MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2017 - 2021

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Novinkou je, že program EFEKT, resp. jeho dva podprogramy (investiční akce = podprogram 1, neinvestiční akce = podprogram 2) bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.
ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ON-LINE ZDE

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS . Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti o dotaci na EKIS a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit.

Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT 2017-2021 (pdf, 692 kB).


Aktuální výzvy

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2018
2/2018
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2018

Uzávěrka podávání žádostí: 15.12.2017

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Musí být dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ŘÍJNA 2017 DO 15. PROSINCE 2017

PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA VO [pdf, 3.5 MB]
DOPORUČENÁ OSVĚTLOVACÍ PŘÍRUČKA PRO VO V OBCÍCH [pdf, 3.5 MB]
Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2018
3/2018
KURZY, SEMINÁŘE 2018

Uzávěrka podávání žádostí: 15.12.2017

Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Předmětem dotace je organizování kurzů a seminářů. Dotace smí být použita pouze na organizaci akce.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ŘÍJNA 2017 DO 15. PROSINCE 2017.

PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA SEMINÁŘE [pdf, 2.6 MB]
Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2018
4/2018
PUBLIKACE 2018

Uzávěrka podávání žádostí: 15.12.2017

Dotace je určena na vydání publikace, příručky, informačních materiálů, podkladů a nástrojů v oblasti úspor energie.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ŘÍJNA 2017 DO 15. PROSINCE 2017.

PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA PUBLIKACE [pdf, 4.2 MB]
Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2018
5/2018
ENERGETICKÝ MANAGEMENT 2018

Uzávěrka podávání žádostí: 15.12.2017

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ŘÍJNA 2017 DO 15. PROSINCE 2017

PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA EN. MANAGEMENT [pdf, 3.6 MB]
Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešených metodou EPC
6/2018
VHODNOST METODY EPC 2018

Uzávěrka podávání žádostí: 15.12.2017

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 9. ŘÍJNA DO 15. PROSINCE 2017.

Zpracování územní energetické koncepce 2018
8/2018
ENERGETICKÁ KONCEPCE 2018

Uzávěrka podávání žádostí: 15.12.2017

Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ŘÍJNA 2017 DO 15. PROSINCE 2017

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018
9/2018
PŘÍPRAVA ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE 2018

Uzávěrka podávání žádostí: 20.10.2018

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2018 DO 20. ŘÍJNA 2018

PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA ENERG. ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE [pdf, 3.5 MB]


Aktivity programu

 AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
tis. Kč%
PODPROGRAM 1
  1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2018 MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec 20005015.12.2017
  1B Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla soc. a zdrav. zařízení, kraj, MČ, obec, školská právnická osoba, příspěvková organizace 200050VÝZVA NEBUDE V ROCE 2018 VYPSÁNA
  1C Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC soc. a zdrav. zařízení, kraj, MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec, školská právnická osoba, organizační složka státu, příspěvková organizace 200050VÝZVA NEBUDE V ROCE 2018 VYPSÁNA
  1D Specifické a pilotní projekty Podle znění výzvy 500090Podle znění výzvy. VÝZVA DOSUD NEBYLA VYPSÁNA
PODPROGRAM 2
  2A Energetická konzultační a informační střediska 2018 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, obec, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob, zájmové sdružení, a pod. 30010031.10.2017
  2B Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2018 akciová společnost, komora, spolek, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, sdružení právnických osob akce s vložným 40/den;

akce bez vložného 80/den
akce s vložným 50

akce bez vložného 90
15.12.2017
  2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2018 akciová společnost, komora, spolek, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob 2007015.12.2017
  2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2018 kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 10 tisíc obyvatel 5007015.12.2017
  2E Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešených metodou EPC kraj, MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, státní podnik, obec, školská právnická osoba, organizační složka státu, příspěvková organizace, veřejné nezisk. zdravotní ústaní zdravotnocká zařízení 20070Podle znění výzvy
  2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů vlastníci rodinných domů 30

vlastníci bytových domů 50

vlastníci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci objektů pro podnikatelské účely 200
70Podle znění výzvy.
  2G Zpracování územní energetické koncepce 2018 kraj, statutární město, Praha kraje a Praha 800

statutární města 400
5015.12.2017
  2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce kraj, statutární město, Praha kraje a Praha 200

statutární města 100
50VÝZVA NEBUDE V ROCE 2018 VYPSÁNA
  2I Pilotní projekty, projekty vzdělávání a studie komora, spolek, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob, podnikající právnická osoba tuzemská, vysoká škola, 500090Podle znění výzvy

SpravujeMinisterstvo průmyslu a obchodu
WWWhttp://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/

Vzorové žádosti a přílohy 

__PROGRAM EFEKT 2017-2021 v plném znění [pdf, 548 kB]
příloha č.19 - Čestné prohlášení o podpoře de minimis [docx, 27.5 kB]
Příloha č.3 - čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu [docx, 14.6 kB]
příloha č. 2 - čestné prohlášení o veřejné zakázce [doc, 15 kB]
příloha č. 33 - Čestné prohlášeni o DPH
příloha č. 17 - čestné prohlášení o poradcích [doc, 15 kB]
příloha č. 27 - popis stavu a popis návrhu realizace opatření" [doc, 414 kB]
Příloha č. 31 - seznam poradců EKIS [xlsx, 15 kB]
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2B – Kurz, seminář
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2C – Publikace
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2D – Management
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2E – Posouzení vhodnosti EPC
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2G – ÚEK
__METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ [pdf, 1262 kB]
__METODICKÝ POKYN K ENERGETICKÉMU POSUDKU PRO ŽADATELE O DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ [pdf, 2,3 MB]
__DOPORUČENÁ OSVĚTLOVACÍ PŘÍRUČKA PRO VO V OBCÍCH [pdf, 3,6 MB]
__METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI NA EN. ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE [pdf, 296 kB]
__METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI NA ENERGETICKÝ MANAGEMENT [pdf, 326 kB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na EKIS 2018 [pdf, 4 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na VO [pdf, 3,6 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na seminář 2018 [pdf, 2,7 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na publikace 2018 [pdf, 4,2 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na management 2018 [pdf, 3,7 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na posouzení EPC 2018 [pdf, 4,6 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na en. úsporné projekty se zásadami dobré praxe 2018 [pdf, 3,6 MB]
formulář k vyúčtování dotace - příloha 3A k vyhl. 367/2015 [xlsx, 13 kB]
návrh průběžné a závěrečné zprávy pro ukončení dotačního procesu na VO [docx, 13 kB]

Publikace  

Aktualizace vstupů nákladového optima budov v ČR podle článku 5 směrnice EPBD II

Publikace prezentuje odborné veřejnosti, podnikatelům ve stavebnictví, developerům a pracovníkům příslušných úřadů podílejících se, nebo zodpovědných za transformaci uvedené směrnice do českých právních předpisů, výsledky přepočtu vstupů nákladově optimalizačních výpočtů. Tyto výpočty nákladového optima různých typů budov mají reprezentovat podklad užitý při nastavení výpočtových parametrů a hodnotících kritérií. Publikace by měla zároveň sloužit pro propagaci nákladově optimálního řešení budov pro odbornou veřejnost.
2016, 3.7 MB, SEVEN, STŘEDISKO PRO EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE

ENERGETICKÁ NÁROČNOST GASTROPROVOZŮ A MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIÍ

Cílem tohoto projektu je zmapovat energetickou náročnost gastroprovozů v rámci větších administrativních, případně školních budov a vyhodnotit možnosti úspor energií.

Na celkové spotřebě energie se mohou významně podílet i gastroprovozy (kuchyně a jídelny, kuchyňské spotřebiče a jejich zajištění parametrů vnitřního prostředí). Přesnější údaje o energetické náročnosti gastroprovozů v současné době však v České Republice neexistují. Jejich energetickou náročnost nelze tedy ani přibližně odhadnout, natož pak stanovit možnosti energetických úspor.
2016, 2.9 MB, Ekowatt, z.s.

Energetický management pro veřejnou správu - příručka pro energetické manažery

1. Je nutné vytvářet pozici energetika v organizaci veřejné správy či samosprávy?
2. Jaké jsou požadavky na energetického manažera (Průřez typickým dnem energetického manažera)
3. Jakým způsobem provádět rozúčtování spotřeby energie?
4. Jak stanovit optimální odběrný diagram?
5. Jak provádět optimalizaci OM?
6. Jak správně připravit projekt rekonstrukce s ohledem na budoucí provozní náklady po technické stránce?
7. Jak připravit parametry zadávací dokumentace pro zohlednění provozních nákladů?
8. Pomůže v běžné praxi správců budov, investičních techniků a je nezbytnou pomůckou pro energetické manažery.
9. Elektronická podoba publikace umožnuje jednoduše pomocí odkazů přistoupit k podrobnějším informacím u jednotlivých témat.
2016, 14 MB, Porsenna, o.p.s.

KLIMATOLOGICKÁ DATA 07/2015 AŽ 06/2016

Publikace "Klimatgologická data" poslouží energetickým specialistům – auditorům, poradenským střediskům EKIS, energetickým konzultantům a expertům, vlastníkům budov, státní a místní správě, projektantům a podnikatelům. Publikace navazuje na předchozí řadu publikací, sumarizuje je a rozšiřuje je o nová data, a to jak v oblasti průměrných denních teplot, tak i v oblasti globálního slunečního záření.
2016, 3.2 MB, Asociace energetických specialistů, z.s.

Opatření proti energetické chudobě v ČR

Hlavním cílem studie je návrh možných opatření proti energetické chudobě v ČR, a to včetně návrhu programu podpory, nebo modifikace stávajícího, tak aby přispěl k redukci energetické chudoby, která se stává stále naléhavějším tématem.
2016, 3 MB, SEVEN

Aktuality 

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect