MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.10.18 / dotaz č. 99777
Dobrý den,

prosím Vás mohl by stavebník žádat na dům s parametry, které zasílám v příloze o dotaci Nová zelená úsporám? Případně jaká opatřební by bylo nutné provést? Vytápění by bylo tepleným čerpadlem vzduch/voda. Projekt je ve fázi dokončování, před podáním na stavební úřad.

Orientační tepelná ztráta objektu
Měrná tepelná ztráta objektu prostupem HT 63,71 W/K
Měrná tepelná ztráta objektu větráním HV 38,81 W/K
Vnější zimní extrémní návrhová teplota dle ČSN 73 0540-3 Ɵe -17 °C
Orientační tepelná ztráta budovy ɸH,nd 3,79 kW.

Děkuji za odpověď
Dobrý den,

dne 15.10.2018 vzešla v účinnost nová výzva dotačního programu Nová zelená úsporám, ve které přibyla nová podoblast dotace B.0. Maximální možná částka dotace pro tuto oblast je 150.000 Kč + až 35.000 Kč na zpracování odborného posudku, měření průvzdušnosti obálky budovy a zajištění odborného technického dozoru. Aby bylo možné žádat o tuto oblast dotace, je nutné splnit následující:
- měrná neobnovitelná primární energie ... do 120 kWh/(m2.rok),
- součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici musí splnit doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec dle normy ČNS 73 0540-2,
- průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy nesmí být vyšší než 0,7x Uem,N [W/(m2.K)],
- nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti nesmí překročit 27°C,
- v domě musí být instalována vzduchotechnická jednotka s rekuperací s minimální účinností zpětného zisku 75%,
- po dokončení výstavby musí být provedený test vzduchotěsnosti obálky budovy, kdy výsledná hodnota násobnosti výměny vzduchu n50 nesmí překročit 1,0 [1/h].

Ze zaslaných podkladů je zřejmé splnění měrné neobnovitelné primární energie, požadavku na součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. Průměrný součinitel prostupu tepla vychází velice těsně.
Pro ověření splnění požadované maximální teploty vzduchu v interiéru je nutné provést podrobnější výpočet.

Mezi další podmínky oblasti dotace B je, příjemce podpory může být pouze první vlastník rodinného domu. Prvním vlastníkem se rozumí stavební, který dům řádně dokončil a to při splnění všech dotačních podmínek. Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy či stavby, na kterou je žádána dotace, po celou dobu administrace žádosti (tj. od podání žádosti až do vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

S pozdravem
Ing. Tereza Nováková
Odpovídá:  Ing. Tereza Nováková* - tisk