Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Oprávnění k činnostem v oblasti energetické účinnosti

Energetický specialista je v souladu se § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu obchodu a smí:

  • provádět energetický audity a zpracovávat energetický posudek,
  • zpracovávat průkazy,
  • provádět kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání,
  • provádět kontroly provozovaných systému klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání

Informace pro uchazeče o získání oprávnění k činnostem v oblasti energetické účinnosti

Pro každý obor hodnocení v oblasti energetické účinnosti (tj. provádění energetických auditů, zpracování energetického posudku, zpracování průkazů, provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání a provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání) je vydáváno oprávnění na základě:

- fyzické osobě: složení odborné zkoušky, plné svéprávnosti, bezúhonnosti a odborné způsobilosti.

- právnické osobě: je bezúhonná a určí alespoň 1 fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a která podepsala souhlas s výkonem činnosti pro právnickou osobu tzv. osoba určená. Tato musí být držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Fyzická osoba je odborně způsobilá, získala - li:

  • vysokoškolské (bakalářské, magisterské nebo doktorské) vzdělání v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělání elektrotechnika, energetika podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělání ve vysokém školství a 3 roky praxe v oboru nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
  • vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty doplněné přílohami
a v případě fyzické osoby složením odborné zkoušky.

 

Podrobnosti pro získání příslušných oprávnění pro provádění hodnocení energetické účinnosti stanovuje zákon č. 406/2006 Sb., informace naleznete na webových  stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.