MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Grantový projekt ELENA

O ELENA

ELENA (European Local ENergy Assistance) je společná iniciativa Evropské investiční banky a Evropské komise v rámci programu Horizont 2020. Nástroj ELENA byl založen v roce 2009 byla z něj poskytnuta podpora EU ve výši více než 180 milionů EUR, čímž byly mobilizovány investice v odhadované výši přibližně 6,6 miliardy EUR (ke konci roku 2019).

ELENA podporuje veřejné a soukromé subjekty, jako jsou místní nebo vnitrostátní orgány, energetické agentury a finanční instituce, při plánování a realizaci udržitelných a životaschopných energetických a dopravních projektů. Činí tak poskytováním tolik potřebných dalších pracovníků, externích odborných znalostí pro energetické audity nebo poradenství v oblasti financování.   

Iniciativa pomáhá dosáhnout úspor energie a nákladů a zároveň zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, což v konečném důsledku povede ke snížení emisí skleníkových plynů. 

Více o principech ELENA se dozvíte na stránkách Evropské investiční banky 

 

Projekt ELENA Ministerstva průmyslu a obchodu

Jednou z oblastí s významným potenciálem na snižování spotřeby energie je oblast snižování energetické náročnosti fondu budov ČR. Vzhledem k tomu, že dle směrnice 2012/27/EU by měl jít v oblasti renovací budov stát příkladem, zaměřilo MPO v roce 2020 úsilí na podporu právě této oblasti, tzn. renovace budov ve vlastnictví organizačních složek státu (OSS).

Z odborných zjištění totiž vyplývá, že OSS odkládají energeticky úsporné projekty z důvodu nedostačujících personálních kapacit pro jejich přípravu. Zároveň se v tomto přístupu promítají dlouhodobá očekávání OSS ve formě zpřístupnění adekvátních dotačních nástrojů pomáhajících s přípravnou i realizační fází energeticky úsporných projektů.

Za účelem zmírnění těchto bariér a většího motivování OSS k renovacím MPO zažádalo o prostředky na podporu projektové přípravy renovačních projektů OSS a uzavřelo s účinností k 1. lednu 2021 smlouvu na grantový projekt ELENA s Evropskou investiční bankou. V současné době probíhá výběr budov vhodných k podpoře z tohoto projektu. 

 

Pro koho je projekt určen

Grantový projekt ELENA zaštítěný MPO je určen pro organizační složky státu (OSS), vyjma budov zařazených do renovací dle čl.5 směrnice 2012/27/EU. Jedná se o nástroj k zajištění přípravné fáze projektů renovací státních budov, které ve svém důsledku povedou ke snížení energetické náročnosti budov.

 

Alokace prostředků a financování

V rámci projektu ELENA se je alokováno na období 2021 - 2023 2 mil. EUR. 

  • Projekt ELENA zaštítěný MPO financuje ze 100 % předprojektovou přípravu v rámci vymezených služeb pro OSS.
  • Cílem projektu je poskytnout odbornou kapacitu pro přípravnou fázi projektu ELENA.

 

Okruh podporovaných služeb

Grantový projekt ELENA dokáže zajistit pro budovu ve vlastnictví OSS následující služby: 

  • Kompletní projektovou dokumentaci, a to včetně studie proveditelnosti a energetického posudku pro určenou budovu OSS;

  • Přípravu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na realizátora energeticky úsporných opatření vč. odborných konzultací a asistence při administraci veřejné zakázky.

 

Potřebujete bližší informace? Obraťte se na naše projektové manažerky

Ing. Lenka Viktorová Ing. Julie Čermáková
projektová manažerka projektová manažerka
224 852 384 224 853 573
viktorova@mpo.cz cermakova@mpo.cz