MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.10.08 / dotaz č. 9445
Dobrý den,
v rámci přípravy seminární práce bych Vás chtěl požádat o radu týkající se výstavby malých vodních elektráren. Především pak o samotné podmínky výstavby, tzn. kde žádat o povolení, jaká povolení musím získat, zda je nutné vyhodnocení dopadů na životní prostředí tzv. EIA apod. Stačí velmi stručně. Předem děkuji za odpověď
Vážený pane,
pro stavbu malých vodních elektráren (MVE) potřebujete stavební povolení, přičemž v rámci územního a stavebního řízení musíte doložit různé dokumenty. Podrobněji viz stavební zákon č. 183/2006, §93 - 96, dále §109 – 118.
Mimo jiné potřebujete i povolení k nakládání s vodami a povolení stavby MVE, které vydává vodoprávní úřad (obvykle obecní úřad obcí s rozšířenou působností) – viz tzv. zákon o vodách č. 254/2001.
Povinnost EIA upravuje zákon č. 100/2001, kde se v přílohách vyjmenovávají případy kdy je EIA povinná a kdy je potřeba nejprve provést zjišťovací řízení, zda EIA bude nebo nebude nutná.

Stavební úřad si vyžádá i stanoviska dalších správních orgánů, podle místní situace.
Níže je uveden stručný postup při stavbě MVE.

Karel Srdečný, EkoWATT
www.ekowatt.cz


OBECNÝ POSTUP PŘI REALIZACI MVE:
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
V rámci předprojektové přípravy musí zájemce posoudit možnosti realizace MVE a připravit podklady nutné pro získání povolení k jejímu zřízení. V této etapě zájemce je zapotřebí:
• Zjistit vhodnou volnou lokalitu, zda nejsou na lokalitě jiné zájmy s vyšší prioritou (OÚ, útvar ŽP), vyřešit otázku koupě či dlouhodobého pronájmu (OÚ, útvar výstavby).
• Ověřit podmínky, které bude v dané lokalitě na základě zvláštních předpisů nutné splnit při realizaci (omezení vyplývající z předpisů týkajících se ochrany půdního fondu, ochrany lesa, ochrany životního prostředí, některá omezení vyplývající z vodního a stavebního zákona a pod.).
• Zaevidovat se jako zájemce o stavbu MVE na odboru životního prostředí příslušného okresního úřadu.
• Opatřit mapovou dokumentaci, snímky z pozemkové mapy (Katastrální úřad).
• Ověřit hydrologické podmínky lokality.
• Opatřit si technicko-ekonomickou studii energetického využití lokality s návrhem technologického zařízení, s odhadem celkových investic a návratnosti stavby (projektant, energetický auditor, poradenské středisko EKIS ČEA).
• Současně s vodoprávním řízením probíhá i územní řízení, je zapotřebí získat stanovisko z hlediska územního plánu a požádat o zahájení územního a vodoprávního řízení.
• Získat povolení k nakládání s vodami u vodohospodářského orgánu (Správce toku - Povodí). V průběhu vodoprávního řízení jsou zájemci sděleny podmínky, které je nutno při výstavbě vodního díla splnit a zájemci je uděleno povolení k vybudování vodního díla s platností na dva roky.
ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Konečným cílem této etapy je získání stavebního povolení na příslušném stavebním úřadu. Zájemce o výstavbu MVE musí podniknout následující kroky:
• Dohodnout možnost připojení MVE do sítě a dohodnout podmínky výkupu vyrobené elektřiny (rozvodná energetická společnost).
• Zajistit si projektovou dokumentaci (je požadován pouze jednostupňový projekt).
• Získat stavební povolení.
REALIZACE
Před vlastní realizací podnikatelského záměru je vhodné zadat výběrové řízení pro zvolení vhodné technologie. Tato etapa je velmi důležitá zejména u vyšších investic, kromě toho je to jedna z podmínek pro případnou žádost o získání státní podpory (ČEA, nebo Státní fond životního prostředí). V této souvislosti je také nutné zajistit vypracování energetického auditu.
V této fázi může investor přistoupit k vlastní realizaci stavby:
• Objednávka technologického zařízení MVE (dodavatelská firma).
• Zadání stavebních prací na základě dohody s dodavatelem technologie.

"*go150709"
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný* -
Téma:  Energie vody
tisk