Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetické služby se zárukou (EPC)

Charakteristika metody EPC

Metoda EPC (z anglického výrazu Energy Performance Contracting) je komplexní odborná služba dodávaná na klíč firmou energetických služeb typu ESCO (Energy Service Company). Spotřebitel energie obvykle nemusí předem vynaložit prakticky žádný kapitál, protože úhrada potřebné investice je splácena z budoucích přínosů projektu.

Ke snížení spotřeby energie a dosažení provozních úspor se využívají opatření investičního i neinvestičního charakteru, zejména však investice do nových technologií. Jak již bylo zmíněno výše, potřebné finanční prostředky na obnovu technologie může poskytnout firma ESCO — komplexní smluvní dodavatel, zatímco zákazník je může firmě postupně splácet z dosahovaných úspor na provozních nákladech. Výše úspor je vždy smluvně zaručena. Veškeré náklady na projekt se postupně hradí splátkami, které jsou odvozeny z dosažených úspor nákladů na energii.

EPC se často chápe v zúženém pojetí jako netradiční metoda financování a spotřebitelé o ni mají zájem především proto, že jim usnadní přístup ke zdroji financí. Zajištění financování ovšem může být součástí celého komplexu služeb, ale není tím nejpodstatnějším. Podstatné na poskytování energetických služeb formou projektu EPC jsou podmínky, za kterých je projekt realizován:

  • dodavatel smluvně ručí za sjednaný objem úspor energie,
  • dodavatel přebírá část rizik spojených s realizací, případně i se splácením investice,
  • investice mohou být spláceny z dosažených úspor provozních nákladů.

Předání rizik od zákazníka na dodavatele

Převzetí rizik lze poměrně dobře ilustrovat na porovnání, kdy při běžném způsobu renovace energetického hospodářství v objektech je nejprve projektantem zpracována projektová dokumentace pro určité řešení, a poté je vybrána firma, která vyprojektované řešení provede. Takto zrealizovanou renovaci pak provozuje buď zadavatel sám, anebo externí firma, která provozuje zdroj energie, nebo se výjimečně stará o chod celého energetického hospodářství. Jde tedy obvykle o tři na sobě nezávislé subjekty, které řeší možné úspory energie.

Při řešení projektu EPC je nutné na počátku věnovat velkou pozornost tomu, co a jak má být řešeno a je velmi vhodné si formou úvodní analýzy zjistit, co je třeba renovovat a zda je vhodné využít právě metodu EPC. Pokud jsou objekty vhodné, je třeba vybrat poskytovatele energetických služeb, který navrhne v rámci vypsané veřejné zakázky co nejkomplexnější a nejoptimálnější řešení. K tomu je ovšem velmi užitečné si sjednat specializovanou poradenskou firmu, která pomůže s celou přípravou projektu, a to až po podpis smlouvy s následně vybraným poskytovatelem energetických služeb. Ten po podpisu smlouvy na základě svého návrhu zpracuje projektovou dokumentaci pro smluvně sjednaná úsporná opatření, nainstaluje je, uhradí potřebnou investici a následně ručí zato, že smluvně sjednaného objemu úspor energie bude dosaženo. Pokud by se tak nestalo, rozdíl uhradí na základě ročních „vyúčtování“ zadavateli. Je tedy zřejmé, že namísto několika dodavatelů, kterým samostatně nejde o úspory prostředků, je vybrán jeden dodavatel, se kterým je jednáno od počátku po dobu několika let a který ručí za výsledek projektu.

 

Vhodné typy opatření

Mezi vhodná energeticky úsporná opatření, která jsou obvykle řešena v rámci projektu EPC, patří následující opatření:

  • organizace řízení spotřeby energie v podobě provádění energetického managementu,
  • instalace systému měření a regulace spotřeby energie,
  • instalace různých technologických zařízení, kdy může jít o rekonstrukci stávajících zařízení nebo o instalaci nových zařízení.
  • v současné době je vhodné uvažovat také o kombinaci projektu řešeném metodou EPC se zateplení budovy a výměnou okenních a dveřních výplní.

 

Po realizaci opatření předává firma energetických služeb instalovaná zařízení do majetku vlastníka objektu a zároveň začíná průběžně sledovat proces spotřeby energie, vyhodnocuje úspory energie a garantuje dosažení smluvně sjednaného objemu úspor energie.

Uplatnění metody EPC

Projekty řešené metodou EPC se objevují zejména ve veřejném sektoru a většinou u objektů v majetku měst. Velmi časté bývají tyto projekty ve školství (základní, střední i vysoké školy), ve zdravotnictví (nemocnice, polikliniky, léčebny) a u ostatních veřejných budov (plavecké bazény, zimní stadiony, kulturní a administrativní objekty). Projekty EPC však nacházejí své uplatnění i v privátním sektoru.