Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Grantový projekt ELENA

O ELENA

ELENA (European Local ENergy Assistance) je společná iniciativa Evropské investiční banky a Evropské komise v rámci programu Horizont 2020. Nástroj ELENA byl založen v roce 2009 byla z něj poskytnuta podpora EU ve výši více než 180 milionů EUR, čímž byly mobilizovány investice v odhadované výši přibližně 6,6 miliardy EUR (ke konci roku 2019).

ELENA podporuje veřejné a soukromé subjekty, jako jsou místní nebo vnitrostátní orgány, energetické agentury a finanční instituce, při plánování a realizaci udržitelných a životaschopných energetických a dopravních projektů. Činí tak poskytováním tolik potřebných dalších pracovníků, externích odborných znalostí pro energetické audity nebo poradenství v oblasti financování.   

Iniciativa pomáhá dosáhnout úspor energie a nákladů a zároveň zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, což v konečném důsledku povede ke snížení emisí skleníkových plynů. 

Více o principech ELENA se dozvíte na stránkách Evropské investiční banky 

 

Projekt ELENA Ministerstva průmyslu a obchodu

Jednou z oblastí s významným potenciálem na snižování spotřeby energie je oblast snižování energetické náročnosti fondu budov ČR. Vzhledem k tomu, že dle směrnice 2012/27/EU by měl jít v oblasti renovací budov stát příkladem, zaměřilo MPO v roce 2020 úsilí na podporu právě této oblasti, tzn. renovace budov ve vlastnictví organizačních složek státu (OSS).

Z odborných zjištění totiž vyplývá, že OSS odkládají energeticky úsporné projekty z důvodu nedostačujících personálních kapacit pro jejich přípravu. Zároveň se v tomto přístupu promítají dlouhodobá očekávání OSS ve formě zpřístupnění adekvátních dotačních nástrojů pomáhajících s přípravnou i realizační fází energeticky úsporných projektů.

Za účelem zmírnění těchto bariér a většího motivování OSS k renovacím MPO zažádalo o prostředky na podporu projektové přípravy renovačních projektů OSS a uzavřelo s účinností k 1. lednu 2021 smlouvu na grantový projekt ELENA s Evropskou investiční bankou. V současné době probíhá výběr budov vhodných k podpoře z tohoto projektu. 

 

Pro koho je projekt určen

Grantový projekt ELENA zaštítěný MPO je určen pro organizační složky státu (OSS), vyjma budov zařazených do renovací dle čl.5 směrnice 2012/27/EU. Jedná se o nástroj k zajištění přípravné fáze projektů renovací státních budov, které ve svém důsledku povedou ke snížení energetické náročnosti budov.

 

Alokace prostředků a financování

V rámci projektu ELENA se je alokováno na období 2021 - 2023 2 mil. EUR. 

  • Projekt ELENA zaštítěný MPO financuje ze 100 % předprojektovou přípravu v rámci vymezených služeb pro OSS.
  • Cílem projektu je poskytnout odbornou kapacitu pro přípravnou fázi projektu ELENA.

 

Okruh podporovaných služeb

Grantový projekt ELENA dokáže zajistit pro budovu ve vlastnictví OSS následující služby: 

  • Kompletní projektovou dokumentaci, a to včetně studie proveditelnosti a energetického posudku pro určenou budovu OSS;

  • Přípravu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na realizátora energeticky úsporných opatření vč. odborných konzultací a asistence při administraci veřejné zakázky.

 

Potřebujete bližší informace? Obraťte se nás!

Mgr. David Justian
projektový manažer
224 853 199
justian@mpo.cz