Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Kdo musí průkaz zpracovat

Průkaz musí nechat zpracovat stavebník, vlastník nebo SVJ

 • při výstavbě nové budovy nebo při větších změnách dokončených budov
 • u budov orgánů veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

 

Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni

 • opatřit si průkaz
 1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 2. při pronájmu budovy nebo ucelené části,
   

a tento průkaz předložit a předat nejpozději možnému nájemci/kupujícímu při podpisu smluv týkajících se koupě budovy/nájmu budovy nebo ucelené části. Zároveň musí zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, pokud je prodej/pronájem v nich inzerován. V případě, kdy je pro prodej/pronájem inzerován prostřednictvím zprostředkovatele (realitní kancelář), musí být zprostředkovateli předána grafická část průkazu nebo její ověřená kopie, který následně uvádí třídu ukazatele energetické náročnosti ve svých informačních a reklamních materiálech. Pokud není zprostředkovateli předána grafická část průkazu, ten pak uvádí ve svých reklamních materiálech nejhorší klasifikační třídu G.  

 

Vlastník bytové jednotky je povinen

 • předložit a předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii při
  • prodeji bytové jednotky
  • pronájmu bytové jednotky
   možnému kupujícímu/nájemci před uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o pronájmu. Tuto povinnost vlastník naplní tak, že písemnou formou požádá SVJ o průkaz energetické náročnosti. Pokud vlastníku není na písemnou žádost ze strany SVJ průkaz předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek energie za poslední tři roky (dodávky za elektřinu, plyn a teplo). Nicméně předáním vyúčtování vlastníkem jednotky nezbavuje SVJ povinnost zpracovat průkaz a v případě, kdy SVJ průkaz nezpracuje, může mu být uložena pokuta.
 • zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, pokud je prodej/pronájem v nich inzerován. V případě, kdy je pro prodej/pronájem inzerován prostřednictvím zprostředkovatele (realitní kancelář), musí být zprostředkovateli předána grafická část průkazu nebo její ověřená kopie, který následně uvádí třídu ukazatele energetické náročnosti ve svých informačních a reklamních materiálech. Pokud není zprostředkovateli předána grafická část průkazu, uvádí ve svých materiálech nejhorší klasifikační třídu G.

 

Existují výjimky, kdy průkaz nemusí být zpracován?

Průkaz nemusí být zpracován

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
 • a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Průkaz se též neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. Přičemž větší změnou dokončené budovy je myšlena změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou s oprávněním od ministerstva ke zpracování průkazu energetické náročnosti budov.

Kolik stojí zpracování průkazu?

Cena průkazu není ze strany státu nijak regulována. Cena je obecně dána několika faktory:

 • lokalita – specialista, i když má k dispozici stavební dokumentaci, by měl přijet na místo a zkontrolovat hodnocenou nemovitost. Cena je dána dojezdem energetického specialisty. Je tedy vhodné vybrat specialistu z okolí.
 • Dostupnost stavební dokumentace – cena je závislá na dostupnosti stavební dokumentace. Pokud specialista bude muset na místě kontrolovat skladbu všech jednotlivých konstrukcí, lze očekávat, že cena průkazu bude vyšší. Je-li k dispozici kvalitně zpracovaná stavební dokumentace, cena bude nižší. Kopii projektové dokumentace lze získat na stavebním úřadě, kde mají archivované projekty třeba i z 19. století.
 • Velikost a složitost nemovitosti – cena průkazu se bude lišit na základě velikosti hodnocené nemovitosti vzhledem ke složitosti budovy. Zpracování průkazu pro typový rodinný dům se z hlediska složitosti liší od bytového domu s několika desítky bytových jednotek.
 • Typ/využití nemovitosti – cena průkazu musí odrážet předpokládanou potřebu energie na typické využití dané budovy. Na rozdíl od rodinného domu, kde se energie využívá převážně na vytápění a ohřev teplé vody, může v jiných budovách docházet k několika různým úpravám vnitřního prostředí nucená ventilace a speciální systémy v nemocnicích, chlazení v případě zimních stadionů nebo např. u bazénů, kde se upravuje vlhkost vzduchu apod. Cena odráží složitosti výpočtu průkazu.
 • Specialista – cena se liší i podle vytíženosti energetického specialisty. Každý specialista si za zpracování průkazu účtuje vlastní cenu. Je tedy vhodné oslovit více specialistů k zajištění nejnižší ceny.

Předpokládaná cena

 • Rodinný dům, cena se může pohybovat od 3000 do 8000 Kč.
 • Bytový dům, cena bude závislá na počtu bytových jednotek a měla by se pohybovat v řádech desítek tisíc korun (8000 – 15 000 Kč).
 • nemocnice, obchodní centra apod. cena se může pohybovat od 15 000 do 50 000 Kč.

Vzor a obsah průkazu je stanoven vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.