MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.7.18 / dotaz č. 95771
Dobrý den,
chci se zeptat - je možné požádat v rámci programu "nová zelená úsporám" o dotaci na nový rodinný dům? Nebo se to týká jen rekonstrukcí? Na co případně lze dosáhnout? Jde mi o zateplení, a vytápění. Pokud lze dosáhnout na dotace tak jaké jsou podmínky? Děkuji za odpověď.
Hezký den,

v rámci programu NZÚ můžete žádat ve Vašem případě o následující dotace, které jsou obsaženy v dokumentu:

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí.

Doporučuji Vám stáhnout si tyto pokyny zde: http://www.novazelenausporam.cz/zavazne-pokyny-pro-zadatele-3-vyzva-rodinne-domy-ucinne-od-4-9-2017/a následně si je přečíst.

Pokud budete usilovat o dotaci, doporučuji Vám spojit se se stavebním projektantem, jenž má zkušenosti se zpracováním projektové dokumentace v souladu s podmínkami žádosti o dotaci v rámci programu NZÚ a projednat s ním Vaše šance na dotaci.

Pomoci Vám může také tzv. Energetický expert nebo Energetický auditor, který se dotacemi NZÚ zabývá.

Základní informace jsou zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/energeticke-expertizy/seznam-energetickych-expertu

Zde je pár základních informací k dotacím v rámci programu NZÚ, které by v případě novostavby připadali v úvahu:

2.3 Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené
budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu (viz definice v kapitole 11).

2.3.1 Podmínky oblasti podpory B

Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C, pokud
podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.

Příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu (tj. stavebník, který dům řádně dokončil), a to
při splnění všech ostatních podmínek Programu.

Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelsky, a to dodavatelem
s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.

Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky
vztažné plochy.

Rodinný dům, který je předmětem podpory, musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti
budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

V případě instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti
ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné
energie.

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla systému nuceného větrání při projektem stanovených výkonových
stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %.

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti
obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti
obálky budovy (viz kapitola 11).

Spalovací zdroje, z nichž jsou spaliny vypouštěny do vnitřního prostředí domu, se nepovažují za zdroj tepla na vytápění.

Dotace se ještě člení na podoblasti B.1 a B.2, které se liší dalšími podmínkami a výší podpory

2.3.3 Výše podpory pro podoblasti B.1 a B.2 (Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům).

Výše podpory [Kč/dům]

B.1 dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000 Kč na dům

B.2 dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000 Kč na dům

Další podrobnosti najdete v již zmiňovaném dokumentu "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí"

Dále můžete žádat o dotaci:

2.4.2 Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných
domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody - dotace 35 000 Kč
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění - dotace 50 000 Kč
C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem - dotace 35 000 Kč
C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým
využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1 - dotace 55 000 Kč
C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1 - dotace 70 000 Kč
C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1 - dotace 100 000 Kč
C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1 - dotace 150 000 Kč

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk