MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Jak se stát energetickým specialistou

Pro udělení oprávnění energetického specialisty je nutné splňovat kvalifikační a další jiné předpoklady. Tyto předpoklady jsou:

 • minimálně středoškolské vzdělání v technických oborech stavebnictví nebo energetika (do energetiky lze zahrnout např. strojírenství, elektrotechnika apod.);
 • praxe v oboru podle dosaženého vzdělání (vzdělání s maturitou 6let praxe v oboru, VOŠ 5 let praxe v oboru, VŠ 3 roky praxe v oboru); praxe v oboru se dokládá čestným prohlášením v případě podnikání; potvrzením zaměstnavatele, kdy činnost byla prováděna formou zaměstnance
 • složení odborné zkoušky;
 • bezúhonnost;
 • svéprávnost.

Dokumenty, které energetický specialista zpracovává, musí být zpracovány v souladu se zákonem a příslušnými právním prováděcími předpisy. Kontrolou, zda splňují požadavky právních předpisů, se zabývá Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“). SEI kontroluje kvalitu zpracování výše uvedených dokumentů, provádí kontroly energetických specialistů, zda splňují povinnosti vyplývající ze zákona a zároveň provádí kontroly dokumentů, kdy je ze strany zadavatele/veřejnosti požadavek na kvalitu zpracovaného dokumentu. Energetický specialista je povinen nahradit škodu, která vznikla v případě, kdy jím zpracovaný dokument byl zpracován neobjektivně, nesprávně nebo neúplně.

Některé povinnosti energetického specialisty:

 • zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním své činnosti, získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby;
 • zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním své činnosti; získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby;
 • předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, energetický audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků jednotek nebo nájemci budovy;
 • předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci dokumenty a informace vztahující se k činnostem tj. zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k zpracovaným průkazům a k zpracovaným energetickým auditům a energetickým posudkům;
 • v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,
 • absolvovat průběžné vzdělávání;
 • účastnit se přezkušování na základě podnětu Státní energetické inspekce nebo ministerstva;
 • neprovádět činnost, pokud
  • je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo 
  • je osobou blízkou k osobám podle předchozího bodu.