jelikož je to vyúčtování mimo zúčtovací období
Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí
překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení
pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 %
vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení
přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u
nichž došlo k překročení některé stanovené hranice.
Zúčtovacím obdobím se rozumí období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb [ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 67/2013 Sb.].
Odpovídá:  - tisk