Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Strategické dokumenty

Státní energetické koncepce

Státní energetická koncepce (SEK) je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v nakládání s energií, v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo. Je zastřešujícím dokumentem pro českou energetiku s jasně artikulovanými prioritami a strategickými záměry státu v tomto sektoru a má poskytovat investorům, občanům a státní správě stabilitu v dlouhodobém měřítku. SEK je přijímán na období 25 let a v roce 2022 se očekává jeho aktualizace.

SEK 2015 identifikuje pět strategických priorit, které mají přispět k plnění vrcholových cílů a mezi kterými figuruje i zvyšování energetické účinnosti. Celkový výčet priorit:

  1. vyvážený mix primárních energetických zdrojů i zdrojů výroby elektřiny založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů, udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv a udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie;
  2. zvyšování energetické účinnosti národního hospodářství;
  3. rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU;
  4. podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence v oblasti energetiky;
  5. zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.

Statní energetické koncepce je ke stažení zde.

 

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (VPEK) sestává z výčtu cílů a politik pěti dimenzí energetické unie na období 2021-2030 s výhledem do roku 2050, takové politiky jsou snižování emisí uhlíku, energetická účinnost, energetická bezpečnost, vnitřní trh s energií a výzkum, inovace a konkurenceschopnost.

VPEK tedy v rámci rozměru energetické účinnosti obsahuje popis cílů a závazků do roku 2030, které je ČR povinována splnit a dále opatření a politiky, které k takovému splnění mají dopomoci.

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu je ke stažení zde. 

 

Dlouhodobá strategie renovací budov

Dlouhodobá strategie renovací budov obsahuje zhodnocení fondu budov v ČR v rezidentním a nerezidentním sektoru, metodiku stanovení úspory energie pro modelování scénářů renovace budov, scénáře možného vývoje renovace fondu budov s orientačními milníky pro roky 2030, 2040 a 2050, volbu scénáře vývoje renovace budov naplňovaného Českou republikou v následujícím období, zhodnocení bariér v rezidentním, soukromém i veřejném sektoru a strategii ČR na podporu realizace optimálního scénáře.

Dlouhodobá strategie renovací budov je ke stažení zde. 

 

Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR

Směrnice o energetické účinnosti ukládala členským státům každoročně vypracovat zprávu o pokroku dosaženém při plnění cílů a závazků energetické účinnosti. Zpráva tak každoročně poskytuje základní statistické údaje, sledování pokroku a průběžný nástin plnění cílů a závazků uložených směrnicí o energetické účinnosti do roku 2020.

Zprávy o pokroku jsou ke stažení zde.