MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Jak se stát energetickým specialistou

Pro udělení oprávnění energetického specialisty u fyzické osoby je nutné splňovat kvalifikační a další předpoklady. Tyto předpoklady jsou:

 • minimálně středoškolské vzdělání v technických oborech stavebnictví nebo energetika (do energetiky lze zahrnout např. strojírenství, elektrotechnika apod.);
 • praxe v oboru podle dosaženého vzdělání (vzdělání s maturitou 6let praxe v oboru, VOŠ 5 let praxe v oboru, VŠ 3 roky praxe v oboru); praxe v oboru se dokládá čestným prohlášením nebo potvrzením zaměstnavatele,
 • složení odborné zkoušky;
 • bezúhonnost;
 • svéprávnost.

Pro udělení oprávnění energetického specialisty u právnické osoby je nutné splňovat tyto předpoklady jsou:

 • bezúhonnost
 • určí alespoň 1 fyzickou osobu, která j k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a která podepsala souhlas s výkonem činnosti pro právnickou osobu.
 • Tato určená osoba musí být držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

 

Dokumenty, které energetický specialista zpracovává, musí být zpracovány v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými právním prováděcími předpisy. Kontrolou, zda splňují požadavky právních předpisů, se zabývá Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“). SEI kontroluje kvalitu zpracování uvedených dokumentů (provádění energetických auditů a zpracování energetických posudků, zpracování průkazů, provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a větrání, provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání), provádí kontroly energetických specialistů, zda splňují povinnosti vyplývající ze zákona. č. 406/2000 Sb. a zároveň provádí kontroly dokumentů, kdy je ze strany zadavatele/veřejnosti požadavek na kvalitu zpracovaného dokumentu. Energetický specialista je povinen nahradit škodu, která vznikla v případě, kdy jím zpracovaný dokument byl zpracován neobjektivně, nesprávně nebo neúplně.

Některé povinnosti energetického specialisty:

 • zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním své činnosti, získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby;
 • předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, energetický audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků jednotek nebo nájemci budovy;
 • předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci dokumenty a informace vztahující se k činnostem tj. zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k zpracovaným průkazům a k zpracovaným energetickým auditům a energetickým posudkům;
 • v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,
 • absolvovat průběžné vzdělávání;
 • účastnit se přezkušování na základě podnětu Státní energetické inspekce nebo ministerstva;
 • neprovádět činnost, pokud
 • je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo je osobou blízkou k osobám podle předchozího bodu.