Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti

Měkké nástroje (tedy zejména informační a vzdělávací nástroje) hrají důležitou roli v mixu nástrojů na podporu energetické efektivnosti. Jejich role je zejména podpůrná, samy o sobě však také přinášejí nezanedbatelné úspory energie. Monitoring a vyhodnocení těchto nástrojů však často chybí.
Obecný rámec metodiky představené v této studii se zaměřuje na vyhodnocení úspor energie vyplývající z měkkých nástrojů. Důvodem je kromě jiného vykazování úspor energie pro směrnici o energetické účinnosti (2012/27/EU). Hlavním aspektem metodiky je přiřaditelnost energeticky úsporných opatření (a z toho vyplývajících úspor energie) k danému měkkému nástroji. Při výpočtu samotných úspor je dále nutné respektovat princip adicionality, princip dvojího započítání úspor a také např. vliv Hawthornova efektu či rebound effect. Důležitým aspektem je sběr dat pro zjištění vazby mezi měkkými nástroji a úspornými opatřeními, respektive vůbec dostupnost těchto údajů. Podrobná analýza měkkých nástrojů ukázala, že přístup k vyhodnocení jednotlivých měkkých nástrojů je do velké míry individuální a musí respektovat odlišnosti daného měkkého nástroje. Konkrétní postup sběru dat a jejich vyhodnocení je představen na příkladu dvou případových studii.
Rok vydání:  2017
Velikost:  1.3 MB
Zdroj:  ČVUT FEL
Stáhněte zde