MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Vlastník nebo společenství vlastníku jednotek u provozovaných kotlů s výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinen zajistit kontrolu tohoto kotle a rozvodů. Výsledkem této kontroly je písemná zpráva zpracovaná energetickým specialistou.

Vlastník či SVJ má dále povinnost na vyžádání předložit zpracovanou zprávu o kontrole ministerstvu příp. kontrolnímu orgánu, kterým je v souladu s výše uvedeným zákonem Státní energetická inspekce. Vlastník či SVJ dále musí ministerstvo informovat v případě, kdy zprávu zpracovává osoba, která získala oprávnění pro tuto činnost v jiném členském státě.

Předmětem samotné kontroly je:

  1. hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie;
  2. vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné;
  3. hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie;
  4. hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově;
  5. hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie;
  6. doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.

Četnost kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie je dána přílohou č. 5 vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Následující tabulka shrnuje četnost kontrol:

Výkon kotle

Druh paliva

První kontrola po uvedení do provozu (roky)

Další kontrola

systém je trvale monitorován (roky)

systém není trvale monitorován (roky)

Od 20 kW do 100 kW

všechna paliva

10

10

10

Nad 100 kW

pevná a kapalná

2

10

2

plynná

4

10

4

 

Kontrolu provozovaného kotle a rozvodů tepelné energie smí provádět jen energetický specialista s platným oprávněním ke kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie nebo osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie.

Povinnost provádět kontrolu u kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných tepelných rozvodů se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje poradenství. Kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu, provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla.

Vzor a obsah zprávy je uveden ve výše uvedené vyhlášce.