Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odborné publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Publikace k tématu 

Publikace

Zkušenosti s provozem nízkoenergetických nízkonákladových budov v ČR

Veřejnost obvykle zastává názor, že nízkoenergetické stavění je záležitost obrovských investičních nákladů, které si jen tak někdo nemůže dovolit. Snahou tedy je přesvědčit stavebníky, že investice do nízkoenergetického domu nemusí být výrazně větší (může být téměř srovnatelná) oproti investici do „obyčejného“ objektu, jehož provoz navíc bude dražší a méně šetrný k okolnímu prostředí.
Vydáno:  2005
Autor:  SEVEn

4 x o tepelné izolaci budov

Publikace je určena především tepelným technikům, stavebním technikům, architektům, energetikům, energetickým auditorům, autorizovaným inženýrům, projektantům technických zařízení budov a studentům příslušných oboru.
Vydáno:  2004
Autor:  ČKAIT

Aktualizace databáze a příručky GEMIS (2004)

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a
ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů,
navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších
průmyslových oborech a dopravě.
Vydáno:  2004
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Aktualizace databáze a webová prezentace EPC a EC

V níže uvedených databázích naleznete projekty realizované v České republice metodou EPC (Energy Performance Contracting) nebo EC (Energy Contracting). Projekty jsou řazeny abecedně dle názvu projektu, přičemž vyšší prioritu mají projekty, k nimž je k dispozici fotodokumentace. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o jednotlivých projektech a jejich přínosech – např. o výši investice, době životnosti projektu, celkovém ekonomickém přínosu projektu apod., klikněte na příslušný projekt.
Vydáno:  2004
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Ekonomie energeticky úsporných opatření při uvažování odstranění zanedbané údržby budov

Ekonomické posuzování rentability návratnosti opatření na energeticky vědomou modernizaci budovy je vždy silně ovlivněno podílem nákladů, které je nutné vydat na údržbu budovy a k odstranění vzniklých vad a poruch budovy. Tyto náklady a jimi vyvolaná opatření nepřinášejí úsporu energie a musí být vynaloženy, nemá-li se stát budova nepouživatelnou. Publikace obsahuje přehled výběru typických funkčních dílů na a řešení budov bytových panelových,
bytových tradičních, rodinných domů, školní budovy tradiční a v technologii montovaného skeletu, administrativní budovy a budovy pro zdravotnictví v návaznosti na etapu 2002.
Vydáno:  2004
Autor:  STÚ-E, a. s.

I ty umíš šetřit!

Audiovizuální projekt o úsporách energie pro děti - počítačový výukový program pro školáky (6-14 let).
Vydáno:  2004
Autor:  Česká energetická agentura

Klimatologické údaje 2003-2004

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie v budovách. Jsou uvedeny klimatické údaje za rok 2003 a první pololetí roku 2004, umožňující stanovení potřeby tepla a její kontrolu.
Vydáno:  2004
Autor:  STÚ-E, a. s.

Malé zdroje znečištění

Publikace je určena přednostně pracovníkům municipální sféry. Jejím cílem je přiblížit zejména pracovníkům obecních
úřadů problematiku malých zdrojů znečišťování, tj. malých spalovacích zdrojů, z pohledu současných požadavků technických, ekonomických i legislativních.
Vydáno:  2004
Autor:  VŠB - Technická univerzita Ostrava

Měření a hodnocení světelně technických veličin

Cílem předkládaného produktu tedy je popis základních principů uplatňovaných při realizaci osvětlovacích soustav a objasnit energetickým auditorům šířeji problematiku osvětlení a osvětlovacích soustav tak, aby byli při zpracování energetických auditů schopni správně aplikovat legislativní požadavek ve vztahu k identifikaci stavů nehospodárnosti.
Vydáno:  2004
Autor:  Martia

Program Louisa 3

Program vyžaduje zadání konkrétních údajů o budově a na jejich základě spočítá obálkovou metodou potřebu energie a vystaví Energetický průkaz a energetický štítek spolu s protokolem o něm. Dále je výstupem přehled všech použitých a vypočtených hodnot. Předpokládá se používání tohoto programu projektanty, stavebními techniky, studenty, poradci, energetickými auditory a poučenou veřejností.
Vydáno:  2004
Autor:  Energy Consulting

Racionalizace v osvětlování kanceláří, škol a bytových prostor

Cílem této příručky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s novými evropskými normami, co se týče denní, sdruženého a umělého osvětlení, s vazbami mezi nimi a především s racionalizačními opatřeními, které napomohou snížit energetickou náročnost. Týká se to obytných prostorů, kancelářských prostorů a škol všech stupňů.
Vydáno:  2004
Autor:  Česká společnost pro osvětlování

Tepelné izolace v otázkách a odpovědích

Publikace Tepelné izolace domů v otázkách vychází z autorovy dlouholeté praxe energetického poradce. Její snahou je populární formou odpovědět na nejčastější dotazy, se kterými se autor při poradenství setkával. Jednotlivé otázky jsou
sestaveny tak, aby pokud možno v třinácti kapitolách plně pokryly běžné případy použití stavebních tepelných izolací.
Vydáno:  2004
Autor:  Energy Consulting

Úsporné hospodaření teplem v domě podmíněné racionální motivací

Studie věnovaná poměrovému měření a rozdělování nákladů na vytápění, založené na registraci účinku tepelné energie v čase a příhodném místě nebo na přímém zjištění odebraného množství tepelné energie v obytných domech.
Vydáno:  2004
Autor:  Ladislav Černý, Josef Patočka

Aktualizace databáze a příručky GEMIS (2003)

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě.
Vydáno:  2003
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Česká jazyková mutace programu GEMIS

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a
ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů,
navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších
průmyslových oborech a dopravě.
Vydáno:  2003
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Databáze a webová prezentace EPC a EC projektů

Účelem databáze je poskytnout zájemcům o úspory energie a nákladů na energii rychlý přístup k informacím o společnostech energetických služeb, principu těchto služeb, ale zejména o konkrétních realizovaných projektech včetně uvedení kontaktních jmen a adres realizátorů i objednatelů takových projektů, informace o postupu výběru a realizace, technických a ekonomických parametrech a přínosech projektů apod.
Vydáno:  2003
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Databáze fytoenergetiky

Databáze fytoenergetiky umožňuje organizacím a jednotlivcům vstup do publikačního systému, prostřednictvím něhož mohou publikovat na Biom.cz informace o své organizaci, nabídky a poptávky zboží, služeb a práce, novinky, upozornění na připravované akce, a další typy informací. Registrace i publikování je bezplatné.

Diagram energetických toků

Cílem publikace je grafickou formou vyjádřit základní informace o energetice České republiky. Energetický trh ČR lze posuzovat pouze v souvislosti s energetickým trhem celého světa a zejména Evropy. Základním grafem je Diagram energetických toků ČR, který doplňují grafy a mapy o základních energetických zdrojích a tocích světa a Evropy. Ve střední části jsou tabulky doplňující mapy Evropy a grafy zobrazující vývoj energetiky v ČR.
Vydáno:  2003
Autor:  CONTE, spol. s r.o.

Inteligentní řízení osvětlovacích soustav vnitřního osvětlení

V oblasti osvětlovacích zařízení je mimořádně významná úloha řízení osvětlení. Moderní řídící systémy zvyšují komfort působení osvětlovací soustavy a přinášejí významné úspory ve spotřebě elektrické energie. Důležitá je možnost spolupráce řídících systémů umělého osvětlení se systémy denního osvětlení a s řídícími systémy dalších funkcí prostředí v budově. Takto integrované systémy se nazývají inteligentními řídícími systémy a jejich popis lze považovat za stěžejní část této příručky.
Vydáno:  2003
Autor:  Česká společnost pro osvětlování

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

V textu jsou strukturovaně popsána jednotlivá typová opatření s tím, že nejdříve jsou formulovány kriteriální ukazatele, jejichž plnění je vyžadováno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jednotlivými prováděcími přepisy (viz kapitola 2). Pokud auditovaný systém nevyhovuje příslušnému ukazateli, je třeba, aby energetický auditor jednak konstatoval nevyhovující stav a jednak zpracoval příslušný návrh na opatření. Produkt je především určen energetickým auditorům, poradenským střediskům EKIS a zadavatelům
energetických auditů.
Vydáno:  2003
Autor:  Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Palivové články

Cílem produktu je vytvořit podklady, znalosti a zkušenosti z oboru, který v poslední době provází obsáhlá diskuse. Jedná se palivové články jako předpoklad dalšího vývoje v oblasti jejich využití.
Vydáno:  2003
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Vícekriteriální hodnocení energetických auditů

Vícekriteriální hodnocení variant energetických auditů a metodika využití vícekriteriálního rozhodování pro
účely zpracování energetických auditů, základy pro expertní rozhodovací systém pro strategické plánování
projektů v energetice - TESES.
Vydáno:  2003
Autor:  EkoWATT

Databáze Aktualizace GEMIS

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek www.oeko.de/service/gemis.
Vydáno:  2002
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Environmentální vyhodnocení v rámci energetických auditů

Cílem této informační brožury je poskytnout základní informace pro korektní provádění environmentálního hodnocení v rámci energetických auditů a diskutovat metodiku, která je pro environmentální vyhodnocení energeticky úsporných opatření využívána a alespoň částečně zaplnit informační mezeru v této oblasti.
Vydáno:  2002
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Klimatologické údaje 2001-2002

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie. Cílem publikace je předložení objektivních klimatických údajů za rok 2001 a první pololetí roku 2002, umožňující kontrolu potřeby tepla. Je nezbytná pro zpracování energetických auditů, hodnocení demonstračních projektů, pro monitorování a vyhodnocování opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov a pro zpracování a využití energetických průkazů budov.
Vydáno:  2002
Autor:  STÚ-E, a. s.

Malé zdroje znečišťování - legislativa, měření

Publikace se zabývá problematikou při ochraně ovzduší malých zdrojů znečišťování ovzduší, do jmenovitého výkonu 200 kW, které spalují plynná, kapalná a tuhá paliva. Vznikla na základě nově vydaného zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Vydáno:  2002
Autor:  Společenství kominíků ČR

Metodika energetického auditu v zemědělství

V příručce jsou zpracovány specifika zemědělství z energetických hledisek. Zemědělský podnik je hodnocen nejen jako dodavatel a producent energie, ale jako spotřebitel energie. Zvláštní pozornost je soustředěna na spotřebu tekutých alternativních paliv. Závěrem je hodnoceno zemědělství z hlediska perspektivy v období po vstupu do EU. V příloze je
uveden příklad energetického auditu v zemědělství.
Vydáno:  2002
Autor:  Helena Součková

Program reprodukce majetku a investice do úspor energie

Publikace předkládá analýzu jednotlivých kroků přípravy a realizace projektů energetických úspor se zaměřením na projekty realizované metodou/službou Energy Performance Contracting (EPC) a Energy Contracting (EC), nazývané v EU jako financování třetí stranou. Společnosti, které tento typ služeb nabízejí, se nazývají často firmami energetických služeb. Obě uvedené metody umožňují soukromé investování do majetku státu s následným postupným splácením technického zhodnocení předmětného díla.
Vydáno:  2002
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Příprava a energetická koncepce malého územního celku

Tato příručka má sloužit jako možný návod pro zpracování koncepce návrhů koordinovaných opatření na snižování energetické zátěže a tím šetrných ekologických dopadů na krajinu – „Energetické koncepce malého územního
celku“.
Vydáno:  2002
Autor:  EUPRI

Příručka energetické řízení pro veřejné dopravce

Tato příručka je zaměřena na rozvoj efektivního programu energetického řízení v organizacích veřejné dopravy. Možná již máte takovýto program k dispozici, v takovém případě Vám příručka může posloužit pro hodnocení činnosti v minulosti a inspirovat pro postup v budoucnu. Pokud jste se začali zamýšlet nad využitím energie nedávno, příručka Vám může vhodně posloužit jako stručný návod “jak do toho“.
Vydáno:  2002
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Racionalizace využití dříví

Význam využití dřevního odpadu bude nabývat stále na významu a lze oprávněně očekávat nárůst využití biomasy na bázi dřevní hmoty. Při sledování zemědělské politiky vystupují stále více do popředí agroenvironmentální otázky, mezi něž řadíme i zalesňování zemědělské půdy. Na základě Nařízení Evropské Komise č. 2080/92 bylo více jak 500 tis. ha zemědělské půdy v EU zalesněno, z toho 238 112 ha ve Španělsku, a v dalších třech zemích tj. Velká Británie, Irsko a Portugalsko zalesnily více jak 50 tis. ha zemědělských půd.
Vydáno:  2002
Autor:  Helena Součková

Stlačený vzduch - snižování energetické náročnosti

Účelem této práce je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství o vybraných výrobách v odvětvích našeho průmyslu s nejčastěji se vyskytujícími technologickými zařízeními, z hlediska energetických spotřeb a způsobů získávání energetických úspor. Jedná se o technologie, které jsou nejen hospodářsky významné, ale taky stále s vysokou energetickou náročností.
Vydáno:  2002
Autor:  RAEN

Úspory elektrické energie na veřejné osvětlení

Cílem příručky je orientace uživatele při výběru světelných zdrojů a svítidel při zachování požadavků technických norem a hygienických předpisů. Optimální světelný zdroj , svítidlo a osvětlovací soustava provozovaná a řízená s využitím nejnovějších poznatků přináší úspory ve výši 40 ÷ 70% ve srovnání s provozováním stávajících osvětlovacích
Vydáno:  2002
Autor:  Česká společnost pro osvětlování

Vstupní údaje průmyslového objektu

Účelem tohoto produktu je stanovení těch vstupních údajů, které jsou potřebné pro správný a úplný popis současného stavu, možnost stanovení jeho úrovně, jakož i analýzu energetického hospodářství a jeho komponentů v auditovaném průmyslovém objektu.
Vydáno:  2002
Autor:  RAEN

Zásobení teplem maléhé sídlištního celku

Účelem této publikace je rozbor a zhodnocení celého tepelného hospodářství pro zásobení bytových domů na malém sídlišti. Zde popisovaný stav (výchozí i po zateplení) vychází z reality a závěrů energetických auditů bytových domů v lokalitě Podlesí ve Valašském Meziříčí. Ovšem uvedené řešení, tj. vlastní bloková kotelna pro skupinu bytových domů, je v ČR, zejména v menších městech, velmi rozšířené. Řešení je zpracováno tak, aby závěry bylo možno aplikovat i v jiných obdobných případech.
Vydáno:  2002
Autor:  Miroslav Škarpa a kol.

Hodnocení přínosů energetických auditů

Výstupem produktu je návrh seznamu závazně sledovaných údajů o energetických auditech, návrh seznamu hodnotících ukazatelů a metodiky jejich výpočtu a návrh doporučených či mezních hodnot těchto ukazatelů.
Vydáno:  2001
Autor:  SRCI CS

Informační listy

Informační listy demonstračních projektů na využití OZE.
Vydáno:  2001
Autor:  RAEN

Katalog klíčových hodnot budov

Publikace obsahuje klíčové hodnoty potřeby tepla pro rodinné domy, bytové domy vícepodlažní postavené
v tradiční technologii a panelové domy, školní budovy a budovy pro administrativu, výstavnictví a ubytování.
Vydáno:  2001
Autor:  STÚ-E, a. s.

Katalog modelových řešení budov při spotřebě tepla

Publikace je zpracována v návaznosti na zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášku č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Kritériem ve vyhlášce je měrná spotřeba tepelné energie za otopné období v kWh/m3.a, která hodnotí budovu jako celek se zahrnutím vlivu objemového a geometrického řešení. Cílem publikace je posouzení nutných opatření ve stavební konstrukci budovy pro splnění požadavků výše uvedené vyhlášky pro různé typy budov postavené v různých časových obdobích.
Vydáno:  2001
Autor:  STÚ-E, a. s.

Klimatologické údaje do I. pol 2001

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie. Cílem publikace je předložení objektivních klimatických údajů za rok 2000 a první pololetí roku 2001, umožňující kontrolu potřeby tepla. Je vhodná pro hodnocení demonstračních projektů a zpracování energetických auditů, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti opatření ke snížení provozní energetické náročnosti budov, pro vyhodnocování efektivnosti využívání energie a pro zpracování energetických pasportů budov.
Vydáno:  2001
Autor:  STÚ-E, a. s.

Koncepce energetického systému zásobování energií

Předkládaný produkt je určen auditorům pro posouzení koncepcí energetických systémů zásobování energií jednotlivých objektů. Jak je stanoveno příslušnou legislativou je cílem auditu navrhnout opatření ke snížení spotřeby energie v auditovaném objektu. Tyto návrhy jsou zpracovány ve variantách, jsou vyhodnoceny výše nalezených možností úspor, stanoveny jejich ekonomické efektivnosti a vliv na životní prostředí.
Vydáno:  2001
Autor:  RAEN

Příručka pro zadavatele územní energetické koncepce

Příručka si klade za cíl napomoci pracovníkům státní správy a samospráv v lepší orientaci v problematice zpracování vysoce odborné činnosti jakou bezesporu územní energetická koncepce je a jejíž povinnost pořízení ukládá §4 zákona pro kraje a statutární města. Obce mají rovněž možnost takovouto dokumentaci pořizovat.
Vydáno:  2001
Autor:  Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Systém řízení vytápění - software pro školy

Příručka k softwaru - Systém je primárně určen pro řízení vytápění objektů. Jeho úkolem je sledovat teplotu, veličiny které ji ovlivňují a nastavit topnou soustavu, aby bylo dosaženo hodnot nastavených (teploty) uživateli. Protože systém hodnoty uchovává a dále statisticky zpracovává je možné jej použít i ke sledování účinnosti systému.
Vydáno:  2001
Autor:  Stavoprojekta

Tepelná čerpadla

Tato publikace byla zpracována za finanční podpory ČEA a má sloužit k doplnění informace o tepelných čerpadlech v publikacích ČEA jíž obsažených. Je určena pro poradenství a tomu je přizpůsoben i rozsah výkladu. Jsou zde uvedeny principy a příklady, ze kterých je možné odvodit závěry.
Vydáno:  2001
Autor:  Veneta Zlatareva

Účinnost a energetické ztráty kotlů

Účelem tohoto produktu je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství s dosavadními praktickými zkušenostmi, které souvisí s návrhy a provozováním kotlů s kondenzací spalin pro různé případy technického použití v praxi. Při správném využívání (projekt, instalace, provoz) jsou kondenzační kotle významným přínosem pro úspory energie.
Vydáno:  2001
Autor:  RAEN

Využití biomasy v obcích

Studie navazuje ideově na dříve zpracovanou studii Využití biomasy pro energetické účely. Jejím hlavním zaměřením je seznámit zájemce zejména z řad orgánů místní správy a i ostatních zájemců s praktickým možnostmi při využívání biomasy pro centrální vytápění obcí, nebo menších sídlištních celků.
Vydáno:  2001
Autor:  RAEN

Využití bioplynu v zemědělství

Cílem příručky je poskytnout střediskům EKIS podklady pro vyšší využití potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje pro bioplynové stanice. V příručce jsou zpracovány vzorové příklady bioplynových stanic v ČR a v zahraničí. V příručce jsou uvedeny jednotlivé podklady pro propočty bioplynu v zemědělství ve vazbě na komodity živočišné výroby s produkcí vedlejších odpadních zdrojů v členění podle okresů a krajů.
Vydáno:  2001
Autor:  Helena Součková

Aktualizace modelu GEMIS

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek www.oeko.de/service/gemis.
Vydáno:  2000
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Alternativní zdroje a úspory energie - základní nástroj trvale udržitelného rozvoje

Publikace pojednává o problematice využití alternativních zdrojů energie obecně a s ohledem na reálnost jejich aplikace v průmyslu a terciární sféře. Samostatně bude diskutována otázka ekonomické výhodnosti a konkurenceschopnosti těchto systémů se systémy klasickými, využívající prvotní energetické zdroje.
Vydáno:  2000
Autor:  Miroslav Mareš, Roman Povýšil

Audity & benchmarking v průmyslu

Produkt je součástí řešení projektu programu SAVE Evropské komise pro rok 1999 „Program energetického benchmarkingu a auditů v České a Slovenské republice“, jehož cílem je stanovení ukazatelů, které umožní provést porovnání energetické náročnosti vybraných technologických procesů či výrob v ČR, SR a v zemích EU.
Vydáno:  2000
Autor:  March Consulting, spol. s r. o.

Energetický management municipalit

Produkt, jehož širší název je “Podpora energetického. managementu a realizace programů energetických úspor na úrovni municipalit“, navazuje na projekt analýzy legislativních a institucionálních podmínek energetického řízení na úrovni místní správy, ve kterém byla analyzována činnost místních orgánů v oblasti přenesené působnosti, t.j. při výkonu státní správy a doporučeny způsoby zkvalitnění energetického řízení na úrovni měst a obcí.
Vydáno:  2000
Autor:  March Consulting, spol. s r. o.

Energetický management regionálních systémů zásobování energií

Důležitou součástí územní energetické koncepce je návrh managementu energetického systému zásobujícího předmětný územní obvod energií. Věcný obsah této závěrečné fáze územní energetické koncepce je však v praxi chápán nejednotně a především nekomplexně.
Vydáno:  2000
Autor:  Roman Povýšil a Miroslav Mareš

Externality úspor energií

Účelem práce bylo zhodnotit přínos realizace realizovaných projektů úspory paliv a energie z hlediska jejich přínosu k ochraně životního prostředí. Byl vybrán soubor 13 projektů realizovaných v letech 1997 až 1999. Z tohoto souboru bylo vytipováno 9 „technologií“ úspor paliv a energie a hodnocena jejich ekologická efektivnost cestou úspory tzv. externalit.
Vydáno:  2000
Autor:  VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o.

Informační brožura pro uživatele energetických koncepcí a akčních programů

Cílem této metodické pomůcky je Stanovit zásady pro hodnocení výstupů energetických konceptů, Metodické vyřešení nadstavby nad zpracovanými energetickými koncepcemi, aby mohly být údaje v co nejširší míře využívány, Navržení technicko-ekonomického vyhodnocení dopadů realizace navržených doporučení včetně hlediska společenské efektivnosti, Posílení vazby energetických konceptů na další rozvojové dokumenty a aktivity v daném území.
Vydáno:  2000
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Komplexní hodnocení variant zásobování územních obvodů energií

Komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému je složitý rozhodovací proces o optimální variantě budoucího způsobu výroby , distribuce a užití energie v územním obvodu.Toto komplexní hodnocení zahrnuje rozhodování pomocí více kritérií respektujících zejména ekologické a ekonomické cíle. Výběr dílčích rozhodovacích kritérií vychází z cílů státní ekologické a energetické koncepce a cílů pořizovatele ÚEK.
Vydáno:  2000
Autor:  Roman Povýšil a Miroslav Mareš

Manuál pro zpracovatele energetických koncepcí a akčních programů

Cílem této metodické pomůcky je: Metodické vyřešení nadstavby nad zpracovanými energetickými koncepcemi, aby
mohly být údaje v co nejširší míře využívány, Navržení technicko-ekonomického vyhodnocení dopadů realizace navržených doporučení včetně hlediska společenské efektivnosti, Posílení vazby energetických konceptů na další rozvojové dokumenty a aktivity v daném území.
Vydáno:  2000
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Metodika vyhodnocení a aktualizací územních energetických koncepcí a akčních plánů

Produkt se tématicky zařazuje do souboru publikační řady ČEA pro rok 2000 Technické a ekonomické podklady pro zpracování energetických koncepcí měst a obcí. Doplňuje metodiku jejich zpracování o výstupy nutné pro vyhodnocení dopadů navržené energetické koncepce na životní úroveň regionu a zejména vlastní provádění vyhodnocení.
Vydáno:  2000
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti obnovitelných zdrojů energie

Zpracování jednotlivých metod hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování, např. územních energetických konceptů. Cílem práce je
ucelená metodika hodnocení pro jednotlivé OZE a pro různé stupně a potřeby využití.
Vydáno:  2000
Autor:  EkoWATT

Modernizace zdravotně technických instalací

Publikace se věnuje zajišťování a návrhu opatření k úspoře tepla a vody při provádění modernizace zdravotně technických instalací. Publikace volně navazuje na dříve vydanou publikaci Modernizace tepelných soustav v
bytových objektech. V souvislosti s popisem tepelných soustav je v této publikaci podrobný popis návrhu zařízení pro ohřívání teplé vody, které má jako zdroj tepla teplonosné medium ze soustavy ústředního vytápění.
Vydáno:  2000
Autor:  Cech topenářů a instalatérů
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »