Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odborné publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Publikace k tématu 

Publikace

Ekonomika využití šedé vody

Lidská civilizace čelí patrně jedné z největších klimatických krizi ve své historii. Jak velký je podíl lidské činnosti na tomto stavu není zatím zcela jisté, ale s určitostí se dá říci, že růst světové populace a nestřídmé konzumní chování k přírodním zdrojům a životnímu prostředí má zásadní vliv na její průběh.
Vydáno:  2021
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

Energetické šetrné lokality, možnosti úspor a zvyšování efektivity

Publikace se zaměřuje na představení vzorových příkladů zahraničních projektů, které jsou zaměřeny na snižování spotřeby energie. Jedná se o pokrokové příklady z řady Evropských zemí. U každého z řešených projektů je součástí popis provedených opatření, vyčíslení spotřeby energie před a po zavedení opatření a jednotlivé příklady jsou také graficky ilustrovány. Řešeny jsou jednak energetické komunity, nicméně větší důraz je věnován bytovým domům, kancelářským a administrativním budovám a školám. Na představení jednotlivých vzorových projektů navazuje aplikování zahraničních opatření do českého prostředí a vyčíslení potenciálu úspor energie. Detailně je řešený potenciál úspor v kategorii bytových domů, kancelářských a administrativních budov a škol.
Vydáno:  2021
Autor:  EGÚ Brno, a. s.

Kudy tudy na odpady

V úvodní kapitole je čtenář seznámen se změnami v „odpadově" legislativě České republiky, které vstoupily v platnost v roce 2021. Rok 2021 přinesl mnoho změn v odpadové legislativě včetně dvou nových zákonů - č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech) a č. 542/2020 Sb. (zákon o výrobcích s ukončenou životností (zpětný odběr). Aktualizovány byly rovněž prováděcí vyhlášky.

Přímé zjišťování účinnosti kotlů

Publikace „Přímé zjišťování účinnosti kotlů“ se věnuje zejména popisem měření a výsledky měření účinnosti kotlů v rodinných domech. Byla zjišťována reálná sezónní účinnost kotle na zemní plyn stáří 14 let a kotle na uhlí stáří 16 let. Kotel na zemní plyn má jmenovitou účinnost 90,7 % a reálnou účinnost 85,9 %. Kotel na uhlí má jmenovitou účinnost 74 % a reálnou účinnost 44 %. Dále je v publikaci věnována pozornost principu hoření.
Vydáno:  2021
Autor:  Ing. Roman Šubrt a kolektiv

Stanovení možnosti energetických úspor instalací moderních výkonových transformátorů

Publikace „Stanovení možnosti energetických úspor instalací moderních výkonových transformátorů" se zabývá vyčíslením potenciálu energetických úspor pomocí náhrady stávajících typů distribučních transformátorů za novější typy, které mají nižší ztráty.
Publikace je zpracována společností, která dlouhé desítky let tyto transformátory vyrábí a distribuuje. Publikace je uvedena kontextem snižování ztrát distribučních transformátorů v Evropě a následně popisuje princip těchto zařízení. Následně se publikace zabývá analýzou desítek tisíc distribučních transformátorů na území ČR, a to od nových instalací až po desítky let stará zařízení různých výkonů. Tento sumář je dán do kontextu s legislativou EU na parametry distribučních transformátorů. Z pohledu dopadů jsou poté kvantifikovány přínosy na straně odběratele i dodavatele
Cílem bylo vytvoření přehledu o aktuálních možnostech v oblasti energetických úspor distribučních transformátorů v ČR. Publikace zahrnuje podrobný souhrn technického potenciálu a je primárně určena pro širokou odbornou veřejnost a státní správu.
Vydáno:  2021
Autor:  Trafo CZ, a. s.

Stanovení možnosti energetických úspor při náhradě elektrokotlů a klimatizací tepelnými čerpadly v ČR

Publikace s názvem Stanovení možnosti energetických úspor při náhradě elektrokotlů a klimatizací tepelnými čerpadly v ČR má pomoci objasnit myšlenku možných energetických úspor, které mohou vzejít z náhrady elektrokotlů, boilerů a případně i klimatizačních zařízeních v ČR a touto úsporou přispět ke snížení spotřeby elektrické energie v ČR. Jedná se o nahrazení těchto zařízení v domácnostech. Publikace je určena pro širokou laickou i odbornou veřejnost, pro studenty vysokých škol (technického i netechnického zaměření) a také pro decizní sféru (MPO, MŽP, ERÚ, OTE).
Publikace dává čtenáři přehled různých možnostech vytápění a chlazení tepelnými čerpadly a dává je do kontextu s tepelnou pohodou vyjádřenou pomocí stavu vnitřního mikroklimatu. V publikaci je představena historie a současnost tepelných čerpadel i chladicích zařízení, jsou popsány jejich aspekty, specifika a jsou uvedeny sumáře prodejů jak v ČR, tak v Evropě. Tepelná čerpadla jsou také zmíněna v mnoha legislativních dokumentech a jsou podporována v rámci evropských politik. Taktéž v rámci ČR je na výměnu zdroje za efektivní TČ možné využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. V publikaci je detailně představen koncept a princip činnosti tepelného čerpadla. Klíčová je kapitola stanovení potenciálu úspory elektrické energie v ČR, kde je pomocí dvou různých metod stanoven potenciál spotřeby elektrické energie pro sektor domácností na vytápění i ohřev teplé vody. Pomocí definované spotřeby, topného výkonu, typových prodejů TČ a rozličných okrajových podmínek je následně kalkulována úspora elektrické energie za předpokladu, že by většina přímotopů vč. akumulace byla nahrazena tepelnými čerpadly.
Vydáno:  2021
Autor:  EGÚ Brno, a. s.

Udržitelná architektura – Katalog šetrných řešení pro budovy Jak dosáhnout uhlíkové neutrality budov?

Změna klimatu, které v současnosti čelíme, je jednou z největších výzev dnešní doby. To, že tato změna je způsobená lidskou činností, a především pak zvyšováním koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, je všeobecně přijímaným faktem napříč vědeckou komunitou. Zvyšující se koncentrace oxid uhličitý (CO2) v atmosféře má za následek rapidní zvyšování teploty planety, které ve své rychlosti nemá v historii obdoby. Budovy a jejich provoz jsou celosvětově zodpovědné za 38 % všech emisí uhlíku. Zároveň jsou však budovy sektorem s nejvyšším potenciálem k nákladově efektivnímu snížení emisí skleníkových plynů a snižování uhlíkové stopy budov tak může být silným nástrojem pro splnění národních klimatických závazků. V rámci životního cyklu budovy byla uhlíková stopa svázána především s provozem budovy, který souvisí s její energetickou efektivitou a se zdroji energie, které budova využívá – u dříve postavených budov tak až 75 % emisí budovy bylo svázáno právě s fází provozu. Tento katalog má proto za cíl představit nejpoužívanější šetrná řešení v budovách a způsob integrovaného navrhování tak, aby osoby zapojené do přípravy projektů budov získaly přehledný a jednoduše srozumitelný zdroj informací, mohly se rozhodnout pro aplikaci daných řešení a dosáhly tak úspory energií i snížení celkového dopadu na životní prostředí.

Konvenční, tzv. lineární plánování, kdy architekt navrhne koncept budovy, následně projektant a další specialisté tento projekt dopracovávají a následně až zhotovitel vybírá konkrétní technologie a řešení, doposud v praxi převládá i přesto, že má mnohá úskalí. Mnoho informací se v takovémto procesu ztrácí, jednotlivé strany nemají prostor spolu otevřeně a komplexně diskutovat nad možnými řešeními, a proto často tento proces bývá poněkud neefektivní. Opačným přístupem může být tzv. integrované navrhování, v rámci něhož jsou architekti, specialisté, projektanti, profesanti, zástupci investora a zhotovitele, popřípadě i budoucí správy či uživatel budovy do projektu zahrnuti už v jeho počáteční fázi a společně v kolaboraci spoluvytvářejí návrh budovy. Tento přístup vyzdvihuje důležitost shromáždit co nejvíce informací o pozemku, technologiích, materiálových řešení, či zkušenostech zhotovitelů a dalších zúčastněných stran, co nejdříve do projektu tak, aby tyto informace bylo možné v rámci návrhu zohlednit. Tím je možné maximalizovat udržitelnost na projektu za vynaložení nejnižších nákladů. Na druhou stranu však tento způsob navrhování vyžaduje větší množství času a financí na počátku projektu, které se však vrátí tím, že se předejde mnoha potenciálním problémům, které by vyvstaly v dalších fázích navrhování.

Tento katalog tak může sloužit jako jeden z podkladů pro diskuse v rámci integrovaného navrhování i na Vašich projektech.
Vydáno:  2021
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

Vodík pro udržitelnou budoucnost

Publikace je rozdělena na 2 základní částí, přičemž první vznikla na základě spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a druhá se společností Cheminvest.
Co se týká obsahu, tak v první části Je pojednáno o zasazení vodíku do ekonomického a legislativního rámce EU a České republiky a nemalá část Je věnována taktéž dílčím metodám výroby vodíku. Druhá část navazuje tematicky na tu první a zabývá se zejména různými druhy využití vodíku průmyslu a dopravě.
V úvodu publikace Je vysvětleno, proč Je vodík považován za významný prvek pro lidskou společnost. Bez vodíku by totiž nebyla možná řada klíčových chemických postupů, které Jsou využívány zejména při výrobě amoniaku, zpracování ropy a v potravinářství. V posledních letech však Jeho význam výrazně vzrostl v souvislosti s tím, že začal být vnímán Jako médium vhodné pro energetické využití. Jelikož na rozdíl od uhlíkatých paliv spalováním vodíku vzniká voda a nedochází tak k emisím C02, což Je významné především pro snižování emisní stopy.

ZEVO aneb odpady jako zdroj energie

V první části Je vysvětleno, že ZEVO neboli Zařízení pro Energetické Využití Odpadů Je moderní zařízení, ve kterém dochází k vysokoúčinné přeměně tepla obsaženého v Jinak už nevyužitém komunálním odpadu na elektrickou a tepelnou energii. ZEVO tak ušetří suroviny Jako Je uhlí a zemní plyn a zároveň významně sníží objemově i hmotnostní množství komunálních odpadů. Komunální odpady Jsou z hlediska spalování surovinou srovnatelnou s méně výhřevným hnědým uhlím - lignitem. Dá se tedy říct, že ZEVO Je spolehlivým a obnovitelným zdrojem energie. Jelikož produkce komunálních odpadů Je v současně společnosti nekonečná.

Ekonomika a přínosy zelených střech - Příručka pro investory, architekty a projektanty, představující efektivitu zelených střech

Ekonomické přínosy výstavby zelených střech lze vnímat z více úhlů pohledu. Jedním z nich je čistě ekonomický benefit pro investora/vlastníka budovy, který porovnává investici do opatření a následné zvýšené provozní náklady na údržbu, kompenzované úsporou na provozních nákladech v podobě uspořené energie na chlazení v letním období, kdy teplotní rozdíl na povrchu obvyklé ploché střechy a zelené střechy může za slunného dne být velmi významný. Dále při správně řešeném měření odpadních vod mohou být značné úspory na nižším stočném za dešťovou vodu, která se zadrží na místě a vypaří.
Vydáno:  2020
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

ENERGETICKÉ ÚSPORY - Principy nízkoenergetické výstavby logistických a skladových areálů a průmyslových areálů a odhad potenciálu výstavby v těchto sektorech pro období 2020 – 2030

Česká republika jako jedna z nejprůmyslovějších zemí Evropské unie má i dnes, v roce 2020, vzhledem ke své struktuře hospodářství před sebou stále ještě mnohé úkoly, které se týkají především dopravní infrastruktury, digitalizace, a samozřejmě také i energetiky. A právě energetika - moderní, nízkoemisní, decentralizovaná, se zásadně větším zapojením obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely, bateriová uložiště, nebo bioplynové stanice, včetně komplexních energetiky úsporných řešení na objektech veřejných budov, jsou ze strany Národního centra energetických úspor vnímány jako hlavní nástroje vedoucí ke zlepšení situace v otázce snižování CO2 a dosahování vytýčeného cíle v roce 2030, kterým je minimálně 55% snížení produkce skleníkových plynů oproti roku 1990.
Vydáno:  2020
Autor:  NCEÚ

Inovativní chytrá řešení - Metodika integrovaného návrhu budov pro investory – Komplexní přístup k moderním budovám v budovách v ČR na základě Smart Readiness Indicatoru

Česká rada pro šetrné budovy prosazuje udržitelnost, komplexnost přístupu, vysokou kvalitu a efektivitu při přípravě, realizaci, provozování a ukončení životnosti budov, tedy v celém hodnotovém řetězci šetrného stavebnictví.
Součástí tématu je i energetická efektivita a směřování k nulovému dopadu odvětví na životní prostředí. To zahrnuje budoucí cíl v nulové spotřebě neobnovitelné energie a nulových emisích skleníkových plynů. Cíl je tedy jasný a je potřeba hledat efektivní cesty, jak ho dosáhnout včas a se smysluplnými náklady.
Vydáno:  2020
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

Možnosti energetických úspor v městské hromadné dopravě v ČR

Doprava zatěžuje životní prostředí stále vyšší měrou, proto je nezbytné se zaměřit na její trvale udržitelný rozvoj. I přes trvalý růst celého sektoru dopravy lze dosáhnout energetických úspor a nižší zátěže pro životní prostředí v mnoha oblastech V rámci energetických úspor v dopravě obecně je třeba hledat efektivní a levnější možnosti energetických zdrojů, tedy využívat možnosti úspor energií v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie.
Vydáno:  2020
Autor:  EGÚ Brno

Potenciál úspor energie při přechodu CZT pára-horká voda

Soustavy centralizovaného zásobování teplem (SCZT) patří k rozšířeným způsobům zajištění tepla pro obyvatele, a to především ve městech a velkých aglomeracích. Výroba a distribuce tepelné energie skrze centralizované zásobování teplem (CZT) při správně nastavených provozních parametrech představuje nejefektivnější a k životnímu prostředí nejšetrnějšímu způsob vytápění a ohřevu vody.
Vydáno:  2020
Autor:  EGÚ Brno

Problematika EPC z pohledu zadavatele II

Obě publikace, tedy předchozí publikace s názvem Problematika EPC z pohledu zadavatele z roku 2017, tak i tato publikace, vznikly na základě konkrétních zkušeností s přípravou a realizací EPC projektů řešených metodou EPC v mnoha budovách v majetku Pardubického kraje za dobu od 2006 do současna, což je z textů silně cítit. Obsah publikací je velmi přínosný a inspirativní pro všechny, kteří mají zájem se dozvědět o této stále a stále inovativní metodě více.
Vydáno:  2020
Autor:  Etik

Šetrné budovy a komplexní certifikační systémy

Na trhu se objevuje stále více zájemců o zapojení do projektů aspirujících na certifikaci, a to zejména na straně dodavatelů materiálů, prvků a technologií, nebo projektantů a realizačních firem a samozřejmě také některých developerů. Časté dotazy od odborné veřejnosti jsou: proč certifikovat, kde začít s certifikací, koho oslovit ke spolupráci, jaká je přidaná hodnota, nebo jak zjistit, že určitý výrobek je použitelný pro certifikovanou budovu, případně kde je možné zjistit parametry potřebné pro plnění určitých minimálních kritérií pro certifikaci. Na tyto a další otázky Vám odpoví následující publikace.
Vydáno:  2020
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let

Zabezpečení dostatku energie a její efektivní využití s minimálním dopadem na životní prostředí je pravděpodobně největší výzvou, před níž lidstvo stojí v 21. století. Klimatická změna se všemi důsledky je následkem rozvoje civilizace v uplynulých stoletích prakticky od počátku průmyslového využití parního stroje.
Vydáno:  2019
Autor:  MPO

Energetické úspory SME firem a jak na ně

Podíl nové energetiky na tržbách prudce roste. Už nejde o žádnou zelenou ideologii, ale o normální byznys, který je také spojený se společenskou odpovědností. Úsporná řešení jsou ekologická ze své povahy, protože šetří energii. Komplexní úsporné projekty v sobě tedy často zahrnují instalaci obnovitelných zdrojů. Chceme proto ukázat, kam sektor doputoval a kam kráčí, protože majitelé firem by se měli dozvědět, že výhody moderní energetiky mohou být obrovské. Tato publikace v sobě zahrnuje vše, co zaznívalo po celý uplynulý rok na seminářích s názvem „Energetika 21. století“ určených právě pro firemní sektor. A právě publikace „ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ SME FIREM A JAK NA NĚ“ má ambici čtenářům ukázat, co vše lze v oblasti energetických úspor konat.
Vydáno:  2019
Autor:  nceú

Identifikace a analýza bariér ve stavebních povolovacích procesech u energeticky úsporných a šetrných staveb

Tento dokument slouží jako souhrn poznatků z diskuzí s účastníky stavebních povolovacích procesů z řad projektantů, developerů, investorů a zástupců akademické sféry. Nabývání informací probíhalo v celém průběhu roku 2019. Zároveň je podkladem pro další přípravné procesy, jejichž záměrem je zajištění kvality, trvanlivosti, úspornosti a udržitelnosti ve výstavbě budov.
Vydáno:  2019
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

Klimatologická data do 12/2018

Tato klimatologická data obsahují několik různých sekvencí dat, které je možné využívat pro práci energetického specialisty. Na 2. až 6. listu jsou jednak primární klimatologická data a pak částečně dopočítávané údaje. V dalších listech pak jde jednak o převzaté údaje a dále o dopočítávané údaje. Pro přesnější výpočty doporučujeme vyházet pouze z primárních dat, která jsou přesná, za dopočítávané a převzaté údaje nelze nést zodpovědnost. Tato publikace navazuje na publikace zpracovávané v předchozích letech. Proto autoři odkazují na vysvětlivky v nich, kde je uvedeno jak s průměrnými teplotami zacházet, co to vůbec je apod. Je tam také uvedeno, kde se vzaly některé údaje, které dále přebíráme do této publikace. Proti předchozím sledováním klimatologických dat jsme se rozhodli, že se pokusíme srovnat sledované oblasti s oblastmi uvedenými v normě. Věnujeme se i globálnímu slunečnímu záření, které nabývá na stále větším významu. Pro lokalitu Hradec Králové jsou uvedeny hodnoty globálního slunečního záření za roky 2004 až 2015. Pro období 07-2015 až 06-2018 jsou uvedeny hodnoty ze 7 stanic po celé ČR.

KLIMATOLOGICKÁ DATA DO 12/2018

Tato klimatologická data obsahují několik různých sekvencí dat, které je možné využívat pro práci energetického specialisty. Na 2. až 6. listu jsou jednak primární klimatologická data a pak částečně dopočítávané údaje. V dalších listech pak jde jednak o převzaté údaje a dále o dopočítávané údaje. Pro přesnější výpočty doporučujeme vyházet pouze z primárních dat, která jsou přesná, za dopočítávané a převzaté údaje nelze nést zodpovědnost. Tato publikace navazuje na publikace zpracovávané v předchozích letech a proto odkazuji na vysvětlivky v ní, kde je uvedeno jak s průměrnými teplotami zacházet, co to vůbec je apod. Je tam také uvedeno, kde se vzaly některé údaje, které dále přebíráme do této publikace. Proti předchozím sledováním klimatologických dat jsme se rozhodli, že se pokusíme srovnat sledované oblasti s oblastmi uvedenými v normě. Věnujeme se i globálnímu slunečnímu záření, které nabývá na stále větším významu. Pro lokalitu Hradec Králové jsou uvedeny hodnoty globálního slunečního záření za roky 2004 až 2015. Pro období 07-2015 až 06-2018 jsou uvedeny hodnoty ze 7 stanic po celé ČR.
Vydáno:  2019
Autor:  Roman Šubrt a kolektiv

Metodická příručka pro vyhodnocování úspor energie v projektech realizovaných městy a obcemi

Tato metodická příručka pro vyhodnocování úspor energie vychází ze zkušeností s prováděním energetického managementu a z potřeby rozšířit a sjednotit postupy, kterými se řídí vyhodnocování úspor pro vlastní potřebu investora, tak pro vyhodnocování dotačních titulů či pro potřeby státní správy. Obsahem jsou metodické návody pro vyhodnocování úspor energie vycházející ze standardu norem ISO 500xx a z osvědčených procesů M&V - measurement and verification.
Vydáno:  2019
Autor:  Porsenna

Možnosti energetických úspor na železnici v prostředí ČR

Publikace "Možnosti energetických úspor na železnici v prostředí ČR" je zaměřena na získání nových poznatků a možností železniční dopravy ve vztahu k energetickým úsporám, potažmo úsporám CO2. V publikaci je uveden kontext železniční dopravy v ČR vůči sousedním státům. Úspory energií v dopravě jsou přímo popsány v dokumentech EU (Bílá kniha, Čtvrtý železniční balíček, Akční plán k logistice pro nákladní dopravu a dalších) a také v dokumentech ČR (Státní energetická koncepce, Dopravní politika ČR pro léta 2014–2020 s výhledem do roku 2050, Návrh vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, Národní program snižování emisí a mnohých dalších).
V publikaci je uveden a kvantifikován potenciál energetických úspor v železniční dopravě ČR z pohledu intramodálních a extramodálních úspor, zejména pomocí infrastrukturálních úspor, úsporou elektrického napájení, řízením provozu, úsporou modernizovaných vozidel, úsporou rekuperací elektrické energie a elektrizací. Cílem bylo vytvoření přehledu o aktuálních možnostech v oblasti energetických úspor a účinnosti železniční dopravy. Publikace zahrnuje podrobný souhrn technických možností a je primárně určena pro širokou odbornou veřejnost a státní správu.
Vydáno:  2019
Autor:  EGÚ Brno

Příručka pro investory při revitalizaci brownfieldů k aplikaci principů energetické efektivity a udržitelnosti

Vlastníkům a investorům bychom chtěli popsat aspekty regenerace brownfieldů, aby získali představu o možnostech efektivního nakládání s brownfieldy a měli motivaci s nimi a územím kolem nich pracovat. Zároveň chceme poukázat na vybrané otázky spojené s přípravou projektů revitalizace a technickým řešením s využitím principů udržitelnosti. Motivací pro vznik této příručky je často nedostatečné zapojení zainteresovaných stran do přípravného procesu a absence spolupráce veřejného a privátního sektoru. Vlastníkům a budoucím stavebníkům má pomoci zorientovat se v tématech, která je při regeneraci brownfieldů potřeba zohlednit.
Vydáno:  2019
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

PŘÍSPĚVEK POVINNÝCH OPATŘENÍ K PLNĚNÍ ČLÁNKU 7 SMĚRNICE EED V RÁMCI KOMBINOVANÉHO SCHÉMATU V ČR

Studie poskytuje přehled různých opatření pro úspory energie uplatňovaných v rámci povinného schématu a ukazuje možnosti jejich použití ke splnění národního závazku podle článku 7 EED. Klade si za cíl analyzovat opatření zavedená v dalších státech EU dle článku 7 a upozornit na vhodná a funkční opatření pro zavedení rozšířeného spektra aktivit, které přispějí ke splnění závazku ČR při snižování spotřeby energie. Zaměřuje se zejména na možnosti přechodu ke kombinovanému schématu v ČR.

Šance pro budovy grafické karty

Pro Česko vyplývá z aktualizované směrnice o energetické účinnosti 2018/2002 řada závazků. Do roku 2030 musí přispět k dosažení celkového cíle zvýšení energie energetické účinnosti o 32,5 % oproti referenčnímu scénáři z roku 2007. Možná absorpční kapacita budov vládního sektoru pro realizaci úspor energie v období 2021–2030 dosahuje výše 24,2 mld. Kč. Vhodný zdroj financování těchto renovací jsou prostředky Modernizačního fondu, využívající výnosy z prodejů emisních povolenek.
Vydáno:  2019
Autor:  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Existuje mnoho zdrojů podrobných informací o tom, jak připravovat veřejné zakázky.
Orientovat se v nich nebývá jednoduché, především v případě, kdy pro zadavatele není příprava veřejných zakázek souvisejících s rekonstrukcemi nebo výstavbou budov denním chlebem.
Tato brožura má za cíl shrnout již zpracované a vcelku rozsáhlé podklady do přehledu, který má pomoci se zorientovat v mnoha aspektech, které jsou pro vznik kvalitního díla zásadní. Dozvíte se, co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí.
Vydáno:  2019
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

VYBERTE OPTIMÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO VÁŠ DŮM

Kalkulačka umožňuje volit a vyhodnocovat různé zdroje energie, technologie řízeného větrání, jejich kombinace a vyhodnocovat pořizovací vs. provozní náklady vč. doby návratnosti. Nabízí rychlé srovnání 2 zvolených technologií a návrh ideálního řešení ve 3 typech modelových domů. Do zjednodušeného výpočtu vstupuje průměrná pořizovací investice, investice na údržbu instalovaného zařízení a růst ceny energie v závislosti na zvoleném mediu a dlouhodobé statistice.
Vydáno:  2019
Autor:  Centrum pasivního domu (CPD)

Jak postavit nebo renovovat dům …a udělat to napoprvé nejlepším možným způsobem

Příručka je určena pro stavebníky, kteří se chystají postavit svůj první a mnohdy jediný dům za život a také pro všechny, kteří se rozhodli pustit do renovace domu stávajícího. Její výhodou je, že obsahuje všechny zásadní informace a návody na jednom místě a to se zaměřením na optimalizaci budoucích provozních nákladů. Důraz je tak kladen zejména na energetickou efektivitu, která je také klíčem ke kvalitě stavby a ke komfortnímu bydlení.
Vydáno:  2018
Autor:  PORSENNA o.p.s.

Klimatologická data 07/2017 až 06/2018

Tato klimatologická data obsahují několik různých sekvencí dat, které je možné využívat pro práci energetického specialisty. Na 2. až 6. listu jsou jednak primární klimatologická data a pak částečně dopočítávané údaje. V dalších listech pak jde jednak o převzaté údaje a dále o dopočítávané údaje. Pro přesnější výpočty doporučujeme vyházet pouze z primárních dat, která jsou přesná, za dopočítávané a převzaté údaje nelze nést zodovědnost. Tato publikace navazuje na publikace zpracovávané v předchozích letech a proto odkazuji na vysvětlivky v ní, kde je uvedeno jak s průměrnými teplotami zacházet, co to vůbec je apod. Je tam také uvedeno, kde se vzaly některé údaje, které dále přebíráme do této publikace. Proti předchozím sledováním klimatologických dat jsme se rozhodli, že se pokusíme srovnat sledované oblasti s oblastmi uvedenými v normě. Věnujeme se i globálnímu slunečnímu záření, které nabývá na stále větším významu. Pro lokalitu Hradec Králové jsou uvedeny hodnoty globálního slunečního záření za roky 2004 až 2015. Pro období 07-2015 až 06-2018 jsou uvedeny hodnoty ze 7 stanic po celé ČR.

NÁVRH NASTAVENÍ POŽADAVKU NA VYUŽITÍ OZE PRO BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE PRO ÚČELY ÚPRAVY VYHLÁŠKY Č. 78/2013 SB., PŘÍPADOVÉ STUDIE

V návaznosti na práce na úpravě vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, návrhem na zavedení zpřísněného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou od roku (pracovně) 2022 a diskuzi nad definicí budovy s téměř nulovou spotřebou v evropské směrnici o energetické náročnosti budov, je nezbytné provést parametrické nastavení požadavku na využití obnovitelných zdrojů energie u těchto novostaveb.
Vydáno:  2018
Autor:  Šance pro budovy

Centrální a decentrální výroba elektřiny a tepla

Publikace se věnuje centrální a decentrální výrobě tepla a elektřiny a je určena pro širokou laickou veřejnost včetně studentů středních a vysokých škol. Publikace v kostce dokumentuje dosavadní, téměř stoletou historii české elektroenergetiky a teplárenství.
Vydáno:  2017
Autor:  EGÚ Brno, a. s.

Ekodesign větracích jednotek. Otázky a odpovědi

Jak již název odpovídá, věnuje se tato publikace doplnění nařízení Evropské komise č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign větracích jednotek a to formou otázek a odpovědí. Publikace vychází ze stávající platné evropské legislativy a souvisejících studií a dokumentů. Otázky a odpovědi vznikly překladem textu vydaného v únoru 2017 sdružením společností EVIA a Eurovent.
Publikace obsahuje 4 úvodní strany, 66 stran vlastních otázek a odpovědí, 7 stran indexu, a v příloze 19 stran vlastního nařízení.
Věříme, že tato publikace bude platnou pomůckou při řešení nejasností spojených s požadavky na ekodesign větracích jednotek. Zároveň bude zásadním podkladem pro přípravu dalších národních dokumentů a výkladů.
Vydáno:  2017
Autor:  SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ

Energetický podnik a budova 21 století

Energetická soustava je propojený systém. Na jeho začátku jsou mezinárodně propojené soustavy
s velkými systémovými elektrárnami (Temelín, uhelné elektrárny), na jeho konci pak objekt (dům,
sídliště, obchodní areál), který energii spotřebovává, částečně vyrábí a je schopen akumulovat
tepelnou a někdy i elektrickou nebo jinou energii (elektromobilitu apod.). V některých případech jsou
úspory nebo zapojení obnovitelných zdrojů energie u koncového spotřebitele realizovány tak, že
celkové soustavě škodí, zvyšují její energetickou náročnost a generují větší emise škodlivin a CO2.
Příkladem jsou polední konkurence jaderné a solární energie u nás nebo dotovaná biomasa
v konkurenci s větrnou a solární energií v Německu.
Vydáno:  2017
Autor:  Státní energetické koncepce (ASEK)

Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti

Publikace poskytuje návod jak systematický hodnotit měkké nástroje tak, aby byl zřejmý jejich přínos pro plnění cílů v rámci směrnice o energetické účinnosti a také jejich přínos pro další nastavení nástrojů energetické efektivnosti. Obecné postupy hodnocení jsou podrobně testovány na dvou vybraných nástrojích realizovaných v České republice – energetickém poradenství EKIS a vzdělávacích seminářích v oblasti energetické efektivnosti.
Vydáno:  2017
Autor:  ČVUT FEL

Klimatologická data 07/2016 až 06/2017

Publikace "Klimatgologická data" poslouží energetickým specialistům – auditorům, poradenským střediskům EKIS, energetickým konzultantům a expertům, vlastníkům budov, státní a místní správě, projektantům a podnikatelům. Publikace navazuje na předchozí řadu publikací, sumarizuje je a rozšiřuje je o nová data, a to jak v oblasti průměrných denních teplot, tak i v oblasti globálního slunečního záření.

Metodika EPC projektů pro veřejné osvětlení

Projekty zvyšující energetickou efektivitu se zaručeným výsledkem (z angl. Energy Performance Contracting, EPC) se ve většině případů zaměřují na budovy a objekty ve správě municipalit. Obdobně lze aplikovat projekty EPC také na venkovní, potažmo veřejné osvětlení (dále VO). Tato oblast skýtá několik specifik oproti obvyklým energeticky úsporným opatřením v budovách. Účelem publikace je prezentovat metodický návod pro začlenění úsporných opatření ve veřejném osvětlení do EPC projektů a tím zjednodušit a rozšířit úspory energie ve veřejném osvětlení. Publikace obsahuje také přehled základních pojmů ve VO, parametry, shrnuje dnešní technologie, modely správy a současné trendy.
Vydáno:  2017
Autor:  SEVEn Energy s.r.o.

Metodika systému benchmarkingu budov

Cílem benchmarkingu budov je shromažďovat údaje o spotřebách elektřiny, plynu nebo tepla a vody komerčních (kancelářských, obchodních, průmyslových a logistických budov) i veřejných budov prostřednictvím k tomu zřízeného webového portálu. Metodika popisuje, jakým způsobem bude připravovaná webová aplikace data evidovat, analyzovat a umožňovat extrahovat statistiky přihlášeným uživatelům. V přílohách 3 a 4 je patrná struktura zadávaných dat o budovách a algoritmus porovnávacího výpočtu zadávané budovy s průměrem typově a velikostně odpovídajících budov z databáze.
Analýza bude sloužit pro soukromý i veřejný sektor k porovnání vlastních spotřeb a nákladů vynakládaných na budovu a energie a možnost lepšího hospodaření s financemi. Také předpokládáme, že tento výstup bude motivačním prvkem pro zavádění lepšího energetického managementu do budov a tím snižování jejich energetické náročnosti. Právě proto bude metodika a později webová aplikace umístěna na webu k energetickému managementu, jehož ukázky jsou uvedeny níže.
Vydáno:  2017
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

Mobilní aplikace: MOJE spotřeba

Aplikace MOJE CO2 je on-line nástroj pro širokou veřejnost vyvíjený odborným týmem společnosti CI2, o. p. s. Nezisková organizace CI2 pomáhá lidem, podnikům a městům sledovat a snižovat dopady své činnosti na klimatický systém Země a současně se zabývá adaptacemi na změnu klimatu v České republice.
Vydáno:  2017
Autor:  CI2, o. p. s.

Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu

Návod postupu při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build pro zadavatele postupující podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to se zaměřením na zvýšení energetické účinnosti staveb.

Veřejné osvětlení pro 21. století

Tato příručka vznikla na základě požadavků z praxe, neboť v oblasti veřejného osvětlení dlouhodobě chyběla „skripta“ shrnující obecně známé záležitosti dostupné z mnoha a která by současně reagovala na bouřlivý vývoj v oblasti světelných LED zdrojů, tzv. chytrého a dynamického osvětlování a dalších technologických možností.
Vydáno:  2017
Autor:  PORSENNA o.p.s.

Zásady účtování, financování a daňové aspekty realizace projektů EPC ve veřejném sektoru

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů definuje energetické služby a stanoví povinné formální i obsahové náležitosti smlouvy o energetických službách, požadavky na smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli jsou přísnější (dále též „EPC“ projekty).
Publikace je určena pracovníkům veřejné správy a dalším, kteří se touto problematikou profesně zabývají.

Zpráva o stavu energeticky úsporného stavebnictví a doporučení pro monitorování plnění strategie renovace budov

Publikace uvádí zprávu o stavu energeticky úsporného stavebnictví za rok 2016 a také dva předchozí roky. Ta se zaměřuje na vývoj počtu nových pasivních budov, nových budov s environmentálními certifikáty, prodeje izolačních materiálů, realizace projektů EPC a komentuje trend vnímaný podnikateli z oboru.

Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor energií

Cílem tohoto projektu je zmapovat energetickou náročnost gastroprovozů v rámci větších administrativních, případně školních budov a vyhodnotit možnosti úspor energií.

Na celkové spotřebě energie se mohou významně podílet i gastroprovozy (kuchyně a jídelny, kuchyňské spotřebiče a jejich zajištění parametrů vnitřního prostředí). Přesnější údaje o energetické náročnosti gastroprovozů v současné době však v České Republice neexistují. Jejich energetickou náročnost nelze tedy ani přibližně odhadnout, natož pak stanovit možnosti energetických úspor.
Vydáno:  2016
Autor:  Ekowatt, z.s.

Aktualizace vstupů nákladového optima budov v ČR podle článku 5 směrnice EPBD II

Publikace prezentuje odborné veřejnosti, podnikatelům ve stavebnictví, developerům a pracovníkům příslušných úřadů podílejících se, nebo zodpovědných za transformaci uvedené směrnice do českých právních předpisů, výsledky přepočtu vstupů nákladově optimalizačních výpočtů. Tyto výpočty nákladového optima různých typů budov mají reprezentovat podklad užitý při nastavení výpočtových parametrů a hodnotících kritérií. Publikace by měla zároveň sloužit pro propagaci nákladově optimálního řešení budov pro odbornou veřejnost.

CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB V ČR

Cílem práce je zpracování návrhu systému prověřování kvality v poskytování energetických služeb firmami energetických služeb v rámci České republiky v podobě certifikace firem energetických služeb. Z ustanovení Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti vyplývá povinnost členských států zavést a využívat systémy kvalifikace, akreditace a certifikace v oblasti poskytování energetických služeb, energetického managementu a v oblasti instalace prvků budov souvisejících s energií.
Vydáno:  2016
Autor:  APES

DOMÁCÍ ENERGETICKÝ MANAŽER

Webová aplikace Domácí energetický manažer: www.eneman.cz je veřejně přístupná webové aplikace dostupná i z chytrých telefonů, která umožňuje uživateli realizovat energetický management v malých rozměrech, typicky se jedná o domácnosti či drobné podnikatelské nemovitosti.
Vydáno:  2016
Autor:  Ing. Roman Šubrt a kolektiv

Energetický management pro veřejnou správu - příručka pro energetické manažery

1. Je nutné vytvářet pozici energetika v organizaci veřejné správy či samosprávy?
2. Jaké jsou požadavky na energetického manažera (Průřez typickým dnem energetického manažera)
3. Jakým způsobem provádět rozúčtování spotřeby energie?
4. Jak stanovit optimální odběrný diagram?
5. Jak provádět optimalizaci OM?
6. Jak správně připravit projekt rekonstrukce s ohledem na budoucí provozní náklady po technické stránce?
7. Jak připravit parametry zadávací dokumentace pro zohlednění provozních nákladů?
8. Pomůže v běžné praxi správců budov, investičních techniků a je nezbytnou pomůckou pro energetické manažery.
9. Elektronická podoba publikace umožnuje jednoduše pomocí odkazů přistoupit k podrobnějším informacím u jednotlivých témat.
Vydáno:  2016
Autor:  Porsenna, o.p.s.

Energetický management pro veřejnou správu. Příručka pro energetické manažery

Je jen málo dalších oborů, které by vyžadovaly tak multidisciplinární přístup, jako je energetický management. Není podstatné, zda za základ položíme elektroenergetiku, elektrotechniku nebo stavební obory. Tyto všechny dovednosti mohou však zůstat nevyužity, pokud za sebou energetický manažer nemá podporu vedení kraje, města, či příspěvkové organizace a jasný a silný mandát k výkonu své funkce.
Vydáno:  2016
Autor:  Porsenna o.p.s.

Klimatologická data 07/2015 až 06/2016

Publikace "Klimatgologická data" poslouží energetickým specialistům – auditorům, poradenským střediskům EKIS, energetickým konzultantům a expertům, vlastníkům budov, státní a místní správě, projektantům a podnikatelům. Publikace navazuje na předchozí řadu publikací, sumarizuje je a rozšiřuje je o nová data, a to jak v oblasti průměrných denních teplot, tak i v oblasti globálního slunečního záření.

Koncept větrání

Dokument Koncept větrání slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze však ho využít ve všech fázích procesu návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení.

Opatření proti energetické chudobě v ČR

Hlavním cílem studie je návrh možných opatření proti energetické chudobě v ČR, a to včetně návrhu programu podpory, nebo modifikace stávajícího, tak aby přispěl k redukci energetické chudoby, která se stává stále naléhavějším tématem.
Vydáno:  2016
Autor:  SEVEN

Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy

Příručka pro zadavatele veřejných zakázek na energeticky efektivní budovy obsahuje detailní popis jednotlivých fází přípravy a realizace veřejné zakázky, různých stupňů projektové přípravy a technických kritérií, sloužících jako technické předpoklady a hodnotící kritéria. Zároveň se jedná o dokument, který bude pro svého uživatele srozumitelný, přístupný a bude poskytovat návod jak postupovat, a v jaké fázi přizvat relevantní odborníky.
Vydáno:  2016
Autor:  Česká rada pro šetrné budovy

STANOVENÍ REFERENČNÍ A VÝPOČTOVÉ POTŘEBY TV PRO ENERGETICKOU CERTIFIKACI BUDOV

Publikace je určená pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a posudků, hodnocení projektů, pro monitorování a vyhodnocování opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov.
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, užívá výpočet referenční budovy. V příloze č. 1 vyhlášky se uvádějí parametry a hodnoty referenční budovy. Pro výpočet potřeby tepla pro přípravu TV (rozumí se na výtokovém místu) nejsou uvedeny žádné referenční hodnoty a je na vůli energetického specialisty, jak tuto hodnotu stanoví. Pro PENB má však hodnota potřeby tepla pro přípravu TV značný význam, neboť u stávajících neopravených budov činí 25 až 35 % dodané potřeby tepla, u energeticky vědomě modernizovaných cca 50%. Významná je také uživatelská změna odběru studené vody, kdy došlo k poklesu ze 153 l vody na osobu na současných průměrných 95 l/osobu.
Pro zpracování samotných PENB, ale také pro jejich kontrolu prováděnou SEI, byly shrnuty současné legislativní požadavky a postupy stanovení potřeby TV. Byly doplněny poznatky o zahraničních hodnotách měrné potřeby TV.

Absorbční kapacity investičních dotačních titulů v oblasti energetické efektivity a využití OZE a DZE. Energeticky úsporná opatření pro školy a školky a obecní úřady v průběhu let 2004 – 2014

Absorbční kapacity investičních dotačních titulů v oblasti energetické efektivity a využití OZE a DZE. Energeticky úsporná opatření pro školy a školky a obecní úřady v průběhu let 2004 – 2014.
Praktické ukázky a energetické zhodnocení provedených energetických opatření, nákladů a výnosů. Publikace je určena zejména pro zřizovatele škol a mateřských škol.
Vydáno:  2015
Autor:  Ing. Luděk Steffl, CSc., Ing. Jiří Sedláček

Energetické bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepce - Úloha rozvoje decentralizovaných energetických zdrojů

Kniha je určena pro širokou veřejnost, jako doplňková literatura pro střední a vysoké školy technického zaměření, rovněž i pro odbornou veřejnost, zejména energetiky, projektanty, i veřejnoprávní subjekty, které řeší nebo budou řešit či schvalovat technické návrhy, projekty na nové zdroje, rekonstrukci stávajících zdrojů či jejich výměnu a začleňování do energetických soustav.

KLIMATOLOGICKÁ DATA 2014-2015

U hodnocení dobře tepelně izolovaných budov a jejich porovnávání se skutečnou spotřebou energie na pokrytí tepelných ztrát je nutné vycházet nejen z rozdílných vnějších teplot v otopném období proti normovým hodnotám, ale i z rozdílného globálního záření proti hodnotám uvedeným v normě.
Uvedený závěr, který vychází z výpočtů provedených v rámci studie vlivu klimatických dat na spotřebu energie na vytápění, je nutné respektovat zejména tam, kde na porovnání skutečnosti a předpokladu závisí výsledek hodnocení provedených stavebních či jiných prací. Toto se týká zejména hodnocení programů EPC, dotačních programů a dalších obdobných situací.A
Vydáno:  2015
Autor:  Ing. Roman Šubrt a kolektiv

NÁVRH METODIKY HODNOCENÍ RIZIK PŘI POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ NA BANKOVNÍM RETAILOVÉM TRHU PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI FINANCOVANÉ NEMOVITOSTI

Společně s Českou bankovní asociací iniciovala Šance pro budovy přípravu této metodiky. Na základě dostupných podkladů a studií tak byl zpracován přehled, který zohledňuje různé aspekty dopadů energetické efektivity do možností retailového financování energeticky úsporných nemovitostí.
Zpracovatelem externích podkladů byla poradenská společnost KPMG Česká republika.
Vydáno:  2015
Autor:  Iniciativa Šance pro budovy

Návrh modelových výpočtů lokálních energetických zdrojů

Cílem této studie je návrh modelových výpočtů zdrojů tepla pro potřeby energetických auditů a posudků: kotle, kogenerační jednotky a tepelného čerpadla. Práce reaguje na časté chyby v energetických auditech, kdy např. při instalaci TČ za fosilní zdroj není uvažován nárůst el. energie, případně při instalaci kogeneračních jednotek (KGJ) není uvažován nárůst spotřeby plynu apod.

OPATŘENÍ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU V ČR NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ČLÁNKU 7 SMĚRNICE EED

Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v EU s cílem zajistit do roku 2020 splnění hlavního 20% cíle EU pro energetickou účinnost a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti i pro další cíle v letech 2030 a 2050.

UČEBNICE ENERGETICKÉHO SPECIALISTY - ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK

Energetický audit, energetický posudek.
Tato učebnice specialisty EA + EP není a nemůže být kompletní, neboť jde o multidisciplinární činnost zasahující do mnoha oborů, např. právo, ekonomika, pozemní stavby, technická zařízení budov, elektrotechnika, vzduchotechnika, hydrologie, strojírenství a dále dle konkrétního předmětu energetického auditu všechny další obory jako např. potravinářství, metalurgie, papírenství…….
Při zvažování, jak tuto publikaci pojmout, bylo možné zvolit mnoho cest. Nakonec byla zvolena cesta vycházející z několikaleté zkušenosti ze zkoušek energetických specialistů. V publikaci se tedy věnujeme spíše opomíjeným tématům, která však mají podstatný vztah k energetickému auditorství.
Vydáno:  2015
Autor:  Ing. Roma Šubrt a kol.

UČEBNICE ENERGETICKÉHO SPECIALISTY - KONTROLY ÚČINNOSTI KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Cílem publikace je obecně zmapovat legislativu a praxi vztahující se k zjišťování účinnosti kotlů a tepelných rozvodů dle Vyhlášky 194/2013 Sb. a seznámit energetické specialisty se zaměřením na kontrolu kotlů a otopných soustav se základy, které by měli znát (často se jedná i o učivo základních škol, bohužel mnoho praktiků již tyto vědomosti pozapomnělo a neuvědomují si, že patří k jejich profesi a jejich profese z nich vychází. Jako studijní literaturu je nutno doporučit zákon 406/2000 Sb., odbornou literaturu a normy.
Vydáno:  2015
Autor:  Ing. Roma Šubrt a kol.

Variantní posouzení scénářů dodávky tepla a el. energie ze zdrojů využívající fosilní paliva nebo OZE

Publikace „Variantní posouzení dodávek elektřiny a tepla“ tematicky navazuje na předchozí publikaci „Posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET)“, zpracovanou v minulém roce, která popisuje stávající a výhledovou poptávku po teple a chladu v ČR včetně stávajících instalovaných KVET a návrhy dalších nově instalovaných KVET včetně bilančních údajů o jejich nově instalovaných elektrických a tepelných výkonech a množství dodané el. energie a tepla.
Publikace „Variantní posouzení dodávek elektřiny a tepla“ se od předchozí liší v tom, že posuzuje dodávky tepla nejen ze zdrojů KVET (teplárny), ale též ze zdrojů jen pro výrobu tepla (výtopny).
Vydáno:  2015
Autor:  ENVIROS, s.r.o.

Využívání Smart Grid v domácnostech

Projekt Výzkum využívání Smart Grid zařízení v domácnostech v České republice pro podporu jejich rozšíření si klade za cíl zmapovat názory a postoje obyvatel města Rakovník a jeho okolních obcí ve vztahu k úkolu, vyhodnocení získaných poznatků a zpracování doporučení, která by přispěla k zaměření, jak dále postupovat v dané problematice a byla tak nápomocna v naplnění cílů Aktualizované Státní energetické koncepce.
Koncept Smart Grid chápeme jako odpověď na současný vývoj ve společnosti s ohledem na to, jaké místo v ní energetika a s tím spojené odvětví průmyslu a jejich jednotlivé oblasti včetně spotřeby zaujímají. Základním principem je vzájemná obousměrná komunikace mezi
výrobními zdroji elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli o okamžitých možnostech výroby a spotřeby energie.
Vydáno:  2015
Autor:  Ing. Roman Šubrt a kolektiv

Nové technologie a aplikace tepelných čerpadel rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR

Jen málokterá technologie výroby tepla zažívá v posledních letech tak dynamický rozvoj, jakým jsou tepelná čerpadla. Podle statistik MPO se jejich počet i souhrnný tepelný výkon u nás zvýšil za posledních deset let více než osminásobně a na konci roku 2014 bude některý druh tepelného čerpadla využívat již okolo padesáti tisíc domácností a více než šest tisíc institucí.
Vydáno:  2014
Autor:  SEVEn Energy s.r.o.

Ekodesign a štítkování světelných zdrojů a svítidel se zaměřením na směrové světelné zdroje

Publikace Ekodesign a štítkování světelných zdrojů a svítidel se zaměřením na směrové světelné zdroje tvoří souhrn legislativy ekodesignu vztahující se k novému štítkování, nesměrovým a především směrových světelných zdrojů. Publikace obsahuje jednoduchá doporučení a rady pro výběr kvalitních a úsporných světelných zdrojů. Nejpodrobněji je zpracována kapitola směrových světelných zdrojů, kterých existuje mnoho typů.

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Odborná kniha Energetické hodnocení budov se vznikla pro potřeby energetických specialistů a výzkumných pracovníků z oblasti energetiky budov. Kniha je určena všem, kteří se zabývají problematikou energetického hodnocení stávajících a nově navrhovaných budov. Publikace shrnuje poznatky praktické a teoretické, z nichž některé jsou výsledkem samostatné vědecké práce autorů, které doposud nebyly nikde publikovány.
Vydáno:  2014
Autor: 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »