Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jak se stát energetickým specialistou

Pro udělení oprávnění energetického specialisty u fyzické osoby je nutné splňovat kvalifikační a další předpoklady. Tyto předpoklady jsou:

 • minimálně středoškolské vzdělání v technických oborech stavebnictví nebo energetika (do energetiky lze zahrnout např. strojírenství, elektrotechnika apod.);
 • praxe v oboru podle dosaženého vzdělání (vzdělání s maturitou 6let praxe v oboru, VOŠ 5 let praxe v oboru, VŠ 3 roky praxe v oboru); praxe v oboru se dokládá čestným prohlášením nebo potvrzením zaměstnavatele,
 • složení odborné zkoušky;
 • bezúhonnost;
 • svéprávnost.

Pro udělení oprávnění energetického specialisty u právnické osoby je nutné splňovat tyto předpoklady jsou:

 • bezúhonnost
 • určí alespoň 1 fyzickou osobu, která j k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a která podepsala souhlas s výkonem činnosti pro právnickou osobu.
 • Tato určená osoba musí být držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

 

Dokumenty, které energetický specialista zpracovává, musí být zpracovány v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými právním prováděcími předpisy. Kontrolou, zda splňují požadavky právních předpisů, se zabývá Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“). SEI kontroluje kvalitu zpracování uvedených dokumentů (provádění energetických auditů a zpracování energetických posudků, zpracování průkazů, provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a větrání, provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání), provádí kontroly energetických specialistů, zda splňují povinnosti vyplývající ze zákona. č. 406/2000 Sb. a zároveň provádí kontroly dokumentů, kdy je ze strany zadavatele/veřejnosti požadavek na kvalitu zpracovaného dokumentu. Energetický specialista je povinen nahradit škodu, která vznikla v případě, kdy jím zpracovaný dokument byl zpracován neobjektivně, nesprávně nebo neúplně.

Některé povinnosti energetického specialisty:

 • zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním své činnosti, získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby;
 • předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, energetický audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků jednotek nebo nájemci budovy;
 • předat zprávu o systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace, průkaz, písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu nebo energetický posudek zadavateli;

 • předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci dokumenty, informace a podklady vztahující se k činnostem tj. provádění energetického audiu a zpracování energetického posudkům, zpracování průkaz, provádění kontroly provozovaných systému vytápění a kombinovaných systému vytápění a větrání, provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systému klimatizace a větrán
 • absolvovat průběžné vzdělávání;
 • neprovádět činnost energetického specialisty:
 • pokud je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo má majetkovou účast v právnické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem systému vytápění nebo kombinovaných systémů vytápění a větrání, systému klimatizace nebo kombinovaných systémů klimatizace a větrání budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo u kterých se provádí energetický audit, anebo na kterém se zpracovává energetický posudek nebo průkaz;
 • je osobou blízkou k osobám podle předchozího bodu