MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU EFEKT III

Právě byl vyhlášen nový program EFEKT III na období 2022-2027.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny podle čl. 14 směrnice 2012/27/EU

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s dosavadní úrovní aplikace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a el. energie a jeho možného budoucího rozšíření z hlediska krytí poptávky po teple a chladu. Posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) je provedeno na základě čl. 14 směrnice 2012/27/EU, podle které členské státy EU provádějí analýzu nákladů a přínosů KVET na svém území z hlediska technické proveditelnosti a ekonomické vhodnosti. Analýza nákladů a přínosů KVET má být podkladem pro stanovení nejefektivnějšího řešení uspokojení poptávky po teple a chladu včetně minimalizace vlivu n a životní prostředí v ČR.
Publikace v úvodu popisuje stávající a výhledovou poptávku po teple a chladu včetně stávajících instalovaných KVET zajišťující částečné pokrytí t éto poptávky. V dalších kapitolách jsou navrženy další nově instalované KVET včetně bilančních údajů o jejich nově instalovaných elektrických a tepelných výkonech a množství dodané el. energie a tepla. Z těchto údajů je stanovena též úspora primárních paliv provozem nově instalovaných KVET v porovnání s oddělenou výrobou stejného množství tepla a
el.energie. Úspora primárního paliva a tím i produkovaných emisí škodlivin do ovzduší, při porovnání oddělené výroby el. energie a tepla a kombinovanou výrobou obou energetických medií v KVET, se potom pohybuje v rozsahu cca 20 – 40% podle druhu a výkonu KVET.
Rok vydání:  2014
Stáhněte zde