MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Energetický audit a problematika stanovení nákladů spojených s odpojením odběratele od soustavy CZT

Metodika stanovení nákladů spojených s odpojením odběratele od soustavy CZT v rámci energetického auditu.
2002, 0 kB, Roman Povýšil

Energetický audit nových staveb nebo změn dokončených staveb

Je zřejmé, že EA nové stavby vyžaduje od auditora značně odlišný přístup a vyhodnocování zjištěných
stavů než je tomu u existujících stávajících systémů. Tento produkt se proto zabývá problematikou metodického postupu zpracování energetického auditu nových staveb nebo změn dokončených staveb.
2002, 0 kB, Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Energetický management budov

Energetický management budov bytového, administrativního a průmyslového charakteru.
2002, 0 kB, Martia

Energetický management regionálních energetických systémů

Publikace rozebírá implementaci energetického managementu v rámci zajištění cílů územní energetické koncepce podrobněji rozvedeny v podobě popisu hlavních charakteristických znaků a návrhů struktury územního energetického managementu.
2002, 0 kB, Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Environmentální vyhodnocení v rámci energetických auditů

Cílem této informační brožury je poskytnout základní informace pro korektní provádění environmentálního hodnocení v rámci energetických auditů a diskutovat metodiku, která je pro environmentální vyhodnocení energeticky úsporných opatření využívána a alespoň částečně zaplnit informační mezeru v této oblasti.
2002, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Infolisty pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Informační listy o využití obnovitelných zdrojů a efektivním využívání energie.
2002, 0 kB, EkoWATT

Informační listy demonstračních projektů 2000

Informační listy demonstračních projektů na využítí obnovitelných zdrojů energie, podpořených z dotačního programu ČEA.
2002, 0 kB, RAEN

Informační listy demonstračních projektů 2007

Informační listy demonstračních projektů na úspory energie a využítí obnovitelných zdrojů energie, podpořených z dotačního programu ČEA.
2002, 3.5 MB, RAEN

Interaktivní nástroj pro energetické bilance

Software pro modelování energetické bilace budov.
2002, 0 kB, EkoWATT

Katalog klíčových hodnot potřeby tepla

Katalog obsahuje klíčové hodnoty potřeby tepla pro bytové domy vícepodlažní postavené v tradiční technologii
a panelové domy, školní budovy a budovy pro administrativu.
2002, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Katalog úspory energie při štítkování

Publikace věnovaná energetickému štítkování elektrospotřebičů.
2002, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Klimatologické údaje 2001-2002

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie. Cílem publikace je předložení objektivních klimatických údajů za rok 2001 a první pololetí roku 2002, umožňující kontrolu potřeby tepla. Je nezbytná pro zpracování energetických auditů, hodnocení demonstračních projektů, pro monitorování a vyhodnocování opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov a pro zpracování a využití energetických průkazů budov.
2002, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Malé zdroje znečišťování - legislativa, měření

Publikace se zabývá problematikou při ochraně ovzduší malých zdrojů znečišťování ovzduší, do jmenovitého výkonu 200 kW, které spalují plynná, kapalná a tuhá paliva. Vznikla na základě nově vydaného zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
2002, 0 kB, Společenství kominíků ČR

Metodika energetického auditu v zemědělství

V příručce jsou zpracovány specifika zemědělství z energetických hledisek. Zemědělský podnik je hodnocen nejen jako dodavatel a producent energie, ale jako spotřebitel energie. Zvláštní pozornost je soustředěna na spotřebu tekutých alternativních paliv. Závěrem je hodnoceno zemědělství z hlediska perspektivy v období po vstupu do EU. V příloze je
uveden příklad energetického auditu v zemědělství.
2002, 0 kB, Helena Součková

Program reprodukce majetku a investice do úspor energie

Publikace předkládá analýzu jednotlivých kroků přípravy a realizace projektů energetických úspor se zaměřením na projekty realizované metodou/službou Energy Performance Contracting (EPC) a Energy Contracting (EC), nazývané v EU jako financování třetí stranou. Společnosti, které tento typ služeb nabízejí, se nazývají často firmami energetických služeb. Obě uvedené metody umožňují soukromé investování do majetku státu s následným postupným splácením technického zhodnocení předmětného díla.
2002, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Příprava a energetická koncepce malého územního celku

Tato příručka má sloužit jako možný návod pro zpracování koncepce návrhů koordinovaných opatření na snižování energetické zátěže a tím šetrných ekologických dopadů na krajinu – „Energetické koncepce malého územního
celku“.
2002, 0 kB, EUPRI

Příručka energetické řízení pro veřejné dopravce

Tato příručka je zaměřena na rozvoj efektivního programu energetického řízení v organizacích veřejné dopravy. Možná již máte takovýto program k dispozici, v takovém případě Vám příručka může posloužit pro hodnocení činnosti v minulosti a inspirovat pro postup v budoucnu. Pokud jste se začali zamýšlet nad využitím energie nedávno, příručka Vám může vhodně posloužit jako stručný návod “jak do toho“.
2002, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Racionalizace využití dříví

Význam využití dřevního odpadu bude nabývat stále na významu a lze oprávněně očekávat nárůst využití biomasy na bázi dřevní hmoty. Při sledování zemědělské politiky vystupují stále více do popředí agroenvironmentální otázky, mezi něž řadíme i zalesňování zemědělské půdy. Na základě Nařízení Evropské Komise č. 2080/92 bylo více jak 500 tis. ha zemědělské půdy v EU zalesněno, z toho 238 112 ha ve Španělsku, a v dalších třech zemích tj. Velká Británie, Irsko a Portugalsko zalesnily více jak 50 tis. ha zemědělských půd.
2002, 0 kB, Helena Součková

Stlačený vzduch - snižování energetické náročnosti

Účelem této práce je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství o vybraných výrobách v odvětvích našeho průmyslu s nejčastěji se vyskytujícími technologickými zařízeními, z hlediska energetických spotřeb a způsobů získávání energetických úspor. Jedná se o technologie, které jsou nejen hospodářsky významné, ale taky stále s vysokou energetickou náročností.
2002, 0 kB, RAEN

Technické řešení energeticky úsporných dřevostaveb

Cílem publikace je poskytnout ucelené informace o stavbách s nosnou konstrukcí ze dřeva.
2002, 0 kB, Ladislav Bukovský a kol.

Úspory elektrické energie na veřejné osvětlení

Cílem příručky je orientace uživatele při výběru světelných zdrojů a svítidel při zachování požadavků technických norem a hygienických předpisů. Optimální světelný zdroj , svítidlo a osvětlovací soustava provozovaná a řízená s využitím nejnovějších poznatků přináší úspory ve výši 40 ÷ 70% ve srovnání s provozováním stávajících osvětlovacích
2002, 0 kB, Česká společnost pro osvětlování

Vstupní údaje průmyslového objektu

Účelem tohoto produktu je stanovení těch vstupních údajů, které jsou potřebné pro správný a úplný popis současného stavu, možnost stanovení jeho úrovně, jakož i analýzu energetického hospodářství a jeho komponentů v auditovaném průmyslovém objektu.
2002, 0 kB, RAEN

Vyhodnocování efektivnosti kogeneračních jednotek

Nástroj je pomůckou pro vyhodnocení jednoho typického případu nasazení kogenerační jednotky - předpokládá se existující kotelna a investor se rozhoduje, zda má část kotlů nahradit kogeneračními jednotkami.
2002, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Zásobení teplem maléhé sídlištního celku

Účelem této publikace je rozbor a zhodnocení celého tepelného hospodářství pro zásobení bytových domů na malém sídlišti. Zde popisovaný stav (výchozí i po zateplení) vychází z reality a závěrů energetických auditů bytových domů v lokalitě Podlesí ve Valašském Meziříčí. Ovšem uvedené řešení, tj. vlastní bloková kotelna pro skupinu bytových domů, je v ČR, zejména v menších městech, velmi rozšířené. Řešení je zpracováno tak, aby závěry bylo možno aplikovat i v jiných obdobných případech.
2002, 0 kB, Miroslav Škarpa a kol.

Ekonomické posuzování energeticky úsporných opatření v budovách

Příručka a katalog technických řešení.
2001, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Environmentální hodnocení energeticky úsporných projektů pro energetické auditory

Publikace se zabývá problematikou ochrany ovzduší před emisemi produkovanými v energetických zařízeních. Vedle spalování paliv v energetických zařízeních se zabývá, v souladu se světovými trendy, i ochranou ovzduší před
emisemi ze spaloven odpadů.
2001, 0 kB, Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Hodnocení přínosů energetických auditů

Výstupem produktu je návrh seznamu závazně sledovaných údajů o energetických auditech, návrh seznamu hodnotících ukazatelů a metodiky jejich výpočtu a návrh doporučených či mezních hodnot těchto ukazatelů.
2001, 0 kB, SRCI CS

Informační listy

Informační listy demonstračních projektů na využití OZE.
2001, 0 kB, RAEN

Katalog klíčových hodnot budov

Publikace obsahuje klíčové hodnoty potřeby tepla pro rodinné domy, bytové domy vícepodlažní postavené
v tradiční technologii a panelové domy, školní budovy a budovy pro administrativu, výstavnictví a ubytování.
2001, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Katalog modelových řešení budov při spotřebě tepla

Publikace je zpracována v návaznosti na zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášku č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Kritériem ve vyhlášce je měrná spotřeba tepelné energie za otopné období v kWh/m3.a, která hodnotí budovu jako celek se zahrnutím vlivu objemového a geometrického řešení. Cílem publikace je posouzení nutných opatření ve stavební konstrukci budovy pro splnění požadavků výše uvedené vyhlášky pro různé typy budov postavené v různých časových obdobích.
2001, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Katalogové listy - nízkoenergetické rodinné domy

Katalog nízkoenergetických rodinných domů podpořených dotací České energetické agentury. V rámci rpjektu bylo provedeno posouzení energetiky domů výpořtem i měřením spotřeby energií.
2001, 0 kB, EkoWATT

Klimatologické údaje do I. pol 2001

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie. Cílem publikace je předložení objektivních klimatických údajů za rok 2000 a první pololetí roku 2001, umožňující kontrolu potřeby tepla. Je vhodná pro hodnocení demonstračních projektů a zpracování energetických auditů, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti opatření ke snížení provozní energetické náročnosti budov, pro vyhodnocování efektivnosti využívání energie a pro zpracování energetických pasportů budov.
2001, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Koncepce energetického systému zásobování energií

Předkládaný produkt je určen auditorům pro posouzení koncepcí energetických systémů zásobování energií jednotlivých objektů. Jak je stanoveno příslušnou legislativou je cílem auditu navrhnout opatření ke snížení spotřeby energie v auditovaném objektu. Tyto návrhy jsou zpracovány ve variantách, jsou vyhodnoceny výše nalezených možností úspor, stanoveny jejich ekonomické efektivnosti a vliv na životní prostředí.
2001, 0 kB, RAEN

Metodika financování projektů

Metody financování energetických projektů.
2001, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Možnosti rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla v české části Euroregionu Nisa

Cílem této informační brožury je seznámit zástupce Euroregionu Nisa, státní správy a samosprávy, energetické poradce, dodavatele a spotřebitele energie a další zainteresované subjekty s možnostmi a přínosy využití kombinované výroby elektřiny a tepla v Euroregionu Nisa.
2001, 0 kB, SRCI CS s.r.o., Power Service s.r.o.

Program pro porovnání cen tepla na vytápění rodinných domů s použitím různých druhů paliv a zdrojů tepla

Nástroj byl zpracován s cílem vytvořit nástroj, který by sloužil jak pro odborníky tak pro ostatní širokou veřejnost jako podkladový materiál pro kvalifikované rozhodování při volbě druhu paliva při výstavbě nových, nebo rekonstrukci stávajících systémů vytápění rodinných domů.
2001, 0 kB, RAEN

Příručka pro zadavatele územní energetické koncepce

Příručka si klade za cíl napomoci pracovníkům státní správy a samospráv v lepší orientaci v problematice zpracování vysoce odborné činnosti jakou bezesporu územní energetická koncepce je a jejíž povinnost pořízení ukládá §4 zákona pro kraje a statutární města. Obce mají rovněž možnost takovouto dokumentaci pořizovat.
2001, 0 kB, Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Souhrn možných opatření ke snižování spotřeby energie v rámci územních energetických koncepcí

Materiál by měl pomoci při zpracování energetických koncepcí regionů, měst a obcí při zvažování možných cest vedoucích k energeticky úsporným opatřením.
2001, 0 kB, EUPRI

Systém řízení vytápění - software pro školy

Příručka k softwaru - Systém je primárně určen pro řízení vytápění objektů. Jeho úkolem je sledovat teplotu, veličiny které ji ovlivňují a nastavit topnou soustavu, aby bylo dosaženo hodnot nastavených (teploty) uživateli. Protože systém hodnoty uchovává a dále statisticky zpracovává je možné jej použít i ke sledování účinnosti systému.
2001, 0 kB, Stavoprojekta

Tepelná čerpadla

Tato publikace byla zpracována za finanční podpory ČEA a má sloužit k doplnění informace o tepelných čerpadlech v publikacích ČEA jíž obsažených. Je určena pro poradenství a tomu je přizpůsoben i rozsah výkladu. Jsou zde uvedeny principy a příklady, ze kterých je možné odvodit závěry.

2001, 0 kB, Veneta Zlatareva

Účinnost a energetické ztráty kotlů

Účelem tohoto produktu je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství s dosavadními praktickými zkušenostmi, které souvisí s návrhy a provozováním kotlů s kondenzací spalin pro různé případy technického použití v praxi. Při správném využívání (projekt, instalace, provoz) jsou kondenzační kotle významným přínosem pro úspory energie.
2001, 0 kB, RAEN

Využití biomasy v obcích

Studie navazuje ideově na dříve zpracovanou studii Využití biomasy pro energetické účely. Jejím hlavním zaměřením je seznámit zájemce zejména z řad orgánů místní správy a i ostatních zájemců s praktickým možnostmi při využívání biomasy pro centrální vytápění obcí, nebo menších sídlištních celků.
2001, 0 kB, RAEN

Využití bioplynu v zemědělství

Cílem příručky je poskytnout střediskům EKIS podklady pro vyšší využití potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje pro bioplynové stanice. V příručce jsou zpracovány vzorové příklady bioplynových stanic v ČR a v zahraničí. V příručce jsou uvedeny jednotlivé podklady pro propočty bioplynu v zemědělství ve vazbě na komodity živočišné výroby s produkcí vedlejších odpadních zdrojů v členění podle okresů a krajů.
2001, 0 kB, Helena Součková

Využití kapalných paliv z biomasy

Využití kapalných paliv z biomasy v dopravě.
2001, 0 kB, RAEN

Aktualizace modelu GEMIS

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek www.oeko.de/service/gemis.
2000, CityPlan spol. s r.o.

Alternativní zdroje a úspory energie - základní nástroj trvale udržitelného rozvoje

Publikace pojednává o problematice využití alternativních zdrojů energie obecně a s ohledem na reálnost jejich aplikace v průmyslu a terciární sféře. Samostatně bude diskutována otázka ekonomické výhodnosti a konkurenceschopnosti těchto systémů se systémy klasickými, využívající prvotní energetické zdroje.
2000, 0 kB, Miroslav Mareš, Roman Povýšil

Audity & benchmarking v průmyslu

Produkt je součástí řešení projektu programu SAVE Evropské komise pro rok 1999 „Program energetického benchmarkingu a auditů v České a Slovenské republice“, jehož cílem je stanovení ukazatelů, které umožní provést porovnání energetické náročnosti vybraných technologických procesů či výrob v ČR, SR a v zemích EU.
2000, 0 kB, March Consulting, spol. s r. o.

Energetický management municipalit

Produkt, jehož širší název je “Podpora energetického. managementu a realizace programů energetických úspor na úrovni municipalit“, navazuje na projekt analýzy legislativních a institucionálních podmínek energetického řízení na úrovni místní správy, ve kterém byla analyzována činnost místních orgánů v oblasti přenesené působnosti, t.j. při výkonu státní správy a doporučeny způsoby zkvalitnění energetického řízení na úrovni měst a obcí.
2000, 0 kB, March Consulting, spol. s r. o.

Energetický management regionálních systémů zásobování energií

Důležitou součástí územní energetické koncepce je návrh managementu energetického systému zásobujícího předmětný územní obvod energií. Věcný obsah této závěrečné fáze územní energetické koncepce je však v praxi chápán nejednotně a především nekomplexně.
2000, 0 kB, Roman Povýšil a Miroslav Mareš

Externality obnovitelných zdrojů energie

Účelem práce je zhodnotit dopady výroby energie a tepla, na bázi obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí, cestou kvantifikace tzv. externalit.
2000, 0 kB, VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o.

Externality úspor energií

Účelem práce bylo zhodnotit přínos realizace realizovaných projektů úspory paliv a energie z hlediska jejich přínosu k ochraně životního prostředí. Byl vybrán soubor 13 projektů realizovaných v letech 1997 až 1999. Z tohoto souboru bylo vytipováno 9 „technologií“ úspor paliv a energie a hodnocena jejich ekologická efektivnost cestou úspory tzv. externalit.
2000, 0 kB, VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o.

Informační brožura pro uživatele energetických koncepcí a akčních programů

Cílem této metodické pomůcky je Stanovit zásady pro hodnocení výstupů energetických konceptů, Metodické vyřešení nadstavby nad zpracovanými energetickými koncepcemi, aby mohly být údaje v co nejširší míře využívány, Navržení technicko-ekonomického vyhodnocení dopadů realizace navržených doporučení včetně hlediska společenské efektivnosti, Posílení vazby energetických konceptů na další rozvojové dokumenty a aktivity v daném území.
2000, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Tento materiál seznamuje s principy integrované prevence a omezování znečištění a popisuje s tím spojené energetické aspekty.
2000, 0 kB, March Consulting, spol. s r. o.

Komplexní hodnocení variant zásobování územních obvodů energií

Komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému je složitý rozhodovací proces o optimální variantě budoucího způsobu výroby , distribuce a užití energie v územním obvodu.Toto komplexní hodnocení zahrnuje rozhodování pomocí více kritérií respektujících zejména ekologické a ekonomické cíle. Výběr dílčích rozhodovacích kritérií vychází z cílů státní ekologické a energetické koncepce a cílů pořizovatele ÚEK.
2000, 0 kB, Roman Povýšil a Miroslav Mareš

Manuál pro zpracovatele energetických koncepcí a akčních programů

Cílem této metodické pomůcky je: Metodické vyřešení nadstavby nad zpracovanými energetickými koncepcemi, aby
mohly být údaje v co nejširší míře využívány, Navržení technicko-ekonomického vyhodnocení dopadů realizace navržených doporučení včetně hlediska společenské efektivnosti, Posílení vazby energetických konceptů na další rozvojové dokumenty a aktivity v daném území.
2000, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Metodický postup výpočtu energetické náročnosti produkce průmyslového podniku

Vypracovaný produkt si kladl za cíl vysvětlit podstatu problému, definování základních pojmů energetické náročnosti a stanovení postupových kroků při výpočtu energetické náročnosti průmyslové produkce.
2000, 0 kB, Miroslav Mareš, Roman Povýšil, Milan Jäger

Metodika vyhodnocení a aktualizací územních energetických koncepcí a akčních plánů

Produkt se tématicky zařazuje do souboru publikační řady ČEA pro rok 2000 Technické a ekonomické podklady pro zpracování energetických koncepcí měst a obcí. Doplňuje metodiku jejich zpracování o výstupy nutné pro vyhodnocení dopadů navržené energetické koncepce na životní úroveň regionu a zejména vlastní provádění vyhodnocení.
2000, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti obnovitelných zdrojů energie

Zpracování jednotlivých metod hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování, např. územních energetických konceptů. Cílem práce je
ucelená metodika hodnocení pro jednotlivé OZE a pro různé stupně a potřeby využití.
2000, 0 kB, EkoWATT

Modernizace zdravotně technických instalací

Publikace se věnuje zajišťování a návrhu opatření k úspoře tepla a vody při provádění modernizace zdravotně technických instalací. Publikace volně navazuje na dříve vydanou publikaci Modernizace tepelných soustav v
bytových objektech. V souvislosti s popisem tepelných soustav je v této publikaci podrobný popis návrhu zařízení pro ohřívání teplé vody, které má jako zdroj tepla teplonosné medium ze soustavy ústředního vytápění.
2000, 0 kB, Cech topenářů a instalatérů

Návrh a provoz kogeneračních jednotek

Příručka je stručnou vstupní informací pro navrhovatele, projektanty a provozovatele kogeneračních jednotek s plynovými motory. Jedná se o energetické zdroje pro kombinovanou výrobu tepla a el. energie o jmenovitém výkonu řádově desítek kilowat až jednotek megawat elektrického i tepelného výkonu s dodávkou tepla v teplé nebo horké vodě.
2000, 0 kB, RAEN

Palivové články

Princip a využití palivových článků
2000, 0 kB, RAEN

Principy a zásady stanovení územní energetické bilance

Energetická bilance má komplexní vypovídací schopnost o stupni efektivnosti využívání všech forem energie ve sledovaném systému. Z těchto důvodů je nezbytné, aby energetická bilance byla jedním z hlavních výsledků analýzy stávajícího stavu územního obvodu při tvorbě územní energetické koncepce.
2000, 0 kB, Miroslav Mareš, Roman Povýšil, Milan Jäger

Příručka pro zadavatele energetických koncepcí a akčních programů

Cílem této metodické pomůcky je Stanovit zásady pro hodnocení výstupů energetických konceptů, Metodické vyřešení nadstavby nad zpracovanými energetickými koncepcemi, aby mohly být údaje v co nejširší míře využívány, Navržení technicko-ekonomického vyhodnocení dopadů realizace navržených doporučení včetně hlediska společenské efektivnosti, Posílení vazby energetických konceptů na další rozvojové dokumenty a aktivity v daném území.
2000, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Příručky energetického řízení pro místní správu

Metodické listy energetického řízení pro obce.
2000, 0 kB

SAPARD a využití biomasy k vytápění

Cílem příručky je seznámit střediska EKIS s problematikou využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie ve venkovském prostoru s financováním pomocí předvstupního programu SAPARD. Obsahuje řadu podkladů o teoretickém potenciálu biomasy z resortu zemědělství jsou rozpracovány do úrovně NUTS 4 tj. do okresů. Příručka si klade za cíl poskytnout zpracovatelům reálný podklad pro hodnocení energetických územních studií na úrovni okresu a sídel a upozorňuje na změny v českém zemědělství v předvstupním období a po období vstupu do EU u hlavních plodin pro energetické využití.
2000, 0 kB, Helena Součková

Sborník technických řešení malých vodních elektráren

Sborník technických řešení malých vodních elektráren.
2000, 0 kB, Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Snižování energetické náročnosti v odvětví průmyslu zpracování dřeva

Účelem tohoto produktu je blíže seznámit pracovníky energetického poradenství, energetické auditory a průmyslové managementy, kteří jsou zaměřeni na vybraná, energeticky náročná, výrobní odvětví našeho průmyslu z pohledu snižování spotřeb energie a způsobů získávání energetických úspor, především však se specifickou profesní orientací
na odvětví průmyslu zpracování dřeva.
2000, 0 kB, RAEN

Souhrnné podklady pro využití obnovitelných zdrojů energie pro energetickou koncepci regionů, měst a obcí

Účelem zpracování předkládaného produktu je poskytnout v rámci České energetické agentury střediskům EKIS a odpovědným pracovníkům regionů, měst a obcí souhrnné podkladové materiály o obnovitelných zdrojích energie.
2000, 0 kB, Karel Trnobranský, Marie Valentová, René Dufour

Školy v regionu Severní Moravy - Blokopanelové stavební soustavy (část C)

Blokopanelové stavby patří k nejstarším aplikacím průmyslově vyráběných stavebních dílců nosných konstrukcí v naší poválečné bytové a částečně i občanské výstavbě.
2000, 0 kB, Therm-Consult

Školy v regionu Severní Moravy - Montovaný železobetonový skelet MS-OB (část B)

Konstrukční soustava MS-OB je montovaný železobetonový skelet, kde rámovou konstrukci tvoří budˇ v příčném nebo v podélném směru sloupy čtvercového průřezu a na nich jsou uloženy plošné průvlaky.
2000, 0 kB, Therm-Consult

Školy v regionu Severní Moravy - Stavební soustava KORD (část A)

Stavební soustava KORD vznikla na konci šesté dekády minulého století v rámci celkového trendu zařazení „odlehčených stavebních systémů“ do výstavby, jako požadovaný doplněk u nás do této doby převážně používané těžké silikátové prefabrikace ( viz též další dvě hodnocené stavební soustavy ). V postupně zdokonalovaných dílčích modifikacích některých doplňkových konstrukcí se v České i Slovenské republice používala ve větším rozsahu prakticky
od roku 1970 až do roku 1991.
2000, 0 kB, Therm-Consult

Typový projekt kogenerace pro bytový sektor

Popis projektu včetně technického řešení a financování.
2000, 0 kB, SRCI CS

Typový projekt kogenerace pro malé provozovny v průmyslu

Popis projektu včetně technického řešení a financování.
2000, 0 kB, SRCI CS

Typový projekt kogenerace pro organizační složky státu a příspěvkové organizace

2000, 0 kB, SRCI CS

Typový projekt kogenerace pro průmyslové podniky

Popis projektu včetně technického řešení a financování.
2000, 0 kB, SRCI CS

Typový projekt kogenerace pro sektor komerčních služeb

Popis projektu včetně technického řešení a financování.
2000, 0 kB, SRCI CS

Uplatnění metody integrovaného plánování zdrojů v územních energetických koncepcích

Publikace určená pracovníkům krajských, okresních a municipálních úřadů v orientaci v této problematice a seznámit je s filozofií metody IRP a jejího praktického uplatnění při tvorbě územní energetické koncepce .
2000, 0 kB, Miroslav Mareš, Roman Povýšil, Michal Doležal, Milan Svoboda

Úspory elektrické energie v systémech venkovního veřejného osvětlení

Publikace komplexně informuje o způsobech moderního a úsporného venkovního veřejného osvětlení z hlediska optimalizace spotřeby energie.
2000, 0 kB, Elektrorpojekt

Výběr optimálních lokalit obnovitelných zdrojů energie

Cílem práce je podat základní informace o výběru optimálních lokalit pro využití obnovitelných zdrojů energie v podmínkách ČR. Obnovitelné zdroje energie (dále OZE) jsou zdroje, které pro svoji činnost využívají nevyčerpatelné přírodní zdroje energie.
2000, 0 kB, EkoWATT

Vytápění tepelnými čerpadly

Cílem dokumentu je podat základní informace o možnosti použití tepelných čerpadel pro vytápění rodinných a bytových domů. Oslovit by měl zejména potenciální zákazníky o instalaci tepelných čerpadel, dále pak zpracovatele energetických koncepcí měst a obcí a energetické auditory.
2000, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Výzkum a vývoj úspor a obnovitelných zdrojů energie

Cílem práce je zpracování databáze projektů, podporovaných prostředky státního rozpočtu, s výše uvedeným zaměřením, které byly řešeny v letech 1997 - 2000.
2000, 0 kB, VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o.

Energetický audit komplexu s klasickým energetickým zdrojem

Předkládaná metodická příručka je určena auditorům pro vypracování auditu komplexů s vlastním energetickým zdrojem pro výrobu tepla nebo tepla a elektrické energie.
1999, 0 kB, RAEN

Energeticky úsporné koncepce výstavby a rekonstrukce průmyslových objektů

Cílem této práce je specifikovat základní podmínky pro návrhy energeticky úsporných koncepcí výstavby a rekonstrukce průmyslových objektů při respektování hygienických požadavků na mikroklimatické podmínky.
1999, 0 kB, Projekta, spol s r.o.

Informační listy demonstračních projektů 1999

Informační listy demonstračních energetických projektů podpořených z dotačního programu ČEA.
1999, 0 kB, RAEN

Investování a strategie hospodárného užití energie - 1.část - Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Příručka uvede čitatele jednoduchou a nenáročnou formou do základních principů přípravy projektů v energetice. Pomůže objasnit proč, kdy a jaké je třeba připravit podklady k posouzení zamýšlené investiční akce a jaká kritéria zvolit při rozhodování o její realizaci. Podává informace o účelu a postupu při přípravě studie proveditelnosti a podnikatelského plánu.
1999, 0 kB, SEVEn

Investování a strategie hospodárného užití energie - 2.část - Strategie hospodaření s energií

Studie je věnována strategii hospodaření s energií, které cílem je co největší snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů a snížení dopadů na životní prostředí z energetiky. Hlavní část práce je věnována srovnání různých přístupů a nástrojů, které stát může využít pro podporu zvýšení energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.
1999, 0 kB, SEVEn

Katalog klíčových hodnot budov

Produkt obsahuje klíčové hodnoty potřeby tepla pro rodinné domy, bytové domy vícepodlažní postavené v
tradiční technologii a panelové domy, školní budovy a budovy pro zdravotnická zařízení.
1999, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Katalog opatření ke snížení energetické náročnosti - Uživatelská příručka

Cílem práce je posílit informační bázi středisek EKIS a poskytnout jim základní nástroj pro shromažďování
a vyhodnocování informací a dat o energeticky úsporných opatřeních.
1999, 0 kB, SRCI CS

Katalogový list projektu: Využití druhotných energetických zdrojů v systém zásbování závodu Korado teplem

V roce 1998 byl uveden do provozu jeden z největších výrobních systémů v posledním období – Nový závod KORADO v České Třebové, který se zabývá výrobou radiátorů. Ve zpracovaném katalogovém listu je uvedena koncepce řešení a provedeno porovnání s „klasickým“ původním řešením, které nepředpokládalo využití druhotných energetických
zdrojů.
1999, 0 kB, Projekta, spol s r.o.

Klimatologické údaje - podklady pro hodnocení projektů

Publikace obsahuje podklady pro hodnocení demonstračních projektů a zpracování energetických auditů, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti opatření ke snížení provozní energetické náročnosti budov a pro zpracování energetických pasportů budov.
1999, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Metodika tvorby územních energetických koncepcí

Metodická příručka pro zpracování územních energetických koncepcí, která je určena pro všechny, jejichž odpovědností či
zájmem je úspěšný a harmonický rozvoj regionu, města či obce v oblasti zásobování a užití paliv a energie. Jejím cílem je uchránit vás před nadbytečnými informacemi z oblasti teorie zpracování ÚEK a pomoci vám při jejím pořizování a následném prosazování v praxi.
1999, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Příručka lineárního bilančního modelu GEMIS CZ - aktualizované vydání

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek <a href="http://www.oeko.de/service/gemis/" target="_blank">www.oeko.de/service/gemis</a>.
1999, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Příručka pro regionální využití biomasy

Publikace navazuje na dříve vydané příručky "Využití biomasy pro energetické účely", ČEA 1997, "Kombinované energetické systémy s využitím obnovitelných zdrojů energie", ČEA 1997 a "Energetické využívání dřevních odpadů", ČEA 1998. Tato příručka je věnována praktickému využití biomasy na regionální úrovni.
1999, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Příručka pro regionální využití kogeneračních zdrojů

Pricipy kogenerace a uplatnění v praxi pro regionální využití.
1999, 0 kB, RAEN, CityPlan spol. s r.o.

Rostliny pro energetické účely

Publikace seznamuje čtenáře s rostlinami vhodnými pro cílené pěstování k energetickým účelům, s možností jejich následného využívání pro přímé spalování. Jednotlivé druhy rostlin jsou rozděleny do skupin, na jednoleté a víceleté, či vytrvalé. Jsou zde uvedeny veškeré dosud známé druhy, i když není ještě u všech dokonale vypracována jejich pěstitelská technologie, neboť i tyto dílčí poznatky jsou důležitými podklady pro další nezbytné doplňování zkušeností v zájmu urychleného rozvoje „fytoenergetiky“.
1999, 0 kB, Vlasta Petříková

Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích

Sborník doporučených technických řešení energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích občanských budov je jedním z nástrojů pro podporu poradenství v oblasti energeticky vědomého provozu budov. Může usnadnit místní správě a provozovatelům orientaci v různých přístupech ke snižování spotřeby energie a ukázat v čem úsporné
možnosti spočívají a za jakých okolností lze úspor dosáhnout.
1999, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů

Účelem této práce je poukázat na zvýšení možností uplatnění zdrojů elektrické energie, šetrných k životnímu prostředí, jako je např. kogenerace, v provozu elektrizační soustavy (ES) a zejména pak ukázat na možnost vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů, využitelného pro dodávku určitých služeb a ne jen dodávku elektřiny. V dalším popisu se proto zaměřujeme zejména na kogenerační zdroje, vyrábějící vedle elektřiny také teplo, užívané k vytápění a k chlazení (trigenerace).
1999, 0 kB, EuroEnergy s. r. o.

Snižování energetické náročnosti v provozu plaveckých bazénů

Účelem tohoto produktu ČEA je vymezit základní problémy spojené s efektivním zabezpečením energetických potřeb plaveckých bazénů.
1999, 0 kB, Projekta, spol s r.o.

Účtování dodávek tepla a TUV v domech a bytech

Následující metodický materiál byl zpracován pro potřeby České energetické agentury s cílem popsat a zdokumentovat současné legislativní podmínky účtování nákladů na pořízení tepla a teplé užitkové vody (TUV) na konečné spotřebitele.
1999, 0 kB, DEAS s.r.o.

Vyhodnocení přínosu progresivních technických řešení

Vyhodnocení demonstračních projektů realizovaných se státní podporou - Programy ČEA 1997
1999, 0 kB, Energetická sekce
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect