MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

30.7.18 / dotaz č. 96476
Dobrý den,
máme nájemní smlouvu na nebytové prostory od r.2016,majitel objektu nám účtuje odběr plynu a ohřev teplé vody z podružných plynoměrů a vodoměrů. Již několikrát od roku 2017, jsme poukazovali na nesprávné vyúčtování a odvolávali se na novou vyhlášku č.269/2015, jelikož není průkazné, kam rozvody vedou a komu se co účtuje, jelikož v objektu je více firem.
Po nedávném opětovné urgenci a žádosti o nápravu, nám bylo sděleno, že majitel objektu nemusí prokazovat kam co vede a nemusí účtovat dle vyhlášky,(chtěli jsme rozúčtovávat na m2 plochy) a zpětně nic přepočítávat nebude, teď bylo vyúčtování. Jiné firmy si v roce 2017 uřízly radiátory ale rozvody mají a někteří si dali prý své vytápění, někteří mají lednice v prodejně a to jim prý topí. Všichni jsou spokojení mimo nás, kteří platí 30.000 Kč měsíčně za plyn a za vodu 10.000 Kč.
Pro upřesnění zasílám poslední urgenci, kterou jsme zaslali majiteli a jeho odpověď jsem Vám výše uvedla. Prostě nehodlá se s námi o tom bavit, jelikož jsme si prý v nájemní smlouvě podepsali v r.2016, že se bude měřit dle skutečné spotřeby na prodlouženém plynoměru a jinak to nebude.
Dopis majiteli objektu:
- Pokud si sousední firma vypne nebo přiškrtí topení, vytápí ho ta druhá sousední firma, čemuž odpovídá spotřeba této firmy kdy vytápí 70 m2 jedním m3 plynu denně.
Ve vyúčtování není zohledněno vytápění společných ploch čerpací stanice a též je proti předpisům, aby v rámci úspor demontovala radiátory z wc, tudíž je opět vytápí vedlejší firma. Nenašla jsem vyúčtování nákladů na teplou vodu WC benzínka, jelikož jsou napojeni na cirkulaci teplé vody z vlastního ohřevu.
Kotelna byla navržena na vytápění celé budovy včetně dílen, tomu odpovídají průměry armatur. Tím, že jste povolili třem firmám vlastním vytápění, převedli jste veškerou finanční zátěž způsobenou ztrátami pouze na jeden subjekt. Tento subjekt nese veškeré náklady, které měli být rozpočítány nájemci dle m3 vytápěné plochy.
Ve vyúčtování jsem nenašla odpočet za kotelnu a přilehlé místnosti. která se též podílí na ztrátě energie tepla. V případě montáže vlastního zdroje pro Tepelnou techniku, bude zřejmý rozdíl ve vyúčtování, protože zatím nese veškeré náklady poslední nájemník napojený na centrální kotel.

Naše argumenty:

Odvoláváme se též na vyhlášku MMR č.269/2015 Sb. platnou ze dne 1.1.2016, kde jsou jasné koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy, kde se přesně musí zohlednit nebytové prostory v nichž není otopné těleso, koeficient pro stanovení podlahové plochy nebytových prostor pro rozdělení základní složky nákladů na teplo spotřebované na ohřev vody a koeficienty pro místnosti s nižší výpočtovou vnitřní teplotou jako je sousedící s námi jejich kotelna a sklad, protože koeficienty se liší dle druhu místnosti od 1,0 - 1,3 např. sklad, prodejna, kancelář, učebna atd.
Prosím poraďte, jak postupovat už jsme zoufalí a někde jsem se dočetla, že i prý může dostat majitel pokutu. A může si vůbec dovolit nedodržovat vydanou vyhlášku Ministerstva rozvoje?
Objekt je veden v KN jako zemědělská stavba.
Děkuji
Vážená paní, děkujeme za váš dotaz.
Majitel objektu má povinnost dle energetického zákona: "Dodávat tepelnou energii jiné fyzické nebo právnické osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. Viz §76 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.
Rozhodující tedy je, co máte uvedeno ve smlouvě o dodávce tepla, případně v nájemní smlouvě.
Protože nejde o objekt s byty, nevztahuje se na něj vyhláška MMR č.269/2015 Sb. Majitel tedy může dohodnout i jiný způsob vyúčtování tepla, například podle podružných plynoměrů.
Doporučujeme dohodnout s majitelem takový způsob vyúčtování. který bude vyhovovat oběma stranám. Další možností je zřídit vlastní vytápění, např. vlastní kotelnu či el. vytápění – s tím ovšem musí majitel objektu souhlasit.
Další možností je např. instalovat tepelnou izolaci k vnitřním stěnám, které oddělují vámi užívané prostory od sousedních. S takovouto stavební úpravou opět musí souhlasit majitel objektu.

S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt tisk