MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.10.08 / dotaz č. 9444
Dobrý den,
koupili jsme starší přízemní rodinný domek se sedlovou střechou. Rádi bychom při jeho rekonstrukci z nevyužívané půdy vytvořili obytné podkroví. Problém vidíme v poměrně malém podstřešním prostoru (výška od podlahy půdy pod vrchol střechy je jenom 4m) a půda je dost vyplněna různými prvky krovu, které tento prostor značně člení. Krokve a ostatní prvky se nám zdají být v pořádku, ale v místě průchodu televizní antény je vidět, že tam mírně zatéká. Rádi bychom se dozvěděli jak postupovat při rekonstrukci?
Dobrý den
Odpověď začnu u Vámi uváděné výšky 4 m od podlahy půdy po hřeben střechy. Pro půdní vestavbu je i tato výška dostačující, ale samozřejmě záleží na prvotních představách investora o budoucím prostoru půdního bytu.

Prvním úkonem investora by měl být stavebně-technický průzkum objektu pro zjištění jeho skutečného technického stavu. Realizací podkroví dojde ke zvětšení hmotnosti stavby jako celku, což se projeví na přitížení základových konstrukcí a tím i základové spáry (plocha zeminy pod základem). Na rozsahu stavebních prací, dispozici vestavby a na druhu použitých materiálů může dojít třeba i ke 100% přitížení stávajících základů. Tato skutečnost může v některých případech způsobit sedání stavby, posléze vznik trhlin apod. V případech kdy se jedná o objekty v souvislých uličních zástavbách (ne samostatně stojící budova) se uvedené sedání může projevit i na sousedních objektech. Proto zde vzniká otázka z jakých materiálů, v jaké šířce a technickém stavu jsou stávající základy stavby. Dále je důležité zjistit zda se již v současné době neobjevují trhlinky na staveních konstrukcí, pokud ano je nutno specifikovat příčiny jejich vzniku.

Další neznámou je technické řešení a stav stávající stropní konstrukce pod půdou. Bude důležité odstranit všechny vrstvy půdní podlahy tak, aby došlo k odkrytí stropních trámů. Pak bude možno zjistit jejich rozměry, vzájemné rozmístění, vzdáleností mezi nimi a také jejich stav. Na základě těchto údajů je možno provést statické výpočty pro ověření únosnosti stropu a provedení návrhů řešení. Při průzkumu stropu je nutno věnovat zvýšenou pozornost zhlavním trámů, které mohly být vystaveny vlhkostnímu zatížení (zatékání střechou, kondenzací vodní páry v okolí půdního zdiva apod.). Samozřejmě je důležitá kontrola trámů po celé jejich délce.
V případech, kdy stropní trámy jeví výrazné známky zatékání, působení dřevokazného hmyzu a hub je vhodné přizvat specialistu na tuto problematiku a statika. Drobnější závady lze řešit chemickou nátěrovou úpravou. V horších případech je nutno měnit části konstrukce, zesilovat je nebo dokonce zcela vyměnit. Pokud stropní konstrukce je v dobrém stavu, opak bude důležité posoudit její rezervy v únosnosti a případně strop zesílit nebo jej ponechat pouze jako nosič stávajícího podhledu v přízemí a pro podlahu půdy provést novou nosnou konstrukci – druhý strop. Možností řešení je skutečně celá řada, ale vždy by se měla opírat o průzkum a posléze o zpracovanou technickou dokumentaci (projekt).

Další neznámou je řešení krovové soustavy a stav jejich jednotlivých prvků. Konstrukci střechy budete zajisté doplňovat o tepelnou izolaci, její minimální tloušťku doporučuji 240 mm lépe 300 mm. Opět se nabízí celá řada možných technických řešení.
V některých případech lze využít v maximální míře stávající konstrukci střechy, která je doplněna o prvky nového řešení. Ve většině případů ale dochází k odstranění konstrukce střechy a provedení nové z nových prvků dimenzovaných dle potřeb celkového technického řešení podstřešního bytu. Dle potřeby je možno navrhnout takový systém zastřešení, který umožní celkové uvolnění podstřešního prostoru. O to může být značně jednodušší návrh dispozice podkroví. Návrh nové střechy by měl vycházet z projektu a je důležité respektovat případné požadavky stavebního úřadu na konečné řešení.

Zpravidla při stavebních úpravách v podstřešním prostoru dochází k zásahům do části domu pod půdou. Nejznatelnější je to v případech, kdy oba prostory mají být komunikačně propojeny schodištěm. To znamená, že je nutno řešit i drobné nebo zásadní změny v dispozici podlaží pod půdou. Tuto informaci uvádím pro to, že realizací může být do značné míry zasažen celý objekt.

Doporučuji přizvat do Vašeho domku osobu, která bude schopna provést stavebně-technický průzkum objektu a následně vypracovat projektovou dokumentaci. Přesto, že realizace podkroví u přízemního rodinného domu může vypadat jako triviální záležitost, jednoznačně doporučuji zpracovat podrobnou dokumentaci. Při jejím zpracování máte jedinečnou možnost dořešit z projektantem dispoziční řešení a řadu dalších drobností, které se zpravidla projeví až při technických návrzích. Dokumentace bude zapotřebí i pro jednání se stavebním úřadem a případně dalšími dotčenými organizacemi.
S pozdravem R. Bura

"*go090709"
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - tisk